<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1403 پنجشنبه 3 خرداد
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> مرکز ثبت نام آموزشگاه های کرج
آموزشگاه فنی حرفه ای ، کامپیوتر ، حسابداری ، نقشه کشی ، زبان ، مدیریتدسترسی سریع


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه کامپیوتر عظیمیه

1395 جمعه 29 بهمن آموزشگاه کامپیوتر عظیمیه

آموزشگاه کامپیوتر عظیمیه کرج

سیستم عامل را می توان مهم ترین نرم افزاری کهدر آموزشگاه کامپیوتر عظیمیه بر روی کامپیوتر ها نصب می شود دانست. سیستم عامل، مدیریتمنابع سیستم را بر عهده گرفته و بستری را فراهم می سازد که سایر نرم افزار ها بتواننداجرا شوند و کاربران از خدمات آن ها استفاده کنند.

در آموزشگاه کامپیوتر عظیمیه کرج سیستم عامل رامی توان رابط کاربر و سخت افزار دانست، چرا که کاربر به صورت مستقیم امکان استفادهاز سخت افزار را ندارد و این سیستم عامل است که دستورات را از کاربر دریافت کرده وبه سخت افزار ارسال می کند و نتیجه اجرای دستور را از سخت افزار گرفته و به کاربر نمایشمی دهد. از طرفی سیستم عامل بستری مناسب را برای برنامه های کاربردی فراهم می کند تابتوانند با استفاده از منابع سیستم، به کاربر خدمت رسانی کنند. برنامه های کاربردیمی توانند سرویسی را از سیستم عامل درخواست کنند، پارامتر ها را انتقال دهند و پاسخعملیات را دریافت کرده و به کاربر نمایش دهند.

 

سیستم عامل ها چرا ایجاد شدند؟

شاید برای شما هم این سوال مطرح شود که چرا سیستمعامل ها ایجاد شدند و هدف اصلی ایجاد آن ها چه بود؟ در جواب شما می توان گفت که شمایک سیستم کامپیوتری با یک یا چند پردازند