ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 چهارشنبه 12 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها

محتوای دوره آموزش حسابداری

1397 چهارشنبه 10 بهمن محتوای دوره آموزش حسابداری
محتوای دوره آموزش حسابداری
– اصول و مفاهیم حسابداری ۱
– آموزش عناصر حسابداری
– آموزش کدینگ حسابداری
– ثبت سند حسابداری ودرج دردفاتر قانونی
– آموزش حسابداری بازرگانی و ارزش یابی موجودی کالا

مهارت ICDL

آموزشگاه ICDL در کرج

آموزشگاه کامپیوتر در کرج

آموزشگاه حسابداری در کرج

– اصلاحات و تعدیلات
– آشنایی با بستن حساب موسسات در دوره آموزش حسابداری
– تهیه صورت سود و زیان / سرمایه / ترازنامه
– انواع گزارشهای مالی گزارشهای مالی میان دوره ای- و انواع ترازهای آزمایشی
– محاسبات کامل مربوط به حقوق و دستمزد
– تهیه و تنظیم ارزش افزوده
– تهیه و تنظیم گزارشات فصلی
– تهیه و تنظیم اظهارنامه های قانونی هفته ۹-۱۰
– ثبت و حل مساله جامع مالی بصورت دستی
– ثبت و حل مساله جامع مالی بصورت مکانیزه