ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 پنجشنبه 3 خرداد
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه حسابداری مالی در کرج

1395 یکشنبه 25 مهر آموزشگاه حسابداری مالی در کرج
هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی:
هدف اول: گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان، در تصمیم گیریها مفید واقع شود.
هدف دوم: گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و همچنین ارزیابی ، زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورود وجوه نقد به واحد تجاری کمک کند. 
هدف سوم: گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مزبور و اثرات رویدادها، فعالیتها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد، ارائه دهد.

برای تحقق هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحد تجاری فراهم آید که این نیز مستلزم تهیه و ارائه صورت مالی است. صورتهای مالی در تحقق هدفهای گزارشگری مالی نقش دارند، هر یک از صورتهای مالی اطلاعات خاص و متفاوتی را ارائه می کند.
مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی:

الف – مفروضات حسابداری: 
 
1- فرض تفکیک شخصیت:
واحد تجاری را باید به عنوان یک شخصیت مستقل از صاحب یا صاحبان آن در نظر گرفت.
2-فرض تداوم یا استمرار فعالیت:
این فرض حاکی از این است که واحد تجاری عملیات خود را در آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داد.
3-فرض واحد اندازه گیری:
در گزارشگری مالی رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری برحسب پول اندازه گیری و بیان می شود.
4-فرض دوره مالی:
رویدادها، عملیات و فعالیتهای مالی یک واحد تجاری در طول عمر آن به طور مستمر و عموما با روندی متعادل واقع می شود. اما به علت محدودیت تقویمی، تغییرات ناشی از رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری ناگزیر باید به یک رشته دوره های زمانی کوتاه (سال مالی) تخصیص یابد. که این جدا سازی را اصطلاحا فرض دوره مالی می نامند.
5-فرض تعهدی:
فرض تعهدی حاکی از این است که در حسابداری باید درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل و بدون توجه به دریافت و پرداخت وجه نقد مربوط شناسایی شود.

آموزشگاه حسابداری مالی در کرج، آموزشگاههای حسابداری مالی در کرج، آموزش حسابداری مالی در کرج، تدریس حسابداری مالی در کرج، دوره حسابداری مالی در کرج، لیست آموزشگاههای حسابداری مالی در کرج، مجوز آموزشگاه حسابداری مالی در کرج، بهترین آموزشگاه حسابداری مالی در کرج، معتبرترین آموزشگاه حسابداری مالی در کرج، آموزشگاه حسابداری مالی با مجوز در کرج

ب – اصول حسابداری:
1-اصل بهای تمام شده:
اصل بهای تمام شده مبتنی براین واقعیت است که هر مبادله، ارزش متعارف آنچه که واگذار می شود فراهم کننده مبانی و شواهد قابل اتکا در مورد ارزش متعارف چیزی است که تحصیل می شود.
 
2-اصل تحقق درآمد:
طبق این اصل، درآمد غالبا هنگامی شناسایی می گردد که هر دو شرط زیر تامین شده باشد:
اول – فرآیند کسب سود کامل شده یا بطور عمده تکمیل شده باشد.
دوم – مبادله یا داد و ستدی واقع شده باشد.
3-اصل تطابق هزینه با درآمد:
این اصل بر فرآیند اندازه گیری سود تمرکز دارد و مفهوم آن این است که بعد از اندازه گیری درآمد دوره، هزینه های انجام شده به منظور تحصیل درآمد نیز باید برای همان دوره تعیین وبا درآمد همان دوره مقابله شود تا سود خالص دوره مشخص گردد.
4-اصل افشاء:
اصل افشاء ایجاب می کند که کلیه واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی واحدهای تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود.