ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 چهارشنبه 27 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه آی سی دی ال البرز

1396 شنبه 7 مرداد آموزشگاه آی سی دی ال البرز

آموزشگاه آی سی دی ال البرز

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه آی سی دی ال البرز

با فناوری (Information Technology, IT) عصر حاضر، عصر اطلاعات و ارتباطات است. همگامی و همراهی فناوری اطلاعات
شده است. کامپیوتر ابزاری توانمند (ICT) موجب ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات (Communication Technology, CT) ارتباطات
در برقراری این ارتباط و هماهنگی است. مقدمه ورود به مباحث کامپیوتر، آشنائی مقدماتی با فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعات
است. برای آشنائی با سیستمهای اطلاعات نخست باید مفاهیم داده، اطلاعات و پایگاه داده به درستی درک شود.
آموزشگاه آی سی دی ال البرز، اموزشگاه آی سی دی ال البرز، تلفن آموزشگاه آی سی دی ال البرز، آدرس آموزشگاه آی سی دی ال البرز، دوره آی سی دی ال البرز، کلاس آی سی دی ال البرز، آی سی دی ال البرز،

در بسیاری مواقع به جای یکدیگر به کار می روند. این اشتباه می تواند تمام مبانی (information) و اطلاعات (data) دو واژه داده
سیستمهای اطلاعات را زیر سوال ببرد چرا که زیر بنای سیستمهای اطلاعات و ارتباطات تعریف دو واژه داده و ارتباطات است.
دادهها حقایقی هستند که از طریق فرایند مشاهده و تحقیق بدست می آیند و مواد خام و اولیهای هستند که هنوز پردازش نشدهاند. برای
نمونه، آمار اندازه قد افراد که صرفا یک سری داده میباشد که بدون پردازش هیچ استنباطی از آنها میسر نیست. اطلاعات عبارتست از
داده پردازش شدهای که گیرنده پیام آنرا تفسیر و ادراک نماید. برای تبدیل دادهها به اطلاعات، باید دادهها را پردازش نمود.
موسسه آی سی دی ال البرز، تدریس خصوصی آی سی دی ال البرز، مرکز آموزش آی سی دی ال البرز، مدرک آی سی دی ال البرز، دیپلم البرز، بهترین آموزشگاه آی سی دی ال البرز، دوره های تخصصی آی سی دی ال البرز، کلاس آی سی دی ال کودکان البرز، آموزشگاه های آی سی دی ال البرز، کلاس های آی سی دی ال البرز، آموزش گرامر آی سی دی ال البرز، آموزش آی سی دی ال خردسالان البرز، بهترین کلاس آی سی دی ال البرز، هزینه کلاس آی سی دی ال البرز

مجموعهای از دادهها پیرامون موضوعاتی ویژه که بر اساس نظم مشخصی گردآوری و ثبت شده اند، پایگاه داده نامیده می شود. گاهی به
نمایش داده می شود. db پایگاه داده، بانک اطلاعات نیز گفته می شود و با دو حرف
ذخیرهسازی اسناد در پروندهها به صورت دستی یک نمونه از پایگاه داده است اما معمولا پایگاههای داده، در قالبی که برای رایانهها قابل
خواندن و دسترسی باشد، ذخیره می شوند. زیرا مهمترین عامل در اثربخشی ذخیره دادهها در یک پایگاه داده، وجود یک ساختار مفهومی
برای ذخیره سازی و روابط بین دادهها است. امکان ایجاد این ساختار مفهومی در یک کامپیوتر بسیار سادهتر است.
موفق ترین آموزشگاه آی سی دی ال البرز، قدیمی ترین آموزشگاه آی سی دی ال البرز، لیست آموزشگاههای آی سی دی ال البرز، آدرس آموزشگاههای آی سی دی ال البرز، تلفن آموزشگاههای آی سی دی ال البرز ، آموزشگاههای آی سی دی ال البرز، ثبت نام در آموزشگاههای آی سی دی ال البرز، تدریس در آموزشگاههای آی سی دی ال البرز، شعب آموزشگاههای آی سی دی ال البرز، لیست شهریه آموزشگاههای آی سی دی ال البرز،
امروزه هرگاه صحبت از سیستمهای اطلاعات می شود مفهوم ضمنی سیستم اطلاعات کامپیوتری نیز از آن برداشت می شود. اما همیشه
باشد. در هر دو صورت یک سیستم اطلاعات سیستمی است (CBIS) اینگونه نیست. یک سیستم اطلاعات می تواند دستی یا کامپیوتری
که با دریافت دادهها(ورودیها)، آنها را پردازش نموده و به اطلاعات(خروجیها) تبدیل میکند.
1- شکل 1
هفتگانه کامپیوتر؛ آرش حبیبی 4
برای نمونه یک حسابدار با دریافت مشخصات مالی یک کارمند مانند گروه شغلی، پایه حقوق، سنوات و از این دست(دادهها) و با انجام
عملیات آماری و محاسبات گوناگون(پردازش)، حقوق آن کارمند را محاسبه می کند(اطلاعات).
کامپیوتر و سیستم اطلاعات
در یک کامپیوتر نیز از الگوی کلی فوق استفاده می شود. الگوی مورد استفاده در یک کامپیوتر به
لیست دوره آموزشگاههای آی سی دی ال البرز، دوره های آموزشگاههای آی سی دی ال البرز، معتبرترین آموزشگاههای آی سی دی ال البرز، آموزشگاههای آی سی دی ال با مجوز البرز، معرفی آموزشگاههای آی سی دی ال البرز، دوره های آی سی دی ال البرز، آموزش آی سی دی ال ویژه بازار کار البرز، آی سی دی ال کاربردی البرز، آی سی دی ال عملیاتی البرز، شرکتهای آی سی دی ال البرز، دوره های آموزشی آی سی دی ال البرز
ابرکامپیوترها بزرگترین انواع کامپیوترهای جهان می باشند. این کامپیوترها براساس ظرفیت و سرعت پردازش اطلاعات شناسائی می
شوند و قادرند در واحد ثانیه، میلیاردها عملیات پردازش را انجام دهند. ابرکامپیوترها گران قیمت ترین کامپیوترهای جهان می باشند.
(Mainframe) ۲) کامپيوترهاي بزرگ -۴-۱
مِین فریم ها که در ایران با نام کامپیوترهای بزرگ نیز شناخته می شوند، به لحاظ اندازه، ظرفیت و سرعت پردازش بعد از ابرکامپیوترها
قرار دارند. از ویژگیهای این کامپیوترها آن است که چندین ترمینال(ماوس، کیبورد و...) به آن وارد می شوند.
(Minicomputer) ۳) کامپيوترهاي کوچک -۴-۱
شاید بتوان کامپیوترهای کوچک را مین فریم هائی در مقیاس کوچک دانست. در این کامپیوترها نیز به طور همزمان چندین ترمینال
(ماوس، کیبورد و...) وارد می شوند. کامپیوترهای کوچک، نسل مهجور کامپیوترها می باشند و دیگر بازاری ندارند.
(Microcomputer) ۴) ريز کامپيوترها -۴-۱
Personal ) ریز کامپیوترها، آشناترین کامپیوترها برای کاربران می باشند. مثال آشنای این کامپیوترها، کامپیوترهای شخصی
نیز نمونه های دیگری از ریزکامپیوترها می باشند.

آموزشگاه ICDL البرز

1396 شنبه 7 مرداد

آموزشگاه ICDL البرز

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL البرز

با فناوری (Information Technology, IT) عصر حاضر، عصر اطلاعات و ارتباطات است. همگامی و همراهی فناوری اطلاعات
شده است. کامپیوتر ابزاری توانمند (ICT) موجب ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات (Communication Technology, CT) ارتباطات
در برقراری این ارتباط و هماهنگی است. مقدمه ورود به مباحث کامپیوتر، آشنائی مقدماتی با فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعات
است. برای آشنائی با سیستمهای اطلاعات نخست باید مفاهیم داده، اطلاعات و پایگاه داده به درستی درک شود.
آموزشگاه ICDL البرز، اموزشگاه ICDL البرز، تلفن آموزشگاه ICDL البرز، آدرس آموزشگاه ICDL البرز، دوره ICDL البرز، کلاس ICDL البرز، ICDL البرز،

در بسیاری مواقع به جای یکدیگر به کار می روند. این اشتباه می تواند تمام مبانی (information) و اطلاعات (data) دو واژه داده
سیستمهای اطلاعات را زیر سوال ببرد چرا که زیر بنای سیستمهای اطلاعات و ارتباطات تعریف دو واژه داده و ارتباطات است.
دادهها حقایقی هستند که از طریق فرایند مشاهده و تحقیق بدست می آیند و مواد خام و اولیهای هستند که هنوز پردازش نشدهاند. برای
نمونه، آمار اندازه قد افراد که صرفا یک سری داده میباشد که بدون پردازش هیچ استنباطی از آنها میسر نیست. اطلاعات عبارتست از
داده پردازش شدهای که گیرنده پیام آنرا تفسیر و ادراک نماید. برای تبدیل دادهها به اطلاعات، باید دادهها را پردازش نمود.
موسسه ICDL البرز، تدریس خصوصی ICDL البرز، مرکز آموزش ICDL البرز، مدرک ICDL البرز، دیپلم البرز، بهترین آموزشگاه ICDL البرز، دوره های تخصصی ICDL البرز، کلاس ICDL کودکان البرز، آموزشگاه های ICDL البرز، کلاس های ICDL البرز، آموزش گرامر ICDL البرز، آموزش ICDL خردسالان البرز، بهترین کلاس ICDL البرز، هزینه کلاس ICDL البرز

مجموعهای از دادهها پیرامون موضوعاتی ویژه که بر اساس نظم مشخصی گردآوری و ثبت شده اند، پایگاه داده نامیده می شود. گاهی به
نمایش داده می شود. db پایگاه داده، بانک اطلاعات نیز گفته می شود و با دو حرف
ذخیرهسازی اسناد در پروندهها به صورت دستی یک نمونه از پایگاه داده است اما معمولا پایگاههای داده، در قالبی که برای رایانهها قابل
خواندن و دسترسی باشد، ذخیره می شوند. زیرا مهمترین عامل در اثربخشی ذخیره دادهها در یک پایگاه داده، وجود یک ساختار مفهومی
برای ذخیره سازی و روابط بین دادهها است. امکان ایجاد این ساختار مفهومی در یک کامپیوتر بسیار سادهتر است.
موفق ترین آموزشگاه ICDL البرز، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL البرز، لیست آموزشگاههای ICDL البرز، آدرس آموزشگاههای ICDL البرز، تلفن آموزشگاههای ICDL البرز ، آموزشگاههای ICDL البرز، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL البرز، تدریس در آموزشگاههای ICDL البرز، شعب آموزشگاههای ICDL البرز، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL البرز،
امروزه هرگاه صحبت از سیستمهای اطلاعات می شود مفهوم ضمنی سیستم اطلاعات کامپیوتری نیز از آن برداشت می شود. اما همیشه
باشد. در هر دو صورت یک سیستم اطلاعات سیستمی است (CBIS) اینگونه نیست. یک سیستم اطلاعات می تواند دستی یا کامپیوتری
که با دریافت دادهها(ورودیها)، آنها را پردازش نموده و به اطلاعات(خروجیها) تبدیل میکند.
1- شکل 1
هفتگانه کامپیوتر؛ آرش حبیبی 4
برای نمونه یک حسابدار با دریافت مشخصات مالی یک کارمند مانند گروه شغلی، پایه حقوق، سنوات و از این دست(دادهها) و با انجام
عملیات آماری و محاسبات گوناگون(پردازش)، حقوق آن کارمند را محاسبه می کند(اطلاعات).
کامپیوتر و سیستم اطلاعات
در یک کامپیوتر نیز از الگوی کلی فوق استفاده می شود. الگوی مورد استفاده در یک کامپیوتر به
لیست دوره آموزشگاههای ICDL البرز، دوره های آموزشگاههای ICDL البرز، معتبرترین آموزشگاههای ICDL البرز، آموزشگاههای ICDL با مجوز البرز، معرفی آموزشگاههای ICDL البرز، دوره های ICDL البرز، آموزش ICDL ویژه بازار کار البرز، ICDL کاربردی البرز، ICDL عملیاتی البرز، شرکتهای ICDL البرز، دوره های آموزشی ICDL البرز
ابرکامپیوترها بزرگترین انواع کامپیوترهای جهان می باشند. این کامپیوترها براساس ظرفیت و سرعت پردازش اطلاعات شناسائی می
شوند و قادرند در واحد ثانیه، میلیاردها عملیات پردازش را انجام دهند. ابرکامپیوترها گران قیمت ترین کامپیوترهای جهان می باشند.
(Mainframe) ۲) کامپيوترهاي بزرگ -۴-۱
مِین فریم ها که در ایران با نام کامپیوترهای بزرگ نیز شناخته می شوند، به لحاظ اندازه، ظرفیت و سرعت پردازش بعد از ابرکامپیوترها
قرار دارند. از ویژگیهای این کامپیوترها آن است که چندین ترمینال(ماوس، کیبورد و...) به آن وارد می شوند.
(Minicomputer) ۳) کامپيوترهاي کوچک -۴-۱
شاید بتوان کامپیوترهای کوچک را مین فریم هائی در مقیاس کوچک دانست. در این کامپیوترها نیز به طور همزمان چندین ترمینال
(ماوس، کیبورد و...) وارد می شوند. کامپیوترهای کوچک، نسل مهجور کامپیوترها می باشند و دیگر بازاری ندارند.
(Microcomputer) ۴) ريز کامپيوترها -۴-۱
Personal ) ریز کامپیوترها، آشناترین کامپیوترها برای کاربران می باشند. مثال آشنای این کامپیوترها، کامپیوترهای شخصی
نیز نمونه های دیگری از ریزکامپیوترها می باشند.