ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 یکشنبه 31 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه کنکور هنر

1396 چهارشنبه 21 تیر آموزشگاه کنکور هنر آموزشگاه کنکور هنر پرديس خرد با بهره گيري از اساتيد مجرب و برنامه ريزي دقيق و آزمون هاي منظم براي دستيابي به موفقيت هنرجويان تلاش مينمايد. صداقت، پشتكار و ايجاد همدلي و روابط انساني شعار ما در كار است و از شروع كار تا روز كنكور همراه شما هستیم.