ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 یکشنبه 31 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL آبیک

1396 شنبه 27 خرداد آموزشگاه ICDL آبیک

آموزشگاه ICDL آبیک

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL آبیک

یکی د یگر از مطالب مرتبط با پوشه ها تغ ییر دادن آیکون آنهاست که ب یشتر از آنکه جنبه کار ی داشته باشد به یک سرگرم ی شباهت دارد .
اگر از آیکون زرد و تکرار ی پوشه ها خسته شد ید و قصد داشت ید که از آیکون جدیدی برای یک پوشه استفاده کن ی د رو ی پوشه کل ی ک
را انتخاب کنید. Properties راست کنید و سپس گزینه
آموزشگاه ICDL آبیک، اموزشگاه ICDL آبیک، تلفن آموزشگاه ICDL آبیک، آدرس آموزشگاه ICDL آبیک، دوره ICDL آبیک، کلاس ICDL آبیک، ICDL آبیک، موسسه ICDL آبیک، تدریس خصوصی ICDL آبیک، مرکز آموزش ICDL آبیک،

را فشار ده ید و دکمه را فشار ده ید. در کادر ی مشابه شکل انواع و اقسام Customize در کادر ظاهر شده زبانه
آیکون ها در دسترس قرار م ی گ یرند. روی آیکون مورد علاقه خود کل یک کن ید و در هر دو کادر دکمه را به علامت تائ ید
عملیات فشار دهید. به این ترتیب آیکون پوشه به همان شکلی در خواهد آمد که انتخاب کرده اید.
مدرک ICDL آبیک، دیپلم آبیک، بهترین آموزشگاه ICDL آبیک، دوره های تخصصی ICDL آبیک، کلاس ICDL کودکان آبیک، آموزشگاه های ICDL آبیک، کلاس های ICDL آبیک، آموزش گرامر ICDL آبیک، آموزش ICDL خردسالان آبیک، بهترین کلاس ICDL آبیک،

ذخ یره م ی شود و نبا ید تصور کن ی د .icon یا .ico نکته مهم : هر آیکون با پسوند
که از تصاو یر معمو لی م ی توا نید به جا ی آیکون ها است فاده کن ی د. فرمت تصاو یر
متنوع است و با فرمت یا پسوند آیکون ها متفاوت است . در ای ن مورد در بخش
آشنائی با برنامه ها و فا یل ه ای تصو یری به تفص یل صحبت شده است . اما در ا ینجا
لازم است اشاره شود که امروزه برنامه ها ی ز یادی بر ای تبد یل فرمت عکس ها به
آیکون ها وجود دارد و م ی توا نید با خر ید و نصب ا ین برنامه ها از عکس ها ی مورد
علاقه خود به عنوان آیکون استفاده کنید.
هزینه کلاس ICDL آبیک موفق ترین آموزشگاه ICDL آبیک، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL آبیک، لیست آموزشگاههای ICDL آبیک، آدرس آموزشگاههای ICDL آبیک، تلفن آموزشگاههای ICDL آبیک ، آموزشگاههای ICDL آبیک، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL آبیک،
به عنوان یک تمرین جامع پیرامون آنچه تاکنون آموخته اید بهتر است کار با برنامه
مشابه شکل زیر خواهد بود: My computer را باز کنید. پنجره computer
تدریس در آموزشگاههای ICDL آبیک، شعب آموزشگاههای ICDL آبیک، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL آبیک، لیست دوره آموزشگاههای ICDL آبیک، دوره های آموزشگاههای ICDL آبیک، معتبرترین آموزشگاههای ICDL آبیک، آموزشگاههای ICDL با مجوز آبیک، معرفی آموزشگاههای ICDL آبیک، دوره های ICDL آبیک، آموزش ICDL ویژه بازار کار آبیک، ICDL کاربردی آبیک، ICDL عملیاتی آبیک، شرکتهای ICDL آبیک، دوره های آموزشی ICDL آبیک
براساس این شکل می توان در یافت که هارد ا ین کامپ یوتر به 5 بخش تقس یم شده است یا به اصطلاح دارا ی 5 در ایو است . هر در ایو هارد
نامگذار ی م ی شود . اما م ی توا نید همانگونه که در مورد پوشه ها D: یا C: به صورت اتومات یک با یکی از حروف بزرگ انگل یسی مانند
که س یستم عامل و یندوز به صورت خودکار در آن نصب م ی شود را با نام C گفته شد برا ی در ایوها نام ی جد ید وارد کن ید. برای نمونه در ایو
نامگذاری نمودهام با این وجود می توانید مشاهده کنید نام این درایو به صورت درآمده است.