ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 یکشنبه 3 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL آزادگان

1396 شنبه 27 خرداد آموزشگاه ICDL آزادگان

آموزشگاه ICDL آزادگان

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL آزادگان

فشرده کردن یا
کردن راه ی بس یار پرطرفدار برا ی انتقال پوشه ها ی حاو ی ف ایل ها بو یژه Zip انتقال ف ایل ها استفاده از فلاپ ی د یسک بود
فایل های متنی بوده است.
کردن فایل ه ای عکس یا ف یلم تا ثیر چندان ی بر Zip کردن ب یشتر بر ای فایل ه ای متن ی مناسب است و Zip البته به یاد داشته باش ید
حجم فایل ندارد. با استفاده از فشرده سازی می توان حجم یک پوشه حاوی فایل متن را تا نصف کاهش داد.
کلیک کنید. سپس روی Send to کردن یک پوشه روی آن پوشه کلیک راست کرده و روی گزینه Zip برای
کلیک کنید تا فرایند فشرده سازی مانند شکل زیرآغاز شود.
را
آموزشگاه ICDL آزادگان، اموزشگاه ICDL آزادگان، تلفن آموزشگاه ICDL آزادگان، آدرس آموزشگاه ICDL آزادگان، دوره ICDL آزادگان، کلاس ICDL آزادگان، ICDL آزادگان، موسسه ICDL آزادگان، تدریس خصوصی ICDL آزادگان، مرکز آموزش ICDL آزادگان،

زمانیکه فر ایند فشرده ساز ی به پا یان رس ید پوشه ا ی مانند ایجاد خواهد شد . هرگاه بخواهی د محتو ی ات ی ک فای ل
را انتخاب کنید. همچن ین م ی توانی د در Extract All... شوید و گزینه File را گشوده و سپس وارد منوی Zip خارج کنید باید فایل
سمت چپ پوشه روی گزینه کلیک کنید. در دو کادر ظاهر شده دکمه را فشار ده ی د تا محتو ی ات
خارج کنید. Zip موجود را از
مدرک ICDL آزادگان، دیپلم آزادگان، بهترین آموزشگاه ICDL آزادگان، دوره های تخصصی ICDL آزادگان، کلاس ICDL کودکان آزادگان، آموزشگاه های ICDL آزادگان، کلاس های ICDL آزادگان، آموزش گرامر ICDL آزادگان، آموزش ICDL خردسالان آزادگان، بهترین کلاس ICDL آزادگان، هزینه کلاس ICDL آزادگان موفق ترین آموزشگاه ICDL آزادگان،

افزودن پسورد برای فایل ها و پوشه ها
که دار ای حجم Flash امروزه با افزا یش حجم هارد د یسک ها و در دسترس قرار گرفتن وسایل نقل و انتقال فایل ها و پوشه ها مانند
کردن بس یار کاهش یافته است . با این وجود ا ین روش برا ی ایجاد رمز عبور یا پسورد برا ی ف ایل ها Zip زیادی است محبوب یت و کاربرد
بسیار مناسب است.
شده را باز کنی د و از منو ی Zip کنید. سپس پوشه Zip برای آنکه روی یک فایل رمز عبور بگذارید ابتدا به روش بالا فایل مورد نظر را
را انتخاب کنید. در این صورت کادر زیر ظاهر می شود. Add Password گزینه File
قدیمی ترین آموزشگاه ICDL آزادگان، لیست آموزشگاههای ICDL آزادگان، آدرس آموزشگاههای ICDL آزادگان، تلفن آموزشگاههای ICDL آزادگان ، آموزشگاههای ICDL آزادگان، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL آزادگان، تدریس در آموزشگاههای ICDL آزادگان، شعب آموزشگاههای ICDL آزادگان،
در هر دو کادر یک واژه یکسان را به عنوان رمز عبور وارد کنید. به هنگام وارد کردن رمز می بینید که به ج ای تای پ حروف ی ا اعداد،
گوی ه ای س یاه کوچک ی مانند شکل ظاهر م ی شود. این تمهیدی است که سیستم اندیشیده تا اگر کسی یواشکی به مان یتور شما خ ی ره
شده و قصد دارد رمز عبور شما را حفظ کند ناکام شود . در نه ایت رو ی دکمه ک لیک کن ید. از این به بعد هر کس بخواهد
از فایل های موجود در پوشه شما بازدید کند باید برای باز کردن فایل ها باید رمز عبور را وارد نماید.
لیست شهریه آموزشگاههای ICDL آزادگان، لیست دوره آموزشگاههای ICDL آزادگان، دوره های آموزشگاههای ICDL آزادگان، معتبرترین آموزشگاههای ICDL آزادگان، آموزشگاههای ICDL با مجوز آزادگان، معرفی آموزشگاههای ICDL آزادگان، دوره های ICDL آزادگان، آموزش ICDL ویژه بازار کار آزادگان، ICDL کاربردی آزادگان، ICDL عملیاتی آزادگان، شرکتهای ICDL آزادگان، دوره های آموزشی ICDL آزادگان
مخفی کردن پوشه ها و ف ایل ها یک راه د یگر بر ای در امان نگه داشتن آن ها از چشم افراد مزاحم است . مخف ی کردن ی ک پوشه
را انتخاب کنید. در کادر ظاهر شده Properties فرایندی دو مرحله ای است. در مرحله اول روی پوشه کلیک راست کنید و سپس گزینه
را فعال کن ید و دکمه را به علامت تائ ید عم لیات فشار ده ید. حال به پوشه مورد نظر نگاه کن ی د. Hidden گزینه
مشاهده می شود که پوشه به حالت محو در می آید.
را انتخاب کنید. در کادر ظاهر شده زبانه را Folder Options کلیک کرده و گزینه Tools در مرحله دوم در نوار منوها، روی منوی
فشار دهید و سپس گزینه را یافته و به حالت فعال در آورید. در نهایت دکمه
را به علامت تائید عملیات فشار دهید. دیگر پوشه را نخواهید دید.
می شوید باید گزینه Folder Options زمانیکه وارد Hidden برای مشاهده فایل ها و پوشه ها ی مخفی یا
را فعال کن ید. در هر حال ا ین روش برا ی ف ایل ها ن یز درست مانند آن چیزی است که در ا ینجا در
مورد پوشه ها گفته شد.