ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 یکشنبه 3 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL بلوار دریا

1396 سه شنبه 23 خرداد آموزشگاه ICDL بلوار دریا

آموزشگاه ICDL بلوار دریا

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL بلوار دریا

بسیاری از کاربران فا یل ها و فولدرها را عبارت ها ی مشابهی می دانند و در بسیاری از موارد این دو واژه را به جای یکدیگر بکار می برند.
این اشتباه بزرگ ی است که از یک کاربر کامپ یوتر قابل پذ یرش نیست. فایل یا پرونده محصول برنامه ها ی مختلف است و هر فا ی ل
کارکردهای خاص خودش را دارد (در بخش چهارم به تفص یل به این موضوع پرداخته شده است ). اما فولدر یا پوشه محل ی برا ی ذخ ی ره
نی ز گویند فای ل وی ژه ای (Directory) فایل ها یا برنامه ها ی مختلف م ی باشد . بنابراین هر پوشه یا فولدر که گاه ی به آن دایرکتوری
است که محصول برنامه سیستم عامل ویندوز است.
آموزشگاه ICDL بلوار دریا، اموزشگاه ICDL بلوار دریا، تلفن آموزشگاه ICDL بلوار دریا، آدرس آموزشگاه ICDL بلوار دریا، دوره ICDL بلوار دریا، کلاس ICDL بلوار دریا، ICDL بلوار دریا، موسسه ICDL بلوار دریا، تدریس خصوصی ICDL بلوار دریا،

با این وجود به یاد داشته باش ید کار کردن با فا یل ها و فولدرها بس یار مشابه است ز یرا همانطور که گفته شد هر فولدر خود نوع ی ف ای ل
است. در این بخش چگونگ ی ایجاد پوشه ها، حذف، باز یافت و تغ ییر نام آنها را خواه یم آموخت . بعضی حقه ه ا که در اصطلاح کامپ یوتر به
گفته م ی شوند ن یز توض یح داده خواهد شد . در ادامه انواع روش ها ی جابجا ئی ف ایل ها و پوشه ها توض یح داده م ی Trick یا Tip آنها
شوند. در نهایت نیز آشنائی لازم برای کار در محیط پنجره ها فراهم می آید.
مرکز آموزش ICDL بلوار دریا، مدرک ICDL بلوار دریا، دیپلم بلوار دریا، بهترین آموزشگاه ICDL بلوار دریا، دوره های تخصصی ICDL بلوار دریا، کلاس ICDL کودکان بلوار دریا، آموزشگاه های ICDL بلوار دریا، کلاس های ICDL بلوار دریا، آموزش گرامر ICDL بلوار دریا، آموزش ICDL خردسالان بلوار دریا، بهترین کلاس ICDL بلوار دریا، هزینه کلاس ICDL بلوار دریا موفق ترین آموزشگاه ICDL بلوار دریا

نامگذاری می شود. برای تائی د New Folder یک پوشه جدید مانند شکل ایجاد می شود و به طور پیش فرض با نام
را بزنید یا روی یک جای خالی کلیک کنید. Enter عملیات می توانید دکمه
را انتخاب کنید. در این حالت نام Rename برای تغییر نام یک پوشه یا ف ایل م ی توا نید رو ی آیکون آن پوشه کلیک راست کرده و گزینه
را بزن ی د ی ا روی ی ک ج ای Enter آن پوشه ما نند شکل آ بی می شود و کاف یست نام جد ید را بنو یسید. سپس جهت تائ ید عم لیات دکمه
خالی کلیک کنید.
، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL بلوار دریا، لیست آموزشگاههای ICDL بلوار دریا، آدرس آموزشگاههای ICDL بلوار دریا، تلفن آموزشگاههای ICDL بلوار دریا ، آموزشگاههای ICDL بلوار دریا، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL بلوار دریا، تدریس در آموزشگاههای ICDL بلوار دریا، شعب آموزشگاههای ICDL بلوار دریا، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL بلوار دریا،
این پیغام زما نی ظاهر م ی شود که فا یل یا پوش ه ای با همان نام ی که وارد کرده ا ید در حال حاضر وجود داشته باشد . مشابه ا ی ن پیغام
زمانی ظاهر م ی شود که بخواه ید یک ف ایل در حال اجرا شدن را تغ ییر نام ده ید و یا بخواه ید پوشه ا ی را تغ ییر نام ده ید که حاو ی فا یلی
در حال اجرا است . مثلا اگر دستور تغ ییر نام یک ف ایل صو تی که توسط برنامه ا ی در حال اجرا شدن است را صادر کن ید این پیغام ظاهر
می شود.
برای انجام دستور تغ ییر نام پوشه یا ف ایل مورد نظر با ید ابتد ا آن برنامه ای که در حال اجرا کردن فا یل است را خاموش کن ی د و سپس
دستور تغییر نام را از نوع آغاز کنید.
لیست دوره آموزشگاههای ICDL بلوار دریا، دوره های آموزشگاههای ICDL بلوار دریا، معتبرترین آموزشگاههای ICDL بلوار دریا، آموزشگاههای ICDL با مجوز بلوار دریا، معرفی آموزشگاههای ICDL بلوار دریا، دوره های ICDL بلوار دریا، آموزش ICDL ویژه بازار کار بلوار دریا، ICDL کاربردی بلوار دریا، ICDL عملیاتی بلوار دریا، شرکتهای ICDL بلوار دریا، دوره های آموزشی ICDL بلوار دریا
سیستم عامل و یندوز، س یستم عامل پنجره ها است . در این س یستم عامل پوشه ها، فایل ها و برنامه ها به صورت پنجره هائ ی باز م ی
شوند که در چند چ یز بسیار مشابه یکدیگر می باشند. درک درست این نکته کار در محیط ویندوز را بسیار ساده می نماید. برای باز ک ردن
پنجره مربوط به هر فا یل یا برنامه کاف یست تا رو ی آیکون برنامه یا ف ایل مورد نظر دبل کل یک کن ید. همچنین م ی توانید روی آیکون فایل
را انتخاب کنید. Open یا برنامه موردنظر کلیک راست نموده و سپس گزینه
هر برنامه یا ف ایل یا پوشه در قالب یک پنجره باز م ی شود . همه پن جره ها دارا ی سه نوار م ی باشند که در شکل ز یر مشخص است . ای ن
نوارها عبارتند از:
نوار عنوان
نوار منوها
نوار ابزار