ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 چهارشنبه 27 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL اشتهارد

1396 شنبه 20 خرداد آموزشگاه ICDL اشتهارد

آموزشگاه ICDL اشتهارد

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL اشتهارد

(Turn On) 1-1 ) روشن کردن کامپیوتر
را فشار ده ید. دکمه پاور معمولا بزرگتر ین دکمه رو ی (Case) روی ک یس (Power) برای روشن کردن کامپ یوتر کاف یست تا دکمه پاور
کِیس است. در روی مانیتور نیز یک دکمه برای روشن کردن مانیتور وجود دارد که با فشردن آن مانیتور نیز روشن می شود.
می گو یند. در این زمان (Boot) کمی بعد از فشردن دکمه پاور رو ی ک یس صد ای بوق کوچک ی شن یده م ی شود که به آن بوق بوت شدن
بایوس در حالت شناسائی اولیه سخت افزارها است که طی آن چند دستور در پس زم ینه س یاه رنگ ی به نما یش در می آید. بعد از آن ادامه
کار به سیستم عامل سپرده می شود و بعد پیغامی مشابه زیر به نمایش در می آید.
آموزشگاه ICDL اشتهارد، اموزشگاه ICDL اشتهارد، تلفن آموزشگاه ICDL اشتهارد، آدرس آموزشگاه ICDL اشتهارد، دوره ICDL اشتهارد، کلاس ICDL اشتهارد، ICDL اشتهارد، موسسه ICDL اشتهارد، تدریس خصوصی ICDL اشتهارد، مرکز آموزش ICDL اشتهارد،

(Desktop) 2-1 ) میز کار
نامیده م ی شود . در Desktop نخستین صفحه ا ی که ب عد از بالا آمدن س یستم عامل در صفحه نما یشگر به تصو یر در می آید، میزکار یا
میز کار یک تصویر که به عنوان پس زمینه میزکار استفاده می شود و تعدادی آیکون قابل مشاهده است.مدرک ICDL اشتهارد، دیپلم اشتهارد، بهترین آموزشگاه ICDL اشتهارد، دوره های تخصصی ICDL اشتهارد، کلاس ICDL کودکان اشتهارد، آموزشگاه های ICDL اشتهارد، کلاس های ICDL اشتهارد، آموزش گرامر ICDL اشتهارد، آموزش ICDL خردسالان اشتهارد، بهترین کلاس ICDL اشتهارد،

همچنین نشانگر ماوس که به طور پ یش فرض به صورت فلش سپ یدرنگی است ن یز رو ی م یزکار مشاهده م ی شود . با حرکت دادن
ماوس می توان نشانگر آنرا در روی میزکار هدایت کرد.
مهارت دوم؛ سیستم عمال ویندوز 3
نکته: هنگامیکه میزکار به نما یش در می آید نشانگر ماوس به صورت یک ساعت شن ی یا در می آید. زیرا بالا آمدن س ی ستم
عامل تا کم ی بعد از مشاهده میزکار ادامه دارد. به هنگام بالا آمدن سیستم، نباید به هیچ وجه دستوری را از طریق ماوس، صفحه کلید ی ا
دیگر دستگاه های ورودی صادر نمود زیرا این کار فرایند بالا آمدن را طولانی تر می کند.
3-1 ) چند فایل و برنامه اصلی
هنگامیکه وارد مح یط س یستم عامل شو ید به طور پ یش فرض چند پوشه و برنامه اصل ی وجود دارد که آیکون
هزینه کلاس ICDL اشتهارد موفق ترین آموزشگاه ICDL اشتهارد، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL اشتهارد، لیست آموزشگاههای ICDL اشتهارد، آدرس آموزشگاههای ICDL اشتهارد، تلفن آموزشگاههای ICDL اشتهارد ، آموزشگاههای ICDL اشتهارد، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL اشتهارد،
چند فایل و برنامه اصلی
هنگامیکه وارد مح یط س یستم عامل شو ید به طور پ یش فرض چند پوشه و برنامه اصل ی وجود دارد که آیکون آنها در رو ی م یزکار قابل
مشاهده است . لازمه کار با هر یک از ا ین برنامه ها آشنائی با مقدمات کار با پنجره ها، کادرها و پوشه ها است که در بخش دوم به
صورت مفصل توجیه می شود. اما برای شروع توضیح مختصری در مورد هر یک از آنها ارائه می شود. این برنامه ها عبارتند از:
تدریس در آموزشگاههای ICDL اشتهارد، شعب آموزشگاههای ICDL اشتهارد، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL اشتهارد، لیست دوره آموزشگاههای ICDL اشتهارد، دوره های آموزشگاههای ICDL اشتهارد، معتبرترین آموزشگاههای ICDL اشتهارد، آموزشگاههای ICDL با مجوز اشتهارد، معرفی آموزشگاههای ICDL اشتهارد، دوره های ICDL اشتهارد، آموزش ICDL ویژه بازار کار اشتهارد، ICDL کاربردی اشتهارد، ICDL عملیاتی اشتهارد، شرکتهای ICDL اشتهارد، دوره های آموزشی ICDL اشتهارد
My computer) کامپیوتر من
برنامهای کاربردی در ویندوز که به کاربر اجازه م ی دهد تا به کمک آن بر فایلها و نیز سیستم خود مدیریت داشته
نوعی ابزار مدیریت پرونده است که اجازه مدیری ت دیسک سخت ، دیس ک ،My Computer باشد. برنامه
گردان های شبکه، دیسک گردان های جانبی، پرونده ها و پوشه ها را به کاربر می دهد.