ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 جمعه 7 آذر
 محصولات

انواع سایز میلگرد استیل

1396 جمعه 25 اسفند  انواع سایز میلگرد استیل

انواع سایز میلگرد استیلفروش میلگرد ۳۱۶ استیل، میلگرد های استنلس استیل ۳۱۰ ، ۳۲۱ ، ۳۱۶ و ۳۰۴ و میلگرد استیل استنلس توسط استیل، معتبر و قابل اعتماد.

در ذیل می توانید نمونه هایی از محصولات را مشاهده نمایید.
میلـگرد استیل ۳۰۴ ، ورق استیل ۳۰۴ ، لوله درز دار استیل ۳۰۴ ، لوله مانیسمان ۳۰۴
میلـگرد استیل ۳۱۶ ، ورق استیل ۳۱۶ ، لوله درز دار استیل ۳۱۶ ، لوله مانیسمان ۳۱۶
میلـگرد استیل ۳۲۱ ، ورق استیل ۳۲۱ ، لوله مانیسمان ۳۲۱
ورق استیل نسوز ۳۱۰ ، لوله مانیسمان استیل نسوز ۳۱۰
ورق استیل نسوز ۳۰۹ ، لوله مانیسمان استیل نسوز ۳۰۹
عرضه و تدارک مقاطع استینلس استیل

استنلس استیل ۳۰۴ ، استنلس استیل ۳۱۶ ، استنلس استیل ۳۲۱ ، استنلس استیل ۳۱۰ ، استنلس استیل ۳۰۹ ، استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱

میلگرد استیل

قیمت میلگرد استیل

انواع میلگرد استیل

قیمت ورق استیل نسوز

قیمت ورق استیل 304