ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 سه شنبه 8 مهر
 اخبار و اطلاعیه ها

سرفصل‌های کارگاه قوانین مالی و مالیاتی

1397 چهارشنبه 10 بهمن سرفصل‌های کارگاه قوانین مالی و مالیاتی
سرفصل‌های کارگاه قوانین مالی و مالیاتی
– آشنایی با مهمترین قوانین مالیات تکلیفی و شیوه نامه ی اجرای آنها
– شیوه نامه ی محاسبه ی نرخ مالیات با توجه به آخرین قوانین اعلام شده آموزش حسابداری
– قوانین معافیت از مالیات
– جرایم مالی و مالیاتی آموزش حسابداری

مهارت ICDL

آموزشگاه ICDL در کرج

آموزشگاه کامپیوتر در کرج

آموزشگاه حسابداری در کرج

– آشنایی آخرین شیوه نامه ی محاسبه نرخ جریمه ی مالیاتی
– ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های تکلیفی
– شرح شیوه نامه بایگانی و نگهداری اسناد مالی و مالیاتی آموزش حسابداری
– کلیات صورت‌های مالی و نحوه تنظیم آن‌ها آموزش حسابداری
– فرآیند کد اقتصادی آموزش حسابداری
– حقوق و دستمزد و محاسبه ی حق الزحمه پرسنل و کارکنان