ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 یکشنبه 4 آبان
 اخبار و اطلاعیه ها

اهداف کارگاه آموزش حسابداری

1397 چهارشنبه 10 بهمن اهداف کارگاه آموزش حسابداری
اهداف کارگاه آموزش حسابداری

مهارت ICDL

آموزشگاه ICDL در کرج

آموزشگاه کامپیوتر در کرج

آموزشگاه حسابداری در کرج

علاوه بر تشریح برخی قوانین مهم مالیاتی با نگاهی به قوانین مالیاتی آموزش حسابداری جدید سعی در رفع اشکالات و ابهامات و برخی نیازمندی‌ها در خصوص نحوه تنظیم دفاعیات و لوایح مالیاتی دارد.