ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 یکشنبه 4 آبان
 اخبار و اطلاعیه ها

خصوصیات دوره آموزش حسابداری

1397 چهارشنبه 10 بهمن خصوصیات دوره آموزش حسابداری
خصوصیات دوره آموزش حسابداری

مهارت ICDL

آموزشگاه ICDL در کرج

آموزشگاه کامپیوتر در کرج

آموزشگاه حسابداری در کرج

– ارائه تسهیلات ویژه برای پرداخت هزینه دورهآموزش حسابداری
– کاربردی بودن دوره؛
– ارائه گواهی اشتغال به کار یک ساله بعد از دوره آموزش حسابداری بازار کار  و اتمام کارآموزی شش ماهه؛
– مناسب برای شاغلین به کار؛
– پشتیبانی تخصصی بعد از اشتغال؛
– امکان تسویه بعد از اشتغال؛