ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 یکشنبه 15 تیر
 خدمات

ثبت شرکت تعاونی

1395 چهارشنبه 13 بهمن ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی درکرج

ثبت شرکت تعاونی درکرج با قیمت مناسب

شرکت تعاونی شرکتی که از حداقل ۷ نفر سهام دار تشکیل می گردد که به۲ صورت تعاونی تولید و تعاونی مصرف در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد. درنظر داشته باشید برای ثبت شرکت تعاونی ابتدا باید هیئت مؤسس پس از تشکیل جلسه موسسین صورتجلسه مربوطه را به اداره تعاون ارجاع و مجوز لازم جهت ثبت شرک تعاونی دراداره ثبت شرکتها رااخذ نماید

ثبت شرکت تعاونی درکرج، ثبت شرکت تعاونی کرج، شرکت تعاونی درکرج، شرکت تعاونی کرج، تعاونی درکرج، تعاونی کرج