ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 شنبه 27 مرداد
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج

1396 سه شنبه 28 شهریور آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج

آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج

ثبت :
عبارت است از نگارش حسابداری یک رویداد مالی در حساب های مربوطه یه شکلی خاص .

صورتهای مالی چیست ؟
صورتهای مالی همانطور که از نامشان پیداست یکسری مدارک قابل استناد می باشد که فعالیتهاو وضعیتهای مالی افراد یا واحد های تجاری را درقالب اعداد و ارقام پولی بیان می کنند.که سوالات مختلفی را در رابطه با فعالیتهای مالی واحد مربوطه بدون پاسخ نمی گذارند.
آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، اموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، تلفن آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، آدرس آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، دوره حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، کلاس حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، موسسه حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، تدریس خصوصی حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، مرکز آموزش حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، مدرک حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، دیپلم کوی کارمندان کرج

درس 2

آشنايي با ترازنامه


ترازنامه يا بيلان

ترازنامه يا بيلان عبارتست از صورتحسابي كه وضع مالي يك مؤسسه را در يك تاريخ معين نشان مي دهد. 
ترازنامه معمولاً در پايان دورة مالي و در برخي از مؤسسات در پايان هر ماه تهيه مي شود و حاوي ارقامي است كه حاكي از 
ميزان دارائي و بدهي مؤسسات مذكور و سرمايه صاحب يا صاحبان آنها در تاريخ تنظيم ترازنامه.
، بهترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، دوره های تخصصی حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، کلاس حسابداری ویژه بازار کار کودکان کوی کارمندان کرج، آموزشگاه های حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، کلاس های حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، آموزش گرامر حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، آموزش حسابداری ویژه بازار کار خردسالان کوی کارمندان کرج، بهترین کلاس حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، هزینه کلاس حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج موفق ترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج

قسمتهاي اصلي ترازنامه

ترازنامه داراي سه قسمت اصلي است: دارائي، بدهي، سرمايه، كه در آن دارائي سمت راست و بدهي سرمايه در سمت چپ نوشته مي شود.

، قدیمی ترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، لیست آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، آدرس آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، تلفن آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج ، آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، ثبت نام در آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، تدریس در آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، شعب آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج
دارايي

دارايي يك مؤسسه عبارتست از انواع منابع اقتصادي متعلق به آن موسسه، به عبارت ديگر، دارايي يك مؤسسه عبارتست از 
كلية اموال و حقوق مالي متعلق به آن موسسه در اين تعريف منظور از اموال انواع دارائي مشهود و قابل لمس و رؤيت است 
مانند موجودي نقدي صندوق. اثاثيه، زمين، ساختمان و حقوق مالي به انواع ديگر دارايي مانند مطالبات از اشخاص حقيقي و 
حقوقي (حساب بدهكاران)، حق اختراع، سرقفلي و نظاير آنها اطلاق شده است.
، لیست شهریه آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، لیست دوره آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، دوره های آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، معتبرترین آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج، آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار با مجوز کوی کارمندان کرج، معرفی آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار کوی کارمندان کرج
بدهي

بدهي يك مؤسسه عبارت است از مبالغي است كه موسسه مذكور به افراد و موسسات ديگر بدهكار است. اين قبيل ديون 
معمولاً در نتيجه خريد انواع دارايي به طور نسيه و يا دريافت وام از ديگران بوجود مي آيد. به عبارت ديگر، بدهي عبارتست از 
حقوقي كه ساير اشخاص (غير از صاحب يا صاحبان مؤسسه) نسبت به دارايي يك مؤسسه دارند. اين حقوق نسبت به نوع 
خالص از دارايي يك مؤسسه ايجاد نمي شود( مگر طبق توافق خاص بين طلبكار و بدهكار). طلبكاران يك مؤسسه در وصول 
مطالبات خود نسبت به صاحب يا صاحبان سرمايه حق تقدم دارند. مؤسسه اي كه قادر به پرداخت بدهي خود نباشد، يعني 
جمع دارائي آن تكافوي پرداخت بدهي و تعهداتش را نداشته باشد، و در اصطلاح ورشكسته خوانده مي‌شود.