ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 چهارشنبه 27 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج

1396 دوشنبه 27 شهریور آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج

آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج

بدهکار و بستانکار کردن حساب های ترازنامه

در زمانی که می خواهیم مبالغ دریافتی و پرداختی را در فرم ساده مثلا حساب صندوق حساب وارد کنیم وجوه دریافتی را در سمت بدهکار
و وجوه پرداختی را در سمت بستانکار حساب مذکور ثبت می کنیم.
سپس تمامی ارقام هر طرف را با هم جمع می کنیم. ما به تفاوت جمع طرف بدهکار و بستانکار هر حساب در هر زمان مانده ان حساب در
ان تاریخ می باشد.
چنانچه جمع ارقامی که در بدهکار یک حساب ثبت شده است بیش از جمع ارقامی باشد که در بستانکار ان حساب نوشته شده است مانده
حساب مذکور نیز بدهکار است مانده بدهکار نامیده می شود. و بالعکس این قضیه مانده ی بستانکار ان حساب می شود.

آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، اموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، تلفن آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، آدرس آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، دوره حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، کلاس حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، موسسه حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، تدریس خصوصی حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، مرکز آموزش حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، مدرک حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، دیپلم قلمستان کرج

بدهکار و بستانکار کردن حساب های ترازنامه

در زمانی که می خواهیم مبالغ دریافتی و پرداختی را در فرم ساده مثلا حساب صندوق حساب وارد کنیم وجوه دریافتی را در سمت بدهکار
و وجوه پرداختی را در سمت بستانکار حساب مذکور ثبت می کنیم.
سپس تمامی ارقام هر طرف را با هم جمع می کنیم. ما به تفاوت جمع طرف بدهکار و بستانکار هر حساب در هر زمان مانده ان حساب در
ان تاریخ می باشد.
چنانچه جمع ارقامی که در بدهکار یک حساب ثبت شده است بیش از جمع ارقامی باشد که در بستانکار ان حساب نوشته شده است مانده
حساب مذکور نیز بدهکار است مانده بدهکار نامیده می شود. و بالعکس این قضیه مانده ی بستانکار ان حساب می شود.

، بهترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، دوره های تخصصی حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، کلاس حسابداری ویژه بازار کار کودکان قلمستان کرج، آموزشگاه های حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، کلاس های حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، آموزش گرامر حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، آموزش حسابداری ویژه بازار کار خردسالان قلمستان کرج، بهترین کلاس حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، هزینه کلاس حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج موفق ترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج

2222

، قدیمی ترین آموزشگاه حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، لیست آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، آدرس آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، تلفن آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج ، آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، ثبت نام در آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، تدریس در آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، شعب آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج
...........حساب های دارائی...........
____________________________
...... بدهکار..... ..... بستانکار......

........ .................... - ...........

افزایش حساب........کاهش حساب
، لیست شهریه آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، لیست دوره آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، دوره های آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، معتبرترین آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج، آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار با مجوز قلمستان کرج، معرفی آموزشگاههای حسابداری ویژه بازار کار قلمستان کرج
مانده حساب های بدهی و سرمایه معمولا بستانکار است.

در حساب های بدهی و سرمایه که در سمت چپ ترازنامه ظاهر می شوند و نقطه مقابل دارائی موسسات می باشد، افزایش حساب ها
در سمت چپ و کاهش انها در سمت راست حساب ثبت می شود؛ بنابراین، مانده ی حساب های بدهی و سرمایه معمولا بستانکار است.