ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 یکشنبه 31 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL کیان شهر

1396 شنبه 3 تیر آموزشگاه ICDL کیان شهر

آموزشگاه ICDL کیان شهر

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL کیان شهر

14-3 ) تغییر آیکون شناسه کاربری
هر شناسه کاربر ی ب اید یک آیکون داشته باشد . زمانی که یک شناسه را ا یجاد م ی کن ید یک آیکون به صورت خودکار برا ی آن انتخاب
را انتخاب کنید تا کادری حاوی شکل ه ای Change the account picture می شود. اگر میخواهید این آیکون را تغییر دهید گزینه
مشابه زیر باز شود. این آیکون ها استاندارد بوده و در تمامی سیستم عامل های ویندوز وجود دارند.
هفتگانه کامپیوتر؛ آرش حبیبی 32
روی آیکون مورد علاقه خود کل یک کن ید و دکمه را فشار دهید. اگر هیچ کدام از این آیکون ها مورد علاقه شما
نیست و می خواهید از یکی از عکس ها ئی که خودتان در کامپ یوترتان ذخیره کرده اید، استفاده کنید روی دکمه
کلیک کن ید. کادری مشابه آنچه در مورد تغ ییر پس زمینه میزکار گفته شد باز خواهد شد. ادامه کار مانند
قبل است.
آموزشگاه ICDL کیان شهر، اموزشگاه ICDL کیان شهر، تلفن آموزشگاه ICDL کیان شهر، آدرس آموزشگاه ICDL کیان شهر، دوره ICDL کیان شهر، کلاس ICDL کیان شهر، ICDL کیان شهر، موسسه ICDL کیان شهر، تدریس خصوصی ICDL کیان شهر، مرکز آموزش ICDL کیان شهر

5-14-3 ) تغییر نوع شناسه کاربری
کلی ک کنی د تا Change the account type برای تغییر نوع شناسه کاربری از حالت مدیر به کاربر با اختیارات محدود روی گزینه
کادر جد یدی ظاهر شود . در این کادر در قسمت مشخص کن ید قصد دار ی د چه نوع شناسه
فعال شده است بنابراین مشخص شده که هدف ایجاد شناسه کاربر ی صرف ی ا با Limited کاربری درست کنید. در اینجا گزینه
اختیارات محدود می باشد. بعد از این مرحله روی دکمه کلیک کنید تا شناسه کاربری درست شود.
لازم به یادآوری است برای تغییر نوع شناسه کاربری باید شناسه کاربری خودتان مدیر سیستم باشد.
، مدرک ICDL کیان شهر، دیپلم کیان شهر، بهترین آموزشگاه ICDL کیان شهر، دوره های تخصصی ICDL کیان شهر، کلاس ICDL کودکان کیان شهر، آموزشگاه های ICDL کیان شهر، کلاس های ICDL کیان شهر، آموزش گرامر ICDL کیان شهر، آموزش ICDL خردسالان کیان شهر، بهترین کلاس ICDL کیان شهر، هزینه کلاس ICDL کیان شهر موفق ترین آموزشگاه ICDL کیان شهر

6-14-3 ) حذف شناسه کاربری
ابتدا گ زینه را انتخاب کن ید تا کادر مربوط باز شود . در این کادر دو انتخاب در اختیار شما قرار می گیرد. اگر کاربری که می خواهید شناسه
اش را حذف کن ید ف ایل ه ای مهم ی را ذخ یره کرده است که نم خواه ید با حذف شناسه کاربر یش از دست برود گز ینه را
انتخاب کن ید. اگر م ی خواه ید ف ایل ه ای ذخ یره شده توسط کاربر با حذف شناسه کاربر یش از ب ین برود گز ینه را انتخاب
کنید. در نهایت در کادر بعدی دکمه را فشار دهید.
، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL کیان شهر، لیست آموزشگاههای ICDL کیان شهر، آدرس آموزشگاههای ICDL کیان شهر، تلفن آموزشگاههای ICDL کیان شهر ، آموزشگاههای ICDL کیان شهر، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL کیان شهر، تدریس در آموزشگاههای ICDL کیان شهر، شعب آموزشگاههای ICDL کیان شهر
نکته مهم : بر ای حذف یک شناسه کاربر ی ب اید شناسه کاربر ی خودتان مد یر س یستم باشد . همچنین ه یچگاه نم ی توا نید شناسه ا ی که با
آن وارد شده ا ید را حذف کن ید. برای این کار باید از طریق یک شناسه دیگر که مدیر سیستم نیز باشد وارد شوید و سپس اقدام به حذف
شناسه مورد نظر کنید. برای تغییر شناسه ورود ادامه مطالب را پی گیری کنید.
، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL کیان شهر، لیست دوره آموزشگاههای ICDL کیان شهر، دوره های آموزشگاههای ICDL کیان شهر، معتبرترین آموزشگاههای ICDL کیان شهر، آموزشگاههای ICDL با مجوز کیان شهر، معرفی آموزشگاههای ICDL کیان شهر، دوره های ICDL کیان شهر، آموزش ICDL ویژه بازار کار کیان شهر، ICDL کاربردی کیان شهر، ICDL عملیاتی کیان شهر، شرکتهای ICDL کیان شهر، دوره های آموزشی ICDL کیان شهر
نید.
(Log Off) 7-14-3 ) تغییر شناسه کاربری برای ورود به سیستم
ایجاد کرده ا ید و هر دو دا رای پسورد ی ا رمز عبور Shahrashub و Kharabat فرض کن ید برای کامپیوتر خود دو شناسه ورود با نام
می باشند . در این صورت با روشن نمودن س یستم، پس از فرا یند بالا آمدن مقدماتی و قبل از آنکه میزکار هویدا شود صفحه ای مانند زی ر
ظاهر می شود.
مهارت دوم؛ سیستم عمال ویندوز 33
گفته می شود. برای آنکه تعیین کنید با کدام شناسه ک اربری م ی خواهی د (Welcome Screen) به این صفحه، صفحه خوشامدگوئی
ک لیک م ی کن یم. در این صورت اگر ا ی ن Kharabat وارد شو ید رو ی آیکون مربوط به آن کلیک کن ید. برای نمونه رو ی شناسه کاربر ی
شناسه دار ای کلمه رمز یا اسم شب نباشد مستقیما میز کار مربوط به آن هویدا می شود. اما اگراز قبل به ترتیبی که گفته شد برا ی آن
اسم رمز تع یین کرده باش یم به صورت در خواهد آمد. در کادر ب اید کلمه عبور را وارد کن ی د.
بعد از طی این مرحله میزکار مشاهده خواهد شد.
حال فرض کن ید م ی خواه ید بدون آنکه سیستم را خاموش کن ید از مح یط کار ی خود خارج شو ید تا نفر بعد ی با شناسه کاربر ی خودش
را اجرا کنی د. روی Log Off وارد شود یا به هر دلیلی می خواهید با یک شناسه کاربری دیگر وارد شوید. برای انجام این امر باید فرمان
دکمه کلیک کن ید و سپس گز ینه را انتخاب کن ید. با انجام ا ین عمل کادر ز یر باز شده و صفحه مان یتور
به آرامی مات می شود.