ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 چهارشنبه 27 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL شهرک یاس

1396 شنبه 3 تیر آموزشگاه ICDL شهرک یاس

آموزشگاه ICDL شهرک یاس

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL شهرک یاس

Directx آشنائی با
مجموعه ای از "رابط Windows Microsoft Directx . نرم افزاری برای مشاهده بهتر صفحه نمایش است Directx نرم افزار
است که برنامه های تحت ویندوز یا بازی ه ای ر ایانه ای را قادر می سازد از قابلیتهای API های برنامه نویسی کاربردی سطح پایین" یا
رابطی بین نرم افزارهایی همچون باز ی ها ی ر ایانه ا ی و سخت افزارهای DirectX نیرومند م ولتای مدیا استفاده نمایند .در حقیقت
است که دسترسی به قابلیتهای API شامل مجموعه ای از DirectX صوتی و تصویری( کارت گرافیک ، و صدا ) می باشد. برنامه
پیشرفته سخت افزار همانند چیپ های شتاب دهنده گرافیکی سه بعدی و کارتهای صوتی را فراهم می سازد . به همین دلیل است که
نیز نصب گردد و اگر این کار انجام نگیرد DirectX خیلی از سخت افزارها به خصوص کارتهای گرافیک به همراه درایورشان حتما باید
خیلی از بازیها تصاویر 3 بعدی را فریم فریم ( تکه تکه ) نمایش می دهند ( یا اصلا اجرا نمی شوند ) یا نرم افزارهای م ولت ای مدیا به
3 و هم چنین پشتیبانی از پورت ورودی d/2d ها کنترل توابع سطح پایینی چون شتاب ده نده گرافیک API خوبی کار نمی کنند . این
را تشکیل می دهند عبارتند از: DirectX بازیهای تحت شبکه ، میکسر صدا را بر عهده دارد . توابع سطح پائینی که ،( Joystick (مانند
Microsoft Direct Input Microsoft Direct Play Microsoft DirectX Graphics Microsoft Direct Audio
مراحل زیر را انجام دهید : DirectX برای دیدن توابع و همچنین تست Microsoft Direct Show
Start/program/accessories/system tools/system information/tools/DirectX Diagnostics Tools
آموزشگاه ICDL شهرک یاس، اموزشگاه ICDL شهرک یاس، تلفن آموزشگاه ICDL شهرک یاس، آدرس آموزشگاه ICDL شهرک یاس، دوره ICDL شهرک یاس، کلاس ICDL شهرک یاس، ICDL شهرک یاس، موسسه ICDL شهرک یاس، تدریس خصوصی ICDL شهرک یاس، مرکز آموزش ICDL شهرک یاس، مدرک ICDL شهرک یاس، دیپلم شهرک یاس، بهترین آموزشگاه ICDL شهرک یاس، دوره های تخصصی ICDL شهرک یاس، کلاس ICDL کودکان شهرک یاس

222

، آموزشگاه های ICDL شهرک یاس، کلاس های ICDL شهرک یاس، آموزش گرامر ICDL شهرک یاس، آموزش ICDL خردسالان شهرک یاس، بهترین کلاس ICDL شهرک یاس، هزینه کلاس ICDL شهرک یاس موفق ترین آموزشگاه ICDL شهرک یاس، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL شهرک یاس، لیست آموزشگاههای ICDL شهرک یاس، آدرس آموزشگاههای ICDL شهرک یاس،

نامیده می شود زیرا Help tour نیز برای راهنمائی کاربران وجود دارد که Flash علاوه بر این فهرست راهنما یک برنامه تحت
همچون یک تور مسافرتی کاربر را به تمامی نقاط سیستم برده و علاوه بر تماشای صحنه ها توسط یک گوینده مانند راهنمای تور
گردشگری اطلاعات لازم در اختیار کاربر قرار می گیرد.
این تور گردشگری با ایجاد یک شناسه کابری جدید (مطلب بعدی) به صورت خودکار ظاهر می شود اما اگر می خواهید هم ینک آنرا
مشاهده کنید وارد یکی از دو مسیر زیر شوید:
تلفن آموزشگاههای ICDL شهرک یاس ، آموزشگاههای ICDL شهرک یاس، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL شهرک یاس، تدریس در آموزشگاههای ICDL شهرک یاس، شعب آموزشگاههای ICDL شهرک یاس، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL شهرک یاس، لیست دوره آموزشگاههای ICDL شهرک یاس،
در فارس ی به کنترل پانل، تابلو ی کنترل هم گفته شده است اما صرف نظر از معنا ی تحت الفظ ی این قس مت، م ی توان گفت کنترل پانل
واحد مدیریت و تنظیم قسمت های مختلف سیستم است که تحت اختیار کاربر می باشد.
بروی د تا وارد مح یط کنترل پانل شو ید. اگر مح یط آن مشابه شکل ز ی ر نبود رو ی دکمه Start/control panel به مسیر
در بالا سمت چپ پنجره باز شده کل یک کن ید تا به شکل ز یر در آید. کار کردن در ا ی ن مح یط بو یژه برا ی
کاربرانی که با زبان انگلیسی آشنائی کمتری دارند بسیار ساده تر است. حال با مهمترین آیتم های کنترل پانل آشنا می شویم.
دوره های آموزشگاههای ICDL شهرک یاس، معتبرترین آموزشگاههای ICDL شهرک یاس، آموزشگاههای ICDL با مجوز شهرک یاس، معرفی آموزشگاههای ICDL شهرک یاس، دوره های ICDL شهرک یاس، آموزش ICDL ویژه بازار کار شهرک یاس، ICDL کاربردی شهرک یاس، ICDL عملیاتی شهرک یاس، شرکتهای ICDL شهرک یاس، دوره های آموزشی ICDL شهرک یاس
14-3 ) مدیریت کاربران سیستم
اگر چند نفر هست ید و م ی خواه ید از یک س یستم به طور مشترک استفاده کن ید در ع ین حال می خواه ید بعد از ورود به س ی ستم هر ی ک
را انتخاب کنید. User Account محیط مورد علاقه خودتان را داشته باشید باید وارد کنترل پانل شوید و گزینه
درست کنید. یک شناسه ورود دارای یک نام کاربر ی، ی ک (User Account) در این قسمت می توانید برای هر فرد یک شناسه ورود
آیکون و در صورت نیاز رمز عبور است. ابتدا باید بدانید سه نوع شناسه کاربری می توانید ایجاد کنید:
(Administrator) 1. شناسه کاربری مدیر سیستم
(Limited) 2. شناسه کاربری صرف یا با اختیارات محدود
(Guest) 3. شناسه کاربری مهمان
معمول تر هستند . (Limited) و شناسه کاربر ی صرف یا با اخت ی ارات محدود (Administrator) دو نوع شناسه کاربر ی مد یر س یستم
شناسه کاربر ی مد یر س یستم به دارنده آن اجازه م ی دهد تا بر سا یر کاربران نظارت داشته باشد . همچنین نصب و حذف برنامه ها و نرم
افزارها فقط توسط کاربر ی که شناسه مد یر س یستم را دارد ممکن است . فردی که شناسه کاربر ی مد یر س یستم را دارد م ی تواند شناسه
کاربری د یگر استفاده کنندگان را حذف کرده یا تغییر بدهد و یا شناسه های ورود به سیستم جدید بسازد. فردی که شناسه کاربری محدود
دارد هیچ یک از این امکانات را ندارد.