ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 چهارشنبه 27 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL ملک آباد

1396 چهارشنبه 31 خرداد آموزشگاه ICDL ملک آباد

آموزشگاه ICDL ملک آباد

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL ملک آباد

یک قسمت مهم د یگر از نوار وظ یفه دکمه است . با
کلیک روی این دکمه منوئ ی مانند شکل باز م ی شود . ای ن منو از 5
قسمت اص لی تشک یل شده است . هر یک از ا ین قسمت ها در شکل
شماره گذاری شده است.
در قسمت اول نام کاربر ی که برا ی ورود به س یستم انتخاب نموده ا ید و
آیکون مورد علاقه تان به تصو یر در م ی آی د. در برخ ی ادارات که
چندین کاربر با نام ه ای کاربری متفاوت از ی ک سی ستم استفاده م ی
کنند، براحت ی با فشردن دکمه شروع می توان در یافت کدام کاربر اکنون
سیستم را راه انداز ی کرده است . (جهت کسب اطلاعات ب یشتر پیرامون
کاربرهای س یستم و شناسه ورود به مباحث کنترل پانل و کاربران
سیستم مراجعه کنید).
آموزشگاه ICDL ملک آباد، اموزشگاه ICDL ملک آباد، تلفن آموزشگاه ICDL ملک آباد، آدرس آموزشگاه ICDL ملک آباد، دوره ICDL ملک آباد، کلاس ICDL ملک آباد، ICDL ملک آباد، موسسه ICDL ملک آباد، تدریس خصوصی ICDL ملک آباد، مرکز آموزش ICDL ملک آباد،

قسمت دوم به مد یریت ورود و خروج س یستم مربوط م ی شود . پی شتر
آموختیم که چگونه با استفاده از دکمه می توان سیستم را خاموش نمود. دکمه بر ای تغیی ر کاربر ی ورود به ی ک
را در مباحث کنترل پانل و کاربران سیستم پیگیری نمائیم. Log Off سیستم است. اجازه دهید ادامه بحث پیرامون دکمه
برای دستیابی به برنامه هائی است که در سیستم خود نصب کرده اید. با ک لی ک روی نمای ه منو ی All Program قسمت سوم یعنی
منوئی باز می شود که بوسیله آن می توانید به کلیه برنامه های نصب شده در سی ستم دست پی دا All Program آبشاری گزینه
کنید. برنامه ها، چگونگی نصب و کار با آنها در بخش چهارم به تفصیل توضیح داده شده است.
در قسمت چهارم شکل ، آخر ین برنامه هائی که استفاده شده است (نه ف ایل ها و پوشه ها ) به نمایش درمی آیند. برای مثال در ای ن شکل
کار کرده است. Jet Audio, Photoshop, Nero, Flash, Paint, Internet Explorer مشخص است که کاربر با برنامه های
دسترسی پی دا My Computer قسمت پنجم شکل نیز حاوی چندین بخش پرکاربرد است. در این قسمت می توان به برنامه پرکاربرد
را همیشه در دسترس داشت. یکی دیگر از گزینه های در My Document, My Picture, My Music کرد و فایل های پرکاربرد
می باشد. در ادامه تمامی این گزینه ها معرفی خواهند شد.
مدرک ICDL ملک آباد، دیپلم ملک آباد، بهترین آموزشگاه ICDL ملک آباد، دوره های تخصصی ICDL ملک آباد، کلاس ICDL کودکان ملک آباد، آموزشگاه های ICDL ملک آباد، کلاس های ICDL ملک آباد، آموزش گرامر ICDL ملک آباد، آموزش ICDL خردسالان ملک آباد،

) آخرین بار از کدام برنامه ها و فایل ها استفاده شده است؟
دوست دارید به خاطر آورید اخرین باری که وارد سیستم شده اید از کدام برنامه ها و فایل ها استفاده کرده اید؟ یا مایلید بدانید کاربری که
قبل از شما از سیستم استفاده کرده است از کدام برنامه ها و فایل ها استفاده کرده است؟
گفته شد در قسمت چهارم شکل آخر ین برنامه هائی که مورد استفاده قرار گرفته اند به نما یش درم ی آیند. اما بر ای آنکه بدانید کاربری که
قبل از شما از س یستم استف اده کرده است وارد کدام فا یل ها و پوشه ها شده است با ی د به سر ی
بزنید. روی علامت منو ی آبشار ی آن کلیک کن ید. لیستی ظاهر م ی شود که در آن آخرین فایل های بازدید شده به تصو یر در م ی آی د.
روی هر یک از آنها کلیک کنید، باز خواهد شد.
بهترین کلاس ICDL ملک آباد، هزینه کلاس ICDL ملک آباد موفق ترین آموزشگاه ICDL ملک آباد، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL ملک آباد، لیست آموزشگاههای ICDL ملک آباد، آدرس آموزشگاههای ICDL ملک آباد، تلفن آموزشگاههای ICDL ملک آباد ، آموزشگاههای ICDL ملک آباد،
Search) 10-3 ) جستجوی فایل ها
استفاده کن ی د. ای ن آی تم از Search اگر فر اموش کرده ا ید که فا یل یا پوشه خاص ی را در کجا ذخ یره کرده ا ید بهتر است از گز ینه
طریق منوی شروع در دسترس است. در شکل بالا در قسمت 5 می توانید این آیتم را مشاهده کنید.
زمانیکه پنجره جستجو باز شد در سمت چپ از میان انواع گزینه ها روی گزینه زیر کلیک کنید:
All Files and Folders
در پنجره جد ید در کادر خال ی نام فا یلی را که م ی خواه ید بیابید وارد کن ید و با کل ی ک بر رو ی دکمه
فرمان شروع جستجو را صادر کن ید. سیستم شروع به جستجو خواهد کرد و هر فا یلی که در نامش تمام ی ا بخش ی از
حروفی که وارد کرده اید وجود داشته باشد نمایش خواهد داد.
این کار فرا یندی نسبتا طولان ی است و ممکن است درحال یکه سیستم کماکان مشغول جستجو است مشاهده کنید که فایل مورد نظر شما
پیدا شده است. برای متوقف کردن جریان جستجو روی دکمه کلیک کنید.
ثبت نام در آموزشگاههای ICDL ملک آباد، تدریس در آموزشگاههای ICDL ملک آباد، شعب آموزشگاههای ICDL ملک آباد، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL ملک آباد، لیست دوره آموزشگاههای ICDL ملک آباد، دوره های آموزشگاههای ICDL ملک آباد، معتبرترین آموزشگاههای ICDL ملک آباد، آموزشگاههای ICDL با مجوز ملک آباد، معرفی آموزشگاههای ICDL ملک آباد، دوره های ICDL ملک آباد، آموزش ICDL ویژه بازار کار ملک آباد، ICDL کاربردی ملک آباد، ICDL عملیاتی ملک آباد، شرکتهای ICDL ملک آباد، دوره های آموزشی ICDL ملک آباد
) محدود کردن دامنه جستجو
در حالت طب یعی با اعلام دستور جستجو، برنامه تمام س یستم را مورد جستجو قرار خاهد داد . اما اگر م ی دا نید ف ایل مورد نظر در کدام درا یو
یا پوشه قرار دارد م ی توانید برای محدود کردن دامنه جستجو در قسمت روی زبانه منوی آبشار ی
کلیک کرده و سپس محل مورد نظر را مشخص کنید. در این حالت سیستم فقط آن نقطه را در مورد جستجو قرار خواهد داد.
یک راه د یگر بر ای محدود کردن دامنه جستجو آن است که ابتدا وارد درا یو یا پوشه ا ی شو ید که قصد دار ید مورد کنکاش قرار ده ی د.
سپس در نوار ابزار رو ی ابزار کلیک کن ید. حال جر یان جستجو را از سر بگ یرید. فرایند کار مانند قبل است با ا ین تفاوت که
این بار با اعلام فرمان پستجو تنها محلی که در آن قرار دارید جستجو خواهد شد.
سوال: آیا نام فا یلی را که گم کرده ا ید فراموش کرده ا ید؟ برخی مواقع نم ی دا نید ف ایل مورد نظرتان در کجا قرار دارد و مشکل آن است
که حت ی نام فایل مورد نظر را هم نم ی دا نید. به ه یچ وجه جا ی نگرا نی نیست، کاف ی است بدان ید که فا ی ل مورد نظر چه نوع ی است .
عکس، تصو یر، صوت، متن یا هر چ یز د یگر. این بار در کادر جستجو به جا ی نام فا یل، فرمت آن فایل را وارد کنید. برای آشنائی با فرمت
هر نوع فایل به بخش انواع برنامه ها و فایل ها(بخش چهارم) رجوع کنید.