ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 یکشنبه 31 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL کوی کارمندان

1396 چهارشنبه 31 خرداد آموزشگاه ICDL کوی کارمندان

آموزشگاه ICDL کوی کارمندان

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL کوی کارمندان

اگر از رنگ آ بی پنجره ها خسته شده ا ید راه حل ساده ا ی وجود دارد . مطابق قبل وارد
روی علامت منوی آبشاری گزینه کلی ک Choose Scheme را فعال کنید. در قسمت
کنید.
رنگ مورد علاقه خود را .(Olive Green) و رنگ سبز زیتونی (Silver) دو رنگ جدید در دسترستان قرار خواهد گرفت. رنگ نقره ای
انتخاب کن ید و به عنوان تائ ید عم لیات دکمه را فشار ده ید. البته در ا ین قسمت گز ینه ه ای ز یادی بر ای تغ ییرات بی شتر و
متنوع تر وجود دارد که می توانید هر یک از آنها را آزمون کنید.
آموزشگاه ICDL کوی کارمندان، اموزشگاه ICDL کوی کارمندان، تلفن آموزشگاه ICDL کوی کارمندان، آدرس آموزشگاه ICDL کوی کارمندان، دوره ICDL کوی کارمندان، کلاس ICDL کوی کارمندان، ICDL کوی کارمندان، موسسه ICDL کوی کارمندان، تدریس خصوصی ICDL کوی کارمندان، مرکز آموزش ICDL کوی کارمندان، مدرک ICDL کوی کارمندان، دیپلم کوی کارمندان، بهترین آموزشگاه ICDL کوی کارمندان، دوره های تخصصی ICDL کوی کارمندان، کلاس ICDL کودکان کوی کارمندان، آموزشگاه های ICDL کوی کارمندان، کلاس های ICDL کوی کارمندان، آموزش گرامر ICDL کوی کارمندان،

)سفارشی سازی نوار وظیفه
با نوار وظیفه قبلا به طور مختصر آشنا شدید. برای آنکه یک
نوار وظ یفه استاندارد داشته باش ید در یک قسمت خال ی نوار
وظیفه ک لیک راست کن ید. از منو ی آبشار ی ظاهر شده گز ینه
را ا نتخاب کن ید تا کادر آن مانند شکل ظاهر Properties
شود.
برای داشتن یک نوار وظ یفه استاندارد بهتر است گز ینه ه ای
موجود را مانند شکل فعال کن ی د. سپس بر ای آنکه تا ثیر
عملکردتان را رو ی نوار وظ یفه مشاهده نمائ ی د رو ی دکمه
ک لیک کن ید. در این صورت بدون آنکه کادر
مقابل بسته شود نت یجه کار در نوار وظ یفه ظاهر خواهد شد
اما اگر رو ی دکمه ک لی ک کن ی د ای ن عمل
نشان دهنده تائ ید ک لیه عم لی ات انجام شده است و کادر
مقابل بسته شده و نت یجه کار در نوار وظ یفه ظاهر خواهد
شد. کلیک رو ی دکمه نشان دهنده رد کل یه
عملیات انجام شده است و کادر مقابل نیز بسته خواهد شد. با عملکرد هر یک از این گزینه ها در ادامه آشنا خواهیم شد.
آموزش ICDL خردسالان کوی کارمندان، بهترین کلاس ICDL کوی کارمندان، هزینه کلاس ICDL کوی کارمندان موفق ترین آموزشگاه ICDL کوی کارمندان، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL کوی کارمندان، لیست آموزشگاههای ICDL کوی کارمندان، آدرس آموزشگاههای ICDL کوی کارمندان،

دستیابی سریع
یکی از مهمتر ین گز ینه ه ای نوار وظ یفه که سفارش م ی شود حتما فعال نمائ ید گز ینه است . با فعال کردن ا ی ن
گزینه چند آیکون کوچک در کنار دکمه هویدا می شوند.
دسترسی آسان و سریع به برنامه های پرکاربرد است. با کلیک بر روی هر آیکون موجود در لی ست Quick Launch هدف از لیست
برنامه، فایل یا پوشه مربوط به آن باز می شود. بر اساس استاندارد و یندوز سه آیکون در لی ست Quick Launch
هویدا می شوند. Quick Launch
در بخش اول به صورت مختصر آشنا شده اید. همچنین مهارت ( Internet Explorer) از میان این سه برنامه با مرورگر اینترنت
است . ای ن برنامه ی ک برنامه Show Desktop هفتم از کتاب حاضر به همین برنامه اختصاص دارد. آیکون مربوط به برنامه
سودمند بر ای دسترس ی سر یع به م یزکار است . اگر ده ها فا یل، پوشه یا برنامه باز کرده باش ید با یک ک لیک رو ی این آیکون، بدون آنکه آن
برنامه ها یا فایل ها بسته شوند صفحه میز کار نمایش داده خواهد شد.
تلفن آموزشگاههای ICDL کوی کارمندان ، آموزشگاههای ICDL کوی کارمندان، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL کوی کارمندان، تدریس در آموزشگاههای ICDL کوی کارمندان، شعب آموزشگاههای ICDL کوی کارمندان، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL کوی کارمندان، لیست دوره آموزشگاههای ICDL کوی کارمندان، دوره های آموزشگاههای ICDL کوی کارمندان،
کلیک راست کنید و گزینه Quick Launch روی آیکون مربوط به آن برنامه در Quick Launch برای حذف یک برنامه از لیست
روی آیکون مربوط به مرورگر Quick Launch را انتخاب نمائید. برای نمونه جهت حذف برنامه مرورگر اینترنت از لیست Delete
را انتخاب نمائید. Delete کلیک راست کرده و گزینه Quick Launch اینترنت در
مربوط به آن را روی میزکار ایجاد کنید و سپس آنرا Shortcut ابتدا Quick Launch برای اضافه کردن هر برنامه یا فایل به لیست
منتقل کنید. فرض کنید می خواهی د پوشه ای با نام مد یریت را به لی ست Quick Launch به لیست Drag & Drop به روش
منتقل Quick Launch به لیست Drag & Drop اضافه کنید. اگر این پوشه در روی میزکار است آنرا به روش Quick Launch
کنید. برای این کار رو ی آیکون پوشه مد یریت ک لیک کرده و ضمن پائ ین نگه داشتن دکمه سمت چپ ماوس، پوشه مورد نظر را به رو ی
Quick در این صورت آیکون پوشه مدیریت نی ز در لی ست .(Drop) و در روی آن رها کنید (Drag) بکشید Quick Launch لیست
مشاهده خواهد شد. Launch
معتبرترین آموزشگاههای ICDL کوی کارمندان، آموزشگاههای ICDL با مجوز کوی کارمندان، معرفی آموزشگاههای ICDL کوی کارمندان، دوره های ICDL کوی کارمندان، آموزش ICDL ویژه بازار کار کوی کارمندان، ICDL کاربردی کوی کارمندان، ICDL عملیاتی کوی کارمندان، شرکتهای ICDL کوی کارمندان، دوره های آموزشی ICDL کوی کارمندان
7-3 )مخفی کردن نوار ابزار
نمودن نوار وظیفه موجب می شود زمانیکه فایلی را باز می کنید نوار وظیفه به طور موقت محو شود . Auto hide مخفی کردن یا
هنگامیکه ماوس را به پائ ین صفحه نما یش هد ایت م ی کن ید مجددا نوار وظ یفه هو یدا م ی شود . این کار کمک م ی کند تا نما یش ف ایل ها
میسر شود. Full Screen و برنامه ها به صورت
را انتخاب کن ید و properties برای مخف ی کردن نوار وظ یفه در یک قسمت خال ی از نوار وظ یفه ک لیک کن ید و از منو ی ظاهر شده گز ینه
را فعال کنید. در نهایت برای تائید عملیات روی دکمه کلیک کنید. Auto hide taskbar در کادر ظاهر شده
همانطور که در شکل نوار وظ یفه استاندارد مشاهده م ی کن ید این گز ینه فعال نشده است ز یرا این کار عموما ضرورتی ندارد با ای ن وجود
این نکته یکی از نکات بسیار مورد توجه طراحان آزمون مهارت های ویندوز است!