ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 دوشنبه 25 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL هشتگرد

1396 دوشنبه 29 خرداد آموزشگاه ICDL هشتگرد

آموزشگاه ICDL هشتگرد

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL هشتگرد

چیست؟ Autorun منظور از
را درون CD زما نیکه ی ک XP در نسخه ها ی جد ید و یندوز مانند و یندوز
درایو قرار م ی ده ید پس از کم ی مکث کادر ی مانند شکل، ظاهر م ی CD
به سیستم عامل این امکان را م ی Autorun یا Autoplay شود. قابلیت
دهد که بوسیله آن دی سک موجود در درایو را تشخیص دهد و کادر ی برا ی
در اختیار کاربر قرار می دهد. CD انجام اعمال مختلف روی
رو ی گز ینه ک لی ک CD برای مشاهده محتو ی ات
کنید. گزینه ه ای د یگر نیز امکان اعمال متنوع ی را به شما م ی دهند که م ی
توانید آنها را نیز آزمون کنید.
آموزشگاه ICDL هشتگرد، اموزشگاه ICDL هشتگرد، تلفن آموزشگاه ICDL هشتگرد، آدرس آموزشگاه ICDL هشتگرد، دوره ICDL هشتگرد، کلاس ICDL هشتگرد، ICDL هشتگرد، موسسه ICDL هشتگرد، تدریس خصوصی ICDL هشتگرد،

درایو خود قرار م ی ده ید بعد از مدت ی کادره ای تصو یری و متن ی متنوع ی را مشاهده م ی کن ید که با کل یک بر رو ی هر گز ینه، فا ی ل CD
درست م ی شوند البته لازم به ذکر است Autorun جدیدی باز شده و در اخت یارتان قرار م ی گ یرد. این ک ادرها توسط برنامه ها ی ساخت
نیز می توان چنین فایل ه ائی را ساخت . توضیحات تفص یلی در ا ین م ورد از حوصله ا ی ن قسمت خارج Notepad با کمک برنامه ساده
است.
مرکز آموزش ICDL هشتگرد، مدرک ICDL هشتگرد، دیپلم هشتگرد، بهترین آموزشگاه ICDL هشتگرد، دوره های تخصصی ICDL هشتگرد، کلاس ICDL کودکان هشتگرد، آموزشگاه های ICDL هشتگرد، کلاس های ICDL هشتگرد، آموزش گرامر ICDL هشتگرد، آموزش ICDL خردسالان هشتگرد،

با این وجود کاربران هم یشه از من در مورد چگونگ ی نجات از دست
را درون CD زمانیکه Autorun سردرآورد . بر ای جلوگ یری از اجرا ی CD جلوگ یری کرد و از محتو یات درون Autorun از اجر ای
را فشار دهید. Shift درایو می گذارید دکمه CD
ظاهر خواهد شد . روی Autorun دبل کلیک کنید مجددا CD شوید. به یاد داشته باشید اگر روی درایو My computer حال وارد
نوشته شده است برا ی مشاهده محتوا ی (Bold) ک لیک راست کن ید. مشاهده خواهید کرد اول ین گز ینه به صورت برجسته CD روی در ایو
را انتخاب کنید. Open گزینه CD روی درایو
بهترین کلاس ICDL هشتگرد، هزینه کلاس ICDL هشتگرد موفق ترین آموزشگاه ICDL هشتگرد، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL هشتگرد، لیست آموزشگاههای ICDL هشتگرد، آدرس آموزشگاههای ICDL هشتگرد، تلفن آموزشگاههای ICDL هشتگرد ، آموزشگاههای ICDL هشتگرد، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL هشتگرد، تدریس در آموزشگاههای ICDL هشتگرد، شعب آموزشگاههای ICDL هشتگرد،
رایت کردن
حتما با ید نرم افزارهائ ی CD است . بسیاری تصور م ی کنند برا ی ر ایت یک CD کپی کردن فا یل ها رو ی یک (Write) منظور از را یت
ها است اما CD برنامه ای توانمند برای رایت کردن Nero را در س یستم نصب نم ود. اما این تصور کاملا اشتباه است. اگرچه Nero مانند
در ایو یا ر ایتر را نصب کرده باش ید حتما الزام ی به نصب برنامه CD-RW ها را دارد . اگر CD سیستم عامل و یندوز توانا ئی لازم برا ی ر ایت
خاصی وجود ندارد، کافیست مراحل زیر را دنبال کنید.
را باز کن ید. CD منتقل کن ید را کپ ی کن ید و سپس CD درایو قرار ده ید. فایل ها ئی که م ی خواه ید به درون CD خا لی را درون CD یک
را صادر ک نید. فایل ها به صورت محو به نما یش درآمده و علامت فلش کوچک ی مانند در کنار هر فا ی ل برا ی نمونه Paste دستور
مانند قابل مشاهده خواهد بود.
لیست شهریه آموزشگاههای ICDL هشتگرد، لیست دوره آموزشگاههای ICDL هشتگرد، دوره های آموزشگاههای ICDL هشتگرد، معتبرترین آموزشگاههای ICDL هشتگرد، آموزشگاههای ICDL با مجوز هشتگرد، معرفی آموزشگاههای ICDL هشتگرد، دوره های ICDL هشتگرد، آموزش ICDL ویژه بازار کار هشتگرد، ICDL کاربردی هشتگرد، ICDL عملیاتی هشتگرد، شرکتهای ICDL هشتگرد، دوره های آموزشی ICDL هشتگرد
فایلی را ذخیره کرد؟ CD-R آیا می توان مجددا روی یک
های موجود در بازار دو دسته اصلی دارند: CD توضیح داده شد که
تنها یک بار اطلاعات را وارد کرد. (writer) ها می توان بوسیله رایتر CD در این نوع :CD-R
بارها اطلاعات را وارد کرده یا حذف نمود. (writer) ها می توان بوسیله رایتر CD در این نوع : CD-RW
ه ای CD اکثر CD-R (برای مطالعه ب یشتر به مهارت اول - بخش دوم -دیسک ه ای نور ی مراجعه کن ید). نظر به ق یمت بس یار پائ ین
ها مجددا فا یل ها ئی را اضافه ی ا کم نما یند؟ CD موجود در بازار از ا ین نوع هستند . کاربران همواره ما یلند بدانند م ی توانند در ا ین نوع
را را یت م ی کن ید هرگاه در ح ین فر ایند را ی ت با عبارت ی CD پاسخ به ا ین سوال مثبت است . کاف یست به یاد داشته باش ید زما نیکه یک
مانند زیر برخورد کردید آنرا فعال کنید.