ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 دوشنبه 25 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL چهارراه کارخانه قند

1396 شنبه 27 خرداد آموزشگاه ICDL چهارراه کارخانه قند

آموزشگاه ICDL چهارراه کارخانه قند

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL چهارراه کارخانه قند

ایل ه ای تصو یری مورد علاقه خود را وارد نموده ام و برا ی آنکه راحت تر بتوانم آنرا شناسائ ی کنم آنرا F برای نمونه ا ی د یگر در درا یو
اسناد و مقالات خود را وارد نموده ام و برا ی شناسا ئی راحت تر، آنرا با نام G نامگذار ی کرده ام . همچنین در درا یو Multimedia با نام
نامگذاری کرده ام. Document
مدیریت هارد از اهم یت بس یار بالا ئی برخوردار است و بهتر است فا یل ه ای متنوع خود را دسته بند ی کرده و در هر ی ک از درا یوها قرار
دهید و مطابق نمونه ها ی بالا در ایوها را نامگذار ی کن ید تا در موقع ن یاز راحت تر بتوانید به آنها دست پیدا نما ئید. روش ورود به هر درا ی و
درست مانند روش ها ی گفته شده در مورد باز کردن پوشه ها است . وارد درایوها شوید و پوشه های خود را بسازید یا فای ل ه ای خود را
ذخیره کنید. در ادامه کار با هر یک از این درایوها توضیح داده شده است.
آموزشگاه ICDL چهارراه کارخانه قند، اموزشگاه ICDL چهارراه کارخانه قند، تلفن آموزشگاه ICDL چهارراه کارخانه قند، آدرس آموزشگاه ICDL چهارراه کارخانه قند، دوره ICDL چهارراه کارخانه قند، کلاس ICDL چهارراه کارخانه قند، ICDL چهارراه کارخانه قند، موسسه ICDL چهارراه کارخانه قند، تدریس خصوصی ICDL چهارراه کارخانه قند، مرکز آموزش ICDL چهارراه کارخانه قند، مدرک ICDL چهارراه کارخانه قند، دیپلم چهارراه کارخانه قند، بهترین آموزشگاه ICDL چهارراه کارخانه قند، دوره های تخصصی ICDL چهارراه کارخانه قند، کلاس ICDL کودکان چهارراه کارخانه قند، آموزشگاه های ICDL چهارراه کارخانه قند،

ض یح داده شود . به عنوان نخست ین نکته با ی د اشاره شود C لازم است چند نکته در ا ین قسمت پیرامون در ایو C نظر به اهم یت در ایو
نشو ید و تنظ یمات این در ایو را به هم نزن ید. سیستم عامل و یندوز به طور اتومات یک در ا ین در ایو نصب م ی شود . C بهتر است وارد درا یو
زمانیکه سیستم عامل را تازه نصب می کنید سه فولدر(پوشه) در این درایو ایجاد می شود که عبارتند از:
ذخ یره م ی شود . توصیه م ی شود با ا ین پوشه و محتو ی ات آن Windows کلیه اطلاعات پا یه و بن یادین مر بوط به س یستم عامل در پوشه
کاری نداشته باش ید. حتی اگر احساس م ی کن ید اطلاعات ز یادی از کار در مح یط س یستم عامل دار ید باز هم به هم زدن تنظ یمات ا ی ن
پوشه برای سیستم دردسرهای اساسی ایجاد خواهد کرد.
که در بخش چهارم به تفصیل با آن آشنا خواهید شد محلی برای نصب برنامه ها است. هر برنامه ای که بعد از Program Files پوشه
نصب ویندوز روی سیستم نصب کنید به طور اتوماتیک در این پوشه ذخیره خواهد به شرط آنکه خودتان تنظیمات آن را به هم نزنید.
نیز محل ذخیره اطلاعات مربوط به کاربران مختلفی است که از یک سیستم استفاده م ی کنند . Documents and Settings پوشه
اطلاعات تفصیلی پیرامون کاربران سیستم در بخش سوم ارائه شده است.
اکیدا توص یه م ی شود هرگز پوشه ها و فا یل ه ایتان را در ا ین در ایو ذخ یره نکن
کلاس های ICDL چهارراه کارخانه قند، آموزش گرامر ICDL چهارراه کارخانه قند، آموزش ICDL خردسالان چهارراه کارخانه قند، بهترین کلاس ICDL چهارراه کارخانه قند، هزینه کلاس ICDL چهارراه کارخانه قند موفق ترین آموزشگاه ICDL چهارراه کارخانه قند، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL چهارراه کارخانه قند، لیست آموزشگاههای ICDL چهارراه کارخانه قند، آدرس آموزشگاههای ICDL چهارراه کارخانه قند، تلفن آموزشگاههای ICDL چهارراه کارخانه قند ، آموزشگاههای ICDL چهارراه کارخانه قند،

اگر تابحال از ا ین موضوع ب ی خبر بوده ا ید هم ین حالا به
وارد شو ید و پوشه هائ ی که یقین دارید خودتان در آن ذخیره کرده اید را به درایو دیگری منتقل کنی د. همچن ین سع ی کنی د در C درایو
در حدود 2 گ یگابایت فضا اشغال م ی XP هنگام پارتشن بند ی هارد فضا ی کاف ی را به ا ین در ایو اختصاص ده ید. سیستم عامل و یندوز
کند و هم یشه ب اید در ا ین در ایو حداقال 2 گ یگابایت فض ای خا لی وجود داشته باشد . از آنجا که تمام ی برنامه ها با ید در ا ی ن در ای و نصبفضا اختصاص ده ید. از آنجا که درحال حاضر هاردها ی با ظرف ی ت 40 و 80 گ یگابای ت در بازر C شوند حداقال 10 گ یگابایت برا درا یو
فراوانند اختصاص فضای خالی به این درایو چندان دشوار نیست.
ثبت نام در آموزشگاههای ICDL چهارراه کارخانه قند، تدریس در آموزشگاههای ICDL چهارراه کارخانه قند، شعب آموزشگاههای ICDL چهارراه کارخانه قند، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL چهارراه کارخانه قند، لیست دوره آموزشگاههای ICDL چهارراه کارخانه قند، دوره های آموزشگاههای ICDL چهارراه کارخانه قند، معتبرترین آموزشگاههای ICDL چهارراه کارخانه قند،
با د یسک ه ای نور ی در مهارت اول آشنا شد یم. در این قسمت چگونگ ی کار با یک د یسک نوری مانند
می باشد . برا ی CD در ای و نصب م ی نمودند که وظیفه آن خواندن اطلاعات یک CD-Rom مرسوم بو د در س یستم ها یک
در ایو یا ر ایتر نصب م ی نمودند. اما در حال حاضر با CD-RW یک در ایو مجزا به نام CD یا کپ ی کردن فا یل ها رو ی (Write) رایت
CD-RW در ایو و نصب آن م ی کنند . زی را CD-RW در ایو، بیشتر کاربر ان تنها اقدام به خر ید CD-RW توجه به ق یمت نسبتا پائ ین
کپی نماید. CD را دارد و هم می تواند فایل ها را روی CD درایو، هم توانائی خواندن یک
نام درایور دیسک نور ی در سیستم عامل عموماً حرف انگلیسی بعد از نام آخرین درایو دیسک سخت می باشد، مثلاً اگر آخرین د رایو
9 به خو بی مشخص است. چون هارد دیسک شکل - نام می گیرد . این مساله در شکل 2 H: باشد درایو دیسک نور ی G: دیسک سخت
نامیده شده است. H است بنابراین درایو دیسک نوری C,D,E,F,G فوق دارای 5 درایو به نامه های
آموزشگاههای ICDL با مجوز چهارراه کارخانه قند، معرفی آموزشگاههای ICDL چهارراه کارخانه قند، دوره های ICDL چهارراه کارخانه قند، آموزش ICDL ویژه بازار کار چهارراه کارخانه قند، ICDL کاربردی چهارراه کارخانه قند، ICDL عملیاتی چهارراه کارخانه قند، شرکتهای ICDL چهارراه کارخانه قند، دوره های آموزشی ICDL چهارراه کارخانه قند
شو ید و روی My computer یک سی دی حاوی تعدادی فایل را درون سی دی رام درایو قرار دهید. کمی مکث کرده، سپس وارد
باز خواهد شد و م ی توا نید محتو یات آن را مشاهده کن ید. فایل ها ی موجود را کپ ی CD سی د ی در ایو دبل کل یک کن ید. به این تر تیب
ذخیره شو د. از این به بعد ا ین ف ایل ها درون هارد D کن ید تا در دار یو Paste شو ید و فا یل ها را D کنید و ا ین بار برا ی نمونه وارد درا یو
شما ذخیره شده است و هر گاه بخواهید می توانید از آنها استفاده کنید.