ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 یکشنبه 3 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL ملارد

1396 پنجشنبه 25 خرداد آموزشگاه ICDL ملارد

آموزشگاه ICDL ملارد

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL ملارد

در این پیغام س یستم به شما هشدار م ی دهد که "آیتمی را که برا ی آن میانبر ساخته ا ید تغ ییر نام یافته، حذف یا جابجا شده به ا ین تر تیب
دیگر قابل استفاده نیست.آیا می خواهید این میانبر را حذف کنید؟" اگر موافقید دکمه را فشار دهید تا میانبر حذف شود.
آموزشگاه ICDL ملارد، اموزشگاه ICDL ملارد، تلفن آموزشگاه ICDL ملارد، آدرس آموزشگاه ICDL ملارد، دوره ICDL ملارد، کلاس ICDL ملارد، ICDL ملارد، موسسه ICDL ملارد، تدریس خصوصی ICDL ملارد، مرکز آموزش ICDL ملارد، مدرک ICDL ملارد،

نکته: برای ایجاد میانبر هر آیتم روی میز کار می توانید پس از کلیک راست روی آن آیتم روی گزینه
کلیک کنید تا میانبری از آیتم مورد نظر روی میزکار ایجاد شود.
هرگز از م یانبر آن استفاده نکن ید. زیرا م یانبر چ یزی جز Flash نکته مهم : برای انتقال یک برنامه، فا یل و یا پوشه به د یسکت، س ی د ی یا
یک آدرس نیست و همانطور که گفته شد مادامی قابل استفاده است که اصل آیتم مورد نظر در سیستم موجود باشد.
(
دیپلم ملارد، بهترین آموزشگاه ICDL ملارد، دوره های تخصصی ICDL ملارد، کلاس ICDL کودکان ملارد، آموزشگاه های ICDL ملارد، کلاس های ICDL ملارد، آموزش گرامر ICDL ملارد، آموزش ICDL خردسالان ملارد، بهترین کلاس ICDL ملارد، هزینه کلاس ICDL ملارد موفق ترین آموزشگاه

فشرده کردن یا
کردن راه ی بس یار پرطرفدار برا ی انتقال پوشه ها ی حاو ی ف ایل ها بو یژه Zip انتقال ف ایل ها استفاده از فلاپ ی د یسک بود
فایل های متنی بوده است.
کردن فایل ه ای عکس یا ف یلم تا ثیر چندان ی بر Zip کردن ب یشتر بر ای فایل ه ای متن ی مناسب است و Zip البته به یاد داشته باش ید
حجم فایل ندارد. با استفاده از فشرده سازی می توان حجم یک پوشه حاوی فایل متن را تا نصف کاهش داد.
کلیک کنید. سپس روی Send to کردن یک پوشه روی آن پوشه کلیک راست کرده و روی گزینه Zip برای
کلیک کنید تا فرایند فشرده سازی مانند شکل زیرآغاز شود.
ICDL ملارد، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL ملارد، لیست آموزشگاههای ICDL ملارد، آدرس آموزشگاههای ICDL ملارد، تلفن آموزشگاههای ICDL ملارد ، آموزشگاههای ICDL ملارد، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL ملارد، تدریس در آموزشگاههای ICDL ملارد، شعب آموزشگاههای ICDL ملارد، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL ملارد، لیست دوره آموزشگاههای ICDL ملارد،
زمانیکه فر ایند فشرده ساز ی به پا یان رس ید پوشه ا ی مانند ایجاد خواهد شد . هرگاه بخواهی د محتو ی ات ی ک فای ل
را انتخاب کنید. همچن ین م ی توانی د در Extract All... شوید و گزینه File را گشوده و سپس وارد منوی Zip خارج کنید باید فایل
سمت چپ پوشه روی گزینه کلیک کنید. در دو کادر ظاهر شده دکمه را فشار ده ی د تا محتو ی ات
خارج کنید. Zip موجود را از
دوره های آموزشگاههای ICDL ملارد، معتبرترین آموزشگاههای ICDL ملارد، آموزشگاههای ICDL با مجوز ملارد، معرفی آموزشگاههای ICDL ملارد، دوره های ICDL ملارد، آموزش ICDL ویژه بازار کار ملارد، ICDL کاربردی ملارد، ICDL عملیاتی ملارد، شرکتهای ICDL ملارد، دوره های آموزشی ICDL ملارد
امروزه با افزا یش حجم هارد د یسک ها و در دسترس قرار گرفتن وسایل نقل و انتقال فایل ها و پوشه ها مانند
کردن بس یار کاهش یافته است . با این وجود ا ین روش برا ی ایجاد رمز عبور یا پسورد برا ی ف ایل ها Zip زیادی است محبوب یت و کاربرد
بسیار مناسب است.
شده را باز کنی د و از منو ی Zip کنید. سپس پوشه Zip برای آنکه روی یک فایل رمز عبور بگذارید ابتدا به روش بالا فایل مورد نظر را
را انتخاب کنید. در این صورت کادر زیر ظاهر می شود. Add Password گزینه File