ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 چهارشنبه 27 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL سه راه مارلیک

1396 پنجشنبه 25 خرداد آموزشگاه ICDL سه راه مارلیک

آموزشگاه ICDL سه راه مارلیک

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL سه راه مارلیک

برای فرا گرفتن روش ها ی متعدد جابجا ئی پوشه ها و فا یل ها ابتدا دو پوشه با نام فرض ی مد یریت و حسابدار ی ایجاد کن ی د.
فرض کنید می خواهید پوشه حسابداری را به درون پوشه مدیریت منتقل کنید. دست کم سه روش برای این کار وجود دارد:
Copy & Paste 1. روش
Cut & Paste 2. روش
Drag & Drop 3. روش
آموزشگاه ICDL سه راه مارلیک، اموزشگاه ICDL سه راه مارلیک، تلفن آموزشگاه ICDL سه راه مارلیک، آدرس آموزشگاه ICDL سه راه مارلیک، دوره ICDL سه راه مارلیک، کلاس ICDL سه راه مارلیک، ICDL سه راه مارلیک، موسسه ICDL سه راه مارلیک، تدریس خصوصی ICDL سه راه مارلیک

اگر م ی خواه ید یک کپ ی از پوشه حسابدار ی درون پوشه مد یریت داشته باش ید بطور یکه پوشه حسابدار ی در محل قبل ی خود ن ی ز وجود
استفاده می شود. با این روش یک پوشه تکثیر می شود. برای انجام این کار روی آیکون پوشه Copy & Paste داشته باشد از روش
را انتخاب کن ید. پوشه مد یریت را باز کن ید و در یک محل خال ی ک لیک راست کرده و گز ینه Copy حسابداری ک لیک راست کرده و گز ینه
را انتخاب کنید. ملاحظه می کنید که یک کپی از پوشه حسابداری در این پوشه ایجاد شده است. Paste
، مرکز آموزش ICDL سه راه مارلیک، مدرک ICDL سه راه مارلیک، دیپلم سه راه مارلیک، بهترین آموزشگاه ICDL سه راه مارلیک، دوره های تخصصی ICDL سه راه مارلیک، کلاس ICDL کودکان سه راه مارلیک، آموزشگاه های ICDL سه راه مارلیک، کلاس های ICDL سه راه مارلیک، آموزش گرامر ICDL سه راه مارلیک، آموزش ICDL خردسالان سه راه مارلیک،

اگر م ی خواه ید پوشه حسابدار ی را از محل فعل ی آن برداشته و به پوشه مد یریت انتقال ده ید بطور یکه پوشه حساب داری دیگر در محل
استفاده می شود. برای انجام این کار روی آیکون پوشه حسابدار ی کلی ک راست Cut & Paste قبلی خود وجود نداشته باشد از روش
را انتخاب کنید. Paste را انتخاب کنید. پوشه مدیریت را باز کنید و در یک محل خالی کلیک راست کرده و گزینه Cut کرده و گزینه
دارد. برای Cut & Paste روش دیگری برای جابجائی فایل ها و پوشه ها می باشد که نتیجه ای مشابه روش Drag & Drop روش
این کار رو ی آیکون پوشه حسابدار ی ک لیک کرده و ضمن پائ ین نگه داشتن دکمه سمت چپ ماوس، پوشه مورد نظر را به رو ی آیکون
در این صورت پوشه حسابدار ی از محل فعل ی آن برداشته شده و به پوشه .(Drop) و در رو ی آن رها کنید (Drag) پوشه مد یریت بکش ید
مدیریت انتقال می یابد.
بهترین کلاس ICDL سه راه مارلیک، هزینه کلاس ICDL سه راه مارلیک موفق ترین آموزشگاه ICDL سه راه مارلیک، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL سه راه مارلیک، لیست آموزشگاههای ICDL سه راه مارلیک، آدرس آموزشگاههای ICDL سه راه مارلیک، تلفن آموزشگاههای ICDL سه راه مارلیک ، آموزشگاههای ICDL سه راه مارلیک، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL سه راه مارلیک، تدریس در آموزشگاههای ICDL سه راه مارلیک،
راهی متعارف برا ی انتقال و تکث یر برنامه ها و یا پوشه ها ی حج یم است و در راستا ی مد یریت استفاده به ینه (shortcut) استفاده از م یانبر
از فضای هارد درایو می باشد. میانبر کمترین حجم ممکن از فضای هارد را اشغال می کند.
هرگاه رو ی م یانبر ایجاد شده برای یک برنامه دبل کلیک کنید این میانبر از طریق آدرسی که درون خود دارد به صورت اتومات ی ک به
محل برنامه اص لی رفته و برنامه را باز م ی کند . برای نمونه کاربران تما یل دارند برنامه ها ی پرکاربرد خود را هم ی شه رو ی م یزکار در
دسترس داشته باشند . با ایجاد م یانبری بر ای برنامهها رو ی م یزکار هرگاه لازم شد با کل یک رو ی آن میانبر، برنامه مورد نظر باز خواهد شد.
را انتخاب کنید. می انبر ایجاد شده را به Create shortcut بدین منظور کافی است روی برنامه مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه
روش هائی که در بالا برای جابجائی گفته شد به هر نقطه که می خواهید انتقال دهید.
شعب آموزشگاههای ICDL سه راه مارلیک، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL سه راه مارلیک، لیست دوره آموزشگاههای ICDL سه راه مارلیک، دوره های آموزشگاههای ICDL سه راه مارلیک، معتبرترین آموزشگاههای ICDL سه راه مارلیک، آموزشگاههای ICDL با مجوز سه راه مارلیک، معرفی آموزشگاههای ICDL سه راه مارلیک، دوره های ICDL سه راه مارلیک، آموزش ICDL ویژه بازار کار سه راه مارلیک، ICDL کاربردی سه راه مارلیک، ICDL عملیاتی سه راه مارلیک، شرکتهای ICDL سه راه مارلیک، دوره های آموزشی ICDL سه راه مارلیک
نشانه شناسا ئی م یانبر، یک فلش کوچک س یاه رنگ مانند است که در کنار آیکون میانبر برنامه یا ف ایل یا پوشه ظاهر م ی شود .
به یاد داشته باش ید م یانبر یک آیتم مادامی قا بل استفاده است که آ یتمی که برا ی آن میانبر ساخته ا ید در سیستم موجود باش د و به ه یچ
وجه ت غییر نام یا ت غییر مکان نیابد. برای مثال اگر بعد از ا یجاد م یانبری بر ای یک برنامه در رو ی م یزکار، آن برنامه را حذف کرده یا جابجا
کنید دیگر میانبر قابل استفاده نخواهد بود. در این صورت اگر روی میانبر ایجاد شده دبل کلیک کنید پیغام زیر ظاهر می شود.