ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 سه شنبه 31 اردیبهشت
 اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL اهری

1396 سه شنبه 23 خرداد آموزشگاه ICDL اهری

آموزشگاه ICDL اهری

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL اهری

حذف و بازیافت پوشه ها و فایل ها
را انتخاب کنید. یا آنکه پوشه را به حالت Delete برای حذف یک پوشه یا ف ایل می توا نید رو ی آیکون آن کلیک راست کرده و گز ینه
را در صفحه کلید فشار دهید. در این صورت کادر پیغام زیر ظاهر می شود. Delete انتخاب درآورده و دکمهآموزشگاه ICDL اهری، اموزشگاه ICDL اهری، تلفن آموزشگاه ICDL اهری ، آدرس آموزشگاه ICDL اهری، دوره ICDL اهری، کلاس ICDL اهری، ICDL اهری، موسسه ICDL اهری، تدریس خصوصی ICDL اهری، مرکز آموزش ICDL اهری، مدرک ICDL اهری، دیپلم اهری، بهترین آموزشگاه ICDL اهری، دوره های تخصصی ICDL اهری، کلاس ICDL کودکان اهری،

در این کادر از شما پرس یده م ی شود آ یا مطمئن هست ید م ی خواه ید که پوشه مدنظر را حذف کن ید؟ در صورت یکه به هر دل یل ی از حذف
پوشه پش یمان شده ا ید دکمه را فشار ده ید. اما در صورت ی که از ا ین مساله اطم ینان د اری د دکمه را
فشار دهید.
آموزشگاه های ICDL اهری، کلاس های ICDL اهری، آموزش گرامر ICDL اهری، آموزش ICDL خردسالان اهری، بهترین کلاس ICDL اهری، هزینه کلاس ICDL اهری موفق ترین آموزشگاه ICDL اهری، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL اهری، لیست آموزشگاههای ICDL اهری،

برای آنکه یک پوشه یا برنامه به حالت انتخاب درآید کافیست روی آیکون آن تک کلیک کنید.
حال به آیکون سطل زباله نگاه کنید. نمایه آن به صورت در می آید. این آیکون نشان می دهد که درون سطل چیزی وجود دارد .
سطل زباله را مانند د یگر بر نامه ها باز کن ید. شکل ظاهر ی پنجره سطل زباله مانند پنجره ها ی پوشه ها است . با کم ی دقت م ی توا نی د در
بالا و سمت چپ این پنجره، کادر وظایف سطل زباله را که مانند شکل زیر است را مشاهده کنید.
اگر قصد دار ید ک لیه آیتم های موجود در سطل زباله را به جا ی اول برگردان ی د
روی گز ینه در سمت چپ ا ین برنامه کل ی ک کن ی د. اگر
قصد دار ید ک لیه آیتم های موجود در سطل زباله را کلا حذف کن ید به طور ی که
حتی در این سطل هم قابل دسترس ی نباشند روی گزینه
کلیک نمائید.
آدرس آموزشگاههای ICDL اهری، تلفن آموزشگاههای ICDL اهری ، آموزشگاههای ICDL اهری، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL اهری، تدریس در آموزشگاههای ICDL اهری، شعب آموزشگاههای ICDL اهری، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL اهری، لیست دوره آموزشگاههای ICDL اهری،
Restore اگر هدف باز یابی تنها یک آیتم ویژه است رو ی آن آیتم کلیک راست کن ید بر ای آنکه آنرا به جا ی اول برگردان ی د رو ی گز ینه
ک لی ک Delete کلیک کن ید. اگر قصد دار ید آنرا کلا حذف کن ید به طور ی که حت ی در ا ین سطل هم قابل دسترس ی نباشد رو ی گز ینه
کنید.
دوره های آموزشگاههای ICDL اهری، معتبرترین آموزشگاههای ICDL اهری، آموزشگاههای ICDL با مجوز اهری، معرفی آموزشگاههای ICDL اهری، دوره های ICDL اهری، آموزش ICDL ویژه بازار کار�اهری، ICDL کاربردی اهری، ICDL عملیاتی اهری، شرکتهای ICDL�اهری، دوره های آموزشی ICDL�اهری
نکته: برای حذف یک پوشه بطور یکه بدون وارد شدن در سطل زباله کلا از مح یط و یندوز محو شود پوشه را به حالت انتخاب در آورده و
را فشار ده ید. در این صورت کادر پ یغامی ظاهر م ی شود که از شما Delete را در صفحه کل ید پا ئین نگه دار ید و دکمه Shift دکمه
میپرسید آیا مطمئن هست ید م ی خواهید که پوشه مدنظر را حذف کنید؟ در صورتیکه به هر دلیلی از حذف پوشه پشیمان شده ای د دکمه
را فشار دهید. اما در صورتی که از این مساله اطمینان دارید دکمه را فشار دهید

آموزشگاه ICDL اهری ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL اهری آموزشگاه ICDL اهری، اموزشگاه ICDL اهری، تلفن آموزشگاه ICDL اهری، آدرس آموزشگاه ICDL اهری، دوره ICDL اهری، کلاس ICDL اهری، ICDL اهری، موسسه ICDL اهری، تدریس خصوصی ICDL اهری، مرکز آموزش ICDL اهری، مدرک ICDL اهری، دیپلم اهری، بهترین آموزشگاه ICDL اهری، دوره های تخصصی ICDL اهری، کلاس ICDL کودکان اهری، آموزشگاه های ICDL اهری، کلاس های ICDL اهری، آموزش گرامر ICDL اهری، آموزش ICDL خردسالان اهری، بهترین کلاس ICDL اهری، هزینه کلاس ICDL اهری موفق ترین آموزشگاه ICDL اهری، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL اهری، لیست آموزشگاههای ICDL اهری، آدرس آموزشگاههای ICDL اهری، تلفن آموزشگاههای ICDL اهری ، آموزشگاههای ICDL اهری، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL اهری، تدریس در آموزشگاههای ICDL اهری، شعب آموزشگاههای ICDL اهری، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL اهری، لیست دوره آموزشگاههای ICDL اهری، دوره های آموزشگاههای ICDL اهری، معتبرترین آموزشگاههای ICDL اهری، آموزشگاههای ICDL با مجوز اهری، معرفی آموزشگاههای ICDL اهری، دوره های ICDL اهری، آموزش ICDL ویژه بازار کار اهری، ICDL کاربردی اهری، ICDL عملیاتی اهری، شرکتهای ICDL اهری، دوره های آموزشی ICDL اهری