ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 سه شنبه 31 اردیبهشت
 اخبار و اطلاعیه ها

آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت

1396 سه شنبه 23 خرداد آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت

آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت

ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت

نخستین وجه اشتراک پنجره ها، نوار بالائ ی هر پنجره است که نوار عنوان نام یده م ی شود . در سمت چپ نوار عنوان هر پنجره، آیکون و
Kharabat نام برنامه یا ف ایل باز شده به تصو یر در می آید. بر ای نمونه براساس شکل بالا م ی توا نیم تشخ یص ده یم پوشه ا ی به نام
یا دکمه های هدایت نامیده میشوند. Caption button باز است. در سمت راست نیز سه دکمه عمومی وجود دارد که
آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت، اموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت، تلفن آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت ، آدرس آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت، دوره ICDL سه راه گوهردشت، کلاس ICDL سه راه گوهردشت، ICDL سه راه گوهردشت، موسسه ICDL سه راه گوهردشت، تدریس خصوصی ICDL سه راه گوهردشت، مرکز آموزش ICDL سه راه گوهردشت، مدرک ICDL سه راه گوهردشت، دیپلم سه راه گوهردشت، بهترین آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت، دوره های تخصصی ICDL سه راه گوهردشت،

ک لیک رو ی این دکمه نشان دهنده اعلام خروج کامل از برنامه یا فایل باز شده است. با کلیک روی این دکمه پنجره بسته می
شود.
: این دکمه برای خروج موقت از پنجره می باشد . با کلیک روی این دکمه، پنجره جمع می شود و به نوار وظیفه منتقل می شود . با
هر بار کلیک روی این پنجره در نوار وظیفه، پنجره مجددا ظاهر می شود.
نمایش در سرتاسر صفحه مانیتور) نمایش داده ) Full screen : هر بار کلیک روی این دکمه موجب می شود تا پنجره به صورت
شود. در این حالت ا ین دکمه به صورت در می آید. برای کوچکتر شدن پنجره مجددا رو ی آن فشار ده ید. در این صورت اگر نشانگر
ماوس را به کناره ها ی پنجره هدا یت کن ید به صورت یک فلش دوطرفه در می آید. با فشردن کلیک سمت چپ ماوس و کش یدن
آن می توانید اندازه پنجره را تغییر دهید.
کلاس ICDL کودکان سه راه گوهردشت، آموزشگاه های ICDL سه راه گوهردشت، کلاس های ICDL سه راه گوهردشت، آموزش گرامر ICDL سه راه گوهردشت، آموزش ICDL خردسالان سه راه گوهردشت، بهترین کلاس ICDL سه راه گوهردشت، هزینه کلاس ICDL سه راه گوهردشت موفق ترین آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت، لیست آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت،

منو به معنای لیست ا نتخاب می باشد . هر منو درون خود گز ینه ه ائی دارد که به هر یک از آنها فرمان گو یند. عنوان منوها در اکثر برنامه
ها یکسان است اما فرمانهای مندرج در منوها در برنامه ها ی مختلف متفاوت م ی باشند و بسته به نوع برنامه ، کارا ئی متنوع ی دارند .
برای دستیابی به فرمان های هر منو باید روی آن منو کلیک کنید. در هر صورت یک پوشه دارای منوهای زیر است:
آدرس آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، تلفن آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت ، آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، تدریس در آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، شعب آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت،
نوار ابزار سومین نوار تکرار ی در همه پنجره ها است . در این نوار مهمترین فرمان های موجود در منوها که از بیشترین کاربرد برخوردارند
به طور پ یش فرض در دسترس قرار م ی گ یرند. در ادامه به تناسب با برخ ی از ا ین ابزارها و فرمان ها آشنا خواه یم شد . برای سفارشی
سازی نوار ابزار یا به عبارت دیگر برای حذف یا اضافه نمودن یک فرمان به نوار ابزار فرمان زیر را اجرا کنید:
لیست شهریه آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، لیست دوره آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، دوره های آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، معتبرترین آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، آموزشگاههای ICDL با مجوز سه راه گوهردشت، معرفی آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، دوره های ICDL سه راه گوهردشت، آموزش ICDL ویژه بازار کار سه راه گوهردشت، ICDL کاربردی سه راه گوهردشت، ICDL عملیاتی سه راه گوهردشت، شرکتهای ICDL سه راه گوهردشت، دوره های آموزشی ICDL سه راه گوهردشت
دیالوگ باکس که در فارس ی با نام کادر محاو ره ای نیز شناخته م ی شود بس یار مشابه پنجره است . (به ی اد داشته باش ید در سراسر ا ی ن
متریال از واژه کادر به جا ی د یالوگ باکس استفاده م ی شود .) در فرهنگ واژگان و یندوز، کادر محاوره ای به عنوان ی ک پنجره ثانو ی ه
تعریف شده است که عملکردی مشابه یک پنجره دارد.
در سمت چپ نوار عنوان هر کادر، تنها نام کادر باز شده به تصو یر در م ی آید و در سمت راست آن ن یز معمولا دو دکمه وجود دارد . دکمه
در تمام ی کادرها وجود دارد و با کلیک روی این دکمه، کادر بسته می شود. معمولا دکمه نیز در هر کادر وجود دارد. با ک لی ک
ویندوز در مورد سوالات پیش آمده کمک گرفت. (Help) روی این دکمه می توان از سیستم راهنما

آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت ثبت نام بصورت قسطی با تخفیف ویژه در آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت، اموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت، تلفن آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت، آدرس آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت، دوره ICDL سه راه گوهردشت، کلاس ICDL سه راه گوهردشت، ICDL سه راه گوهردشت، موسسه ICDL سه راه گوهردشت، تدریس خصوصی ICDL سه راه گوهردشت، مرکز آموزش ICDL سه راه گوهردشت، مدرک ICDL سه راه گوهردشت، دیپلم سه راه گوهردشت، بهترین آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت، دوره های تخصصی ICDL سه راه گوهردشت، کلاس ICDL کودکان سه راه گوهردشت، آموزشگاه های ICDL سه راه گوهردشت، کلاس های ICDL سه راه گوهردشت، آموزش گرامر ICDL سه راه گوهردشت، آموزش ICDL خردسالان سه راه گوهردشت، بهترین کلاس ICDL سه راه گوهردشت، هزینه کلاس ICDL سه راه گوهردشت موفق ترین آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت، قدیمی ترین آموزشگاه ICDL سه راه گوهردشت، لیست آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، آدرس آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، تلفن آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت ، آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، ثبت نام در آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، تدریس در آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، شعب آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، لیست شهریه آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، لیست دوره آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، دوره های آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، معتبرترین آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، آموزشگاههای ICDL با مجوز سه راه گوهردشت، معرفی آموزشگاههای ICDL سه راه گوهردشت، دوره های ICDL سه راه گوهردشت، آموزش ICDL ویژه بازار کار سه راه گوهردشت، ICDL کاربردی سه راه گوهردشت، ICDL عملیاتی سه راه گوهردشت، شرکتهای ICDL سه راه گوهردشت، دوره های آموزشی ICDL سه راه گوهردشت