ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 یکشنبه 3 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

حسابداری پیشرفته 2 کرج

1396 چهارشنبه 17 خرداد حسابداری پیشرفته 2 کرج

حسابداری پیشرفته 2 کرج

آموزش تخصصی حسابداری پیشرفته 2 در کرج

2ـ  نسبتهاي فعاليت  ( كار آيي ) :

با استفاده از نسبتهاي فعاليت  مي توان درجه كارآيي شركت را از نظر استفاده مؤثر از منابع ومديريت بر داراييها تعيين نمود. كارآيي يعني  گردش سريع اقلام دارايي ، واز اين رو ، اين نسبتها را ‹‹ نسبتهاي فعاليت ›› مي نامند.  داراييها براي ايجاد درآمد وفروش محصول وخدمات بكار گرفته مي شوند . به  عنوان مثال موجودي كالا در انبار با اندازه مناسب باعث فروش مي شود وكمبود آن شركت را با كاهش فروش ونتيجتاً كاهش درآمد مواجه مي كند. از اين رو در محاسبة اين نوع نسبتها روي برخي اقلام دارايي ، مانند موجودي كالا يا حساب بدهكاران ، تأكيد بيشتري مي شود ودر ساير موارد به كل فعاليت شركت توجه مي شود  ودر اين جا  به بحث در مورد 3 نمونه از اين نسبتها مي پردازيم :

 1 ـ 2) گردش موجودي كالا :

 با استفاده از اين نسبت ، گردش موجودي كالاي شركت ( يعني تعداد دفعاتي كه شركت در سال موجودي كالاي خود را مي فروشد) محاسبه مي شود وبراي محاسبه آن از فرمول زير استفاده مي كنيم :

موجودي كالا / بهاي تمام شده كالاي فروخته شده   = گردش موجودي كالا
آموزشگاه حسابداری پیشرفته 2 کرج، اموزشگاه حسابداری پیشرفته 2 کرج، تلفن آموزشگاه حسابداری پیشرفته 2 کرج، آدرس آموزشگاه حسابداری پیشرفته 2 کرج

 به طور معمول ، نسبت گردش زياد موجوديها نشانة كارآيي مديريت  شركت است . در صورت ثابت بودن ساير عوامل ، نسبت گردش زياد مطلوبتر  از نسبت گردش پايين است .

نسبتهاي فعاليت از نظر اصولي وعملي ، مسائل  ومشكلاتي دارند . براي مثال ، گاهي نسبت گردش زياد موجوديها نشانة اين است كه مقدار موجوديهاي شركت پاسخگوي تقاضاي مشتريان نيست و اين  بدان معناست كه شركت تعدادي از مشتريان خود را از دست مي دهد. از طرف ديگر ، نسبت گردش پايين موجوديها نشانة اين است كه شركت اقلام جديدي بر توليدات خود افزوده است وبايد براي هر يك از اقلام ، حداقلي از موجودي را نگه دارد. در اين جا ، اگر فقط به گردش موجوديها توجه شود ، نتيجة گمراه كننده اي بدست خواهد آمد.
حسابداری پیشرفته در اشتهارد
حسابداری پیشرفته در ۴۵ متری گلشهر
حسابداری پیشرفته در بلوار ارم
حسابداری پیشرفته در بلوار دریا
حسابداری پیشرفته در سه راه گوهردشت
حسابداری پیشرفته در اهری
حسابداری پیشرفته در سه راه مارلیک
حسابداری پیشرفته در ملارد
حسابداری پیشرفته در آزادگان
حسابداری پیشرفته در آبیک
حسابداری پیشرفته در چهارراه کارخانه قند

عددي كه براي محاسبه نسبت گردش موجودي كالا در مخرج كسر قرار مي گيرد بحث برانگيز است . از آنجاكه منظور  از محاسبه اين نسبت تعيين نرخ گردش  موجوديهاست ، بهتر است عددي كه در مخرج قرار مي گيرد متوسط يا ميانگين مقدار موجوديهاي شركت در طول سال باشد ، ولي در بسياري از موارد ، ارقامي كه در مخرج اين كسر قرار مي گيرد ارزش موجوديها در  ‹‹  يك مقطع زماني ›› است واگر اين عدد نشاندهندة ميانگين سالانه موجوديها نباشد      ( مثلاً نمي تواند نوسانات فصلي را از نظر توليد وفروش نشان دهد) ، بايد اعتراف كرد كه چنين نسبتي نمي تواند كاربرد چنداني داشته باشد.
، دوره حسابداری پیشرفته 2 کرج، کلاس حسابداری پیشرفته 2 کرج، حسابداری پیشرفته 2 کرج، موسسه حسابداری پیشرفته 2 کرج، تدریس خصوصی حسابداری پیشرفته 2 کرج

2 ـ 2) گردش كل داراييها :

  اين نسبت رابطه بين مقدار داراييها رادر يكسال ونيز حجم فعاليت شركت را در همان سال نشان مي دهد و براي محاسبة آن از فرمول زير استفاده مي شود :

كل داراييها / خالص فروش  = گردش كل داراييها
، مرکز آموزش حسابداری پیشرفته 2 کرج، مدرک حسابداری پیشرفته 2 کرج، بهترین آموزشگاه حسابداری پیشرفته 2 کرج، دوره های تخصصی حسابداری پیشرفته 2 کرج، آموزشگاه های حسابداری پیشرفته 2 کرج، کلاس های حسابداری پیشرفته 2 کرج، بهترین کلاس حسابداری پیشرفته 2 کرج
 با اسفاده از  نسبت  گردش داراييها  مي توان سطح فروش شركت را ( با توجه به ظرفيت توليد آن )  محاسبه نمود . با فرض اينكه قيمتها ثابت بماند ،  هنگامي كه شركت به ظرفيت توليدي خود برسد ، اين نسبت به حداكثرخواهد رسيد .كاهش اين نسبت احتمالاً نشانة كاهش حجم فعاليت شركت است واز اين رو ، پايين آمدن گردش كل داراييها ممكن است نوعي اخطار تلقي شود وشخص تحليلگر را وادار كند براي پي بردن به علل مربوط به كاهش حجم فعاليت ، نسبتها ي مربوط به اقلام خاصي از داراييها را محاسبه كند.
، هزینه کلاس حسابداری پیشرفته 2 کرج ، لیست آموزشگاههای حسابداری پیشرفته 2 کرج، لیست دوره آموزشگاههای حسابداری پیشرفته 2 کرج، دوره های حسابداری پیشرفته 2 کرج، معتبرترین آموزشگاههای حسابداری پیشرفته 2 کرج
3 ـ 2) متوسط دوره وصول مطالبات :

 با محاسبه متوسط ‹‹ دوره وصول مطالبات ››   مي توان زمان  يا تعداد روزهايي كه طول مي كشد تا شركت مطالبات خود را وصول كند مشخص  كرد . با استفاده از اين نسبت مي توان رابطة بين فروشهاي نسيه ومطالبات كوتاه مدت شركت را تعيين كرد. محاسبه اين نسبت در دو مرحله انجام مي شود : ابتدا كل فروش نسيه را بر عدد 360 تقسيم مي كنند تا متوسط فروش نسيه شركت  در يك روز به دست آيد وسپس براي محاسبة متوسط دوره وصول مطالبات ، حسابهاي دريافتني يا حساب بدهكاران را بر متوسط فروش نسيه در يك روز تقسيم مي كنند.  دو فرمول محاسبه به شرح زير مي باشد:
حسابداری پیشرفته در هشتگرد
حسابداری پیشرفته در حصارک
حسابداری پیشرفته در بعثت
حسابداری پیشرفته در قلمستان
حسابداری پیشرفته در کوی کارمندان
حسابداری پیشرفته در ملک آباد
حسابداری پیشرفته در شهرک یاس
حسابداری پیشرفته در کیان شهر

360/  فروش نسيه در سال  = متوسط فروش نسيه در روز

متوسط فروش نسيه در روز  /  حسابهاي دريافتني  = متوسط  دوره وصول مطالبات