ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 یکشنبه 31 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

حسابداری میانه 2 کرج

1396 چهارشنبه 17 خرداد حسابداری میانه 2 کرج

حسابداری میانه 2 کرج

آموزش تخصصی حسابداری میانه 2 در کرج

 ۳- صورت جریان وجوه نقد 

هدف اصلي از تهيه صورت جريان وجوه نقد، ارائه اطلاعاتي در خصوص دريافتها و پرداختهاي نقدي موسسه در طي يک دوره مالي جهت ارائه به افراد ذينفع و ذيعلاقه است به نحويکه:
1- تغييرات ايجاد شده در مبالغ وجوه نقد ابتدا و انتهاي دوره را نشان دهد.
2- توان موسسه در افزايش وجوه نقد در دوره‌هاي آتي را نشان دهد. 
3- جنبه‌هاي نقدي و غير نقدي فعاليتهاي سرما‌يه‌گذاري و تامين مالي در طي يک دوره مالي را بيان کند.
4- علل تفاوت بين مبلغ سود خالص با جريانهاي نقدي خالص ناشي از عمليات موسسه را نشان دهد.
5- قدرت موسسه در انجام تعهدات و پرداخت سود را بيان کند.
آموزشگاه حسابداری میانه 2 کرج، اموزشگاه حسابداری میانه 2 کرج، تلفن آموزشگاه حسابداری میانه 2 کرج، آدرس آموزشگاه حسابداری میانه 2 کرج

۴- صورت سود و زیان جامع
 
صورت حساب سود و زيان جامع به عنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي، بايد تمامي درآمدها و هزينه‌هاي شناسايي شده طي دوره را که قابل انتقال به حقوق صاحبان سهام است را به تفکيک اجزاي تشکيل دهنده آنها نشان دهد.
اين صورتحساب موارد ذيل را به ترتيب نشان مي‌دهد:
1- سود و زيان خالص دوره طبق صورت حساب سود و زيان
2- ساير درآمدها و هزينه‌هاي شناسايي شده به تفکيک
3- تعديلات سنواتي 
، دوره حسابداری میانه 2 کرج، کلاس حسابداری میانه 2 کرج، حسابداری میانه 2 کرج، موسسه حسابداری میانه 2 کرج، تدریس خصوصی حسابداری میانه 2 کرج

روش تجزیه و تحلیل از طریق نسبت های مالی

تقريباً براي هر يك از جنبه هاي عملكردي شركت مي توان از نوعي نسبت استفاده كرد . تحليلگران براي شناخت نقاط قوت وضعف شركت از اين نسبتها به عنوان يك ابزار متداول استفاده مي كنند. ولي با اين نسبتها فقط مي توان به عوارض وعلائم موجود پي برد ونه به اصل مسأله يا مشكل . اگر يكي از نسبتها بيش از اندازه  زياد يا كم باشد ، مي توان به وجود حادثه مهمي در آن شركت پي برد ، ولي نمي توان اطلاعات كافي بدست آ ورد. اين نسبتها به 4 دسته اصلي تقسيم ميشوند : 
، مرکز آموزش حسابداری میانه 2 کرج، مدرک حسابداری میانه 2 کرج، بهترین آموزشگاه حسابداری میانه 2 کرج، دوره های تخصصی حسابداری میانه 2 کرج
 1ـ نسبتهاي نقدينگي :

حسابداری میانه در سه راه گوهردشت
حسابداری میانه در اهری
حسابداری میانه در سه راه مارلیک
حسابداری میانه در ملارد
حسابداری میانه در آزادگان
حسابداری میانه در آبیک
حسابداری میانه در چهارراه کارخانه قند
حسابداری میانه در هشتگرد
حسابداری میانه در حصارک
با ‹‹ نسبتهاي نقدينگي ››  مي توان  قدرت شركت را در پرداخت بدهيهاي جاري ( آنگاه كه تاريخ سررسيد آنها برسد )  تعيين كرد.  يعني  اين نسبتها توانايي شركت را نسبت به پرداخت تعهدات كوتاه مدت نشان مي دهند. اساس كاربرد نسبتهاي نقدينگي بر اين فرض است كه داراييهاي جاري ، منابع اصلي شركت براي پرداخت بدهيهاي جاري هستند. وجه نقد براي تداوم فعاليت شركتها وسازمانها بسيار اهميت دارد ، مخصوصاً زمان بحرانهاي اقتصادي كه قيمت مواد اوليه ولوازم وتجهيزات   وقطعات يدكي گران مي شود . اين نسبتها براي بانكها ومؤسساتي كه اعتبارات وتسهيلاتي مي دهند  نيزاهميت زيادي دارد ، دليل آن اينستكه اگر شركت به لحاظ نقدينگي ضعيف باشد ممكن است توان پرداخت بموقع وامها وبهره هاي ناشي از آن را نداشته باشد . لذا مديران مالي به تجزيه وتحليل نسبتها ي نقدينگي مي پردازند ونقاط ضعف وقوت آنها راشناسايي كرده تا شركت را از دچار شدن به كمبود نقدينگي خلاص نمايند. مهمترين نسبتهاي نقدينگي به شرح زير مي باشند:

، آموزشگاه های حسابداری میانه 2 کرج، کلاس های حسابداری میانه 2 کرج، بهترین کلاس حسابداری میانه 2 کرج، هزینه کلاس حسابداری میانه 2 کرج ، لیست آموزشگاههای حسابداری میانه 2 کرج، لیست دوره آموزشگاههای حسابداری میانه 2 کرج، دوره های حسابداری میانه 2 کرج، معتبرترین آموزشگاههای حسابداری میانه 2 کرج
1 ـ 1 ) سرمايه در گردش خالص :

سرمايه در گردش خالص عبارت است  از مقدار داراييهاي جاري كه در طول يكسال در  فعاليتهاي شركت جريان دارد و  براي محاسبه آن از فرمول زير استفاده مي شود:

 بدهيهاي جاري - داراييهاي جاري =  سرمايه در گردش خالص

حسابداری میانه در بعثت
حسابداری میانه در قلمستان
حسابداری میانه در کوی کارمندان
حسابداری میانه در ملک آباد
حسابداری میانه در شهرک یاس
حسابداری میانه در کیان شهر
داراييهاي جاري : به داراييهايي گفته مي شو دكه در مدت يكسال قابل تبديل به پول نقد باشند ويا اينكه در ظرف مدت يكسال به فروش رفته و يا مصرف شوند.

بدهيهاي جاري :  به بدهيهايي گفته مي شود كه در مدت يكسال مي بايست از محل داراييهاي جاري پرداخت شوند ويا از طريق ايجاد بدهيهاي ديگر قابل پرداخت باشند.