ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 یکشنبه 3 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

حسابداری صنعتی 1 کرج

1396 یکشنبه 14 خرداد حسابداری صنعتی 1 کرج

حسابداری صنعتی 1 کرج

آموزش تخصصی حسابداری صنعتی 1 در کرج

تعریف و نقش حسابداري صنعتی:
حسابداري بهاي تمام شده( که اصطلاحاٌ حسابداري صنعتی نامیده میشود)، حوزه اي از حسابداري است که با اندازه گیري، ثبت و گزارش
مربوط به اقلام بهاي تمام شده سروکار دارد. حسابداري صنعتی به عنوان بازوي مدیریت جهت برنامه ریزي، تصمیم گیري و کنترل عوامل
بهاي تمام شده تلقی میگردد و با بررسی اطلاعات جمع آوري شده و ارائه آن به مدیران امکان کنترل عوامل بهاي تمام شده را فراهم می-
کند.آموزشگاه حسابداری صنعتی 1 کرج، اموزشگاه حسابداری صنعتی 1 کرج، تلفن آموزشگاه حسابداری صنعتی 1 کرج، آدرس آموزشگاه حسابداری صنعتی 1 کرج

در مورد ارتباط حسابداري صنعتی با حسابداري مدیریت و حسابداري مالی، دیدگاههاي مختلفی وجود دارد اما صرفنظر از همه این دیدگاه-
هاي مختلف میتوان گفت که حسابداري صنعتی بخشی از سیستم کلی اطلاعات حسابداري است که اطلاعات مرتبط با هزینهها را براي
استفاده در هر دو زمینه حسابداري مدیریت و حسابداري مالی گردآوري و ارائه میکند.
البته بین نحوه عمل حسابداري صنعتی و حسابداري مالی تفاوت هایی وجود دارد که این تفاوتها را می توان در جدول زیر خلاصه کرد.
مبناي مقایسه حسابداري مالی حسابداري صنعتی(بهاي تمام شده)
استفاده کنندگان استفاده کنندگان داخلی و خارجی استفاده کنندگان داخلی
نوع گزارش محدود به صورتهاي مالی اساسی هر نوع گزارشی بسته به نیاز مدیریت
مبناي ارزشگذاري بهاي تمام شده تاریخی بیشتر تاکید بر قیمت روز و آتی
واحد اندازه گیري عمدتاٌ واحد پولی(در ایران، ریال) هرگونه واحد اندازه گیري پولی و فیزیکی
اجراي استانداردهاي حسابداري لازم الاجراء است لازم الاجراء نیست
زمان تهیه گزارش ادواري(حداقل سالی یکبار) هز زمان که نیاز مدیریت ایجاب کند
دامنه شمول کل شرکت یک دپارتمان ، واحد ، بخش یا شعبه شرکت
دوره حسابداری صنعتی 1 کرج، کلاس حسابداری صنعتی 1 کرج، حسابداری صنعتی 1 کرج، موسسه حسابداری صنعتی 1 کرج، تدریس خصوصی حسابداری صنعتی 1 کرج، مرکز آموزش حسابداری صنعتی 1 کرج، مدرک حسابداری صنعتی 1 کرج، بهترین آموزشگاه حسابداری صنعتی 1 کرج

موارد استفاده مدیران از اطلاعات بهاي تمام شده:
-1 استفاده از اقلام بهاي تمام شده براي تصمیم گیري
-2 استفاده از اقلام بهاي تمام شده براي برنامه ریزي و ارزیابی عملکرد
-3 بودجه بندي
آشنایی با برخی از اصطلاحات در حسابداري صنعتی
، دوره های تخصصی حسابداری صنعتی 1 کرج، آموزشگاه های حسابداری صنعتی 1 کرج، کلاس های حسابداری صنعتی 1 کرج، بهترین کلاس حسابداری صنعتی 1 کرج،
بهاي تمام شده:
بهاي تمام شده به معنی منابع از دست رفته براي تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز است. منابع از دست رفته با ارقام ریالی اندازه گیري و به
صورت کاهش دارایی ها و یا افزایش بدهی هاي شرکت نشان داده می شود.صرف این منابع و وقوع بهاي تمام شده به قصد دستیابی به
منافعی در حال و آینده است. مثلا شرکت تولیدي که اقدام به تولید صندلی براي فروش و کسب منفعت در آینده می کند می بایست منابعی
مانند چوب و چسب (کاهش موجودي کالا) را از دست بدهد و مبلغی بابت حقوق کارگران( کاهش حساب بانک یا افزایش حقوق پرداختنی)
پرداخت نماید تا صندلی ساخته شود و هنگام فروش صندلی منافعی براي شرکت کسب میشود بنابر این ارزش ریالی چوب و چسب و حقوق
پرداختی جزء بهاي تمام شده صندلی منظور می شوند.
هزینه کلاس حسابداری صنعتی 1 کرج ، لیست آموزشگاههای حسابداری صنعتی 1 کرج، لیست دوره آموزشگاههای حسابداری صنعتی 1 کرج، دوره های حسابداری صنعتی 1 کرج، معتبرترین آموزشگاههای حسابداری صنعتی 1 کرج
هزینه:
هزینه را می توان به دو قسمت تقسیم و تعریف نمود:
الف) هزینه، بهاي تمام شده اي است که منفعت مورد نظر آن حاصل شده است در مثال شرکت تولیدي صندلی کل منابع مصرفی جهت
تولید صندلی( چوب و چسب و حقوق و ...) به حساب بهاي تمام شده صندلی منظور گردید تا زمانی که این صندلی به فروش نرسیده
www.rasoolzare.ir حسابداری صنعتی ١
٢
باشد(منفع آن حاصل نشده باشد) جزء دارایی شرکت است اما وقتی صندلی به فروش رسید( منافع حاصل شد) این بهاي تمام شده به
حسابداری صنعتی در آبیک
حسابداری صنعتی در چهارراه کارخانه قند
حسابداری صنعتی در هشتگرد
حسابداری صنعتی در حصارک
حسابداری صنعتی در بعثت
حسابداری صنعتی در قلمستان
حساب هزینه (بهاي تمام شده کالاي فروش رفته) منظور و از درآمدهاي شرکت کسر می گردد.
ب)هزینه یعنی از دست دادن منابع در جهت کسب منفعت(درآمد) که منافع حاصل کامل کسب شده اند.مثل هزینه مطالبات مشکوك
الوصول یا هزینه حقوق کارکنان اداري و حسابداري
حسابداری صنعتی در کوی کارمندان
حسابداری صنعتی در ملک آباد
حسابداری صنعتی در شهرک یاس
حسابداری صنعتی در کیان شهر