ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 یکشنبه 3 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

حسابداری مالی مالیاتی کرج

1396 یکشنبه 14 خرداد حسابداری مالی مالیاتی کرج

حسابداری مالی مالیاتی کرج

آموزش تخصصی حسابداری مالی مالیاتی در کرج

نرخ و پايه ماليايي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختل متفاوت بوده و متوسط نارخ باه
كار گرفته شده در حدود 5 يا 18 درصد در حال نوسان بوده است.
هر چند كه در يعدادي از كشورها، بعضي از خدمات مثا خدمات داروياي، خادمات بيمارساتاني،
خدمات امنيتي، خدمات خانه، خدمات بيمه، خدمات پستي و خدمات زير بنايي مثل آب و برق و گاز
مشمول ماليات نمي شود، اما در برخي كشاورها، پاياه مالياات بار ارزش افازوده وسايع يار از سااير
مالياتهاي سنتي بوده و مواردي از قبيل خدمات يفريحي، خادمات حمال و نقال، خادمات قاانوني،
خدمات ملكي و حتي خدمات زير بنايي را نيز در بار ماي گيارد.اين پاياه وسايع يوانساته اسات در
بسياري از كشورها درآمدهاي ماليايي را به طور قابل يوجهي افزايش دهد.از طرفي پايه اي از كشورها
نيز به دليل رعايت رفاه اجتماعي، مواد غذايي و مواد مورد نياز عامه مردم را مشمول نرخهاي پايين ير
ماليايي كرده اند.هر چند كه كشورهاي عضو جامعه مشترك اروپا از جمله كشورهاي پيشتاز در زميناه
6
يكسان سازي نرخهاي ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، ليكن يلاش آنها در اين زمينه يا كنون به ثمار
نرسيده است.
آموزشگاه حسابداری مالی مالیاتی کرج، اموزشگاه حسابداری مالی مالیاتی کرج، تلفن آموزشگاه حسابداری مالی مالیاتی کرج، آدرس آموزشگاه حسابداری مالی مالیاتی کرج، دوره حسابداری مالی مالیاتی کرج، کلاس حسابداری مالی مالیاتی کرج، حسابداری مالی مالیاتی کرج

مفهوم و محتواي صورت ارزش افزوده
اندازه گيري اقتصادي ارزش افزوده از مفهوم خااص آن متماايز اسات.يك يعريا از صاورت
ارزش افزوده اين است كه اين صورت نشان دهنده يفارل درآمد حاصل از فروش كالا يا خدمات باا
مواد و خدمات خريداري شده مي باشد.اين يك يعري بسيار ساده بود و با مفهوم اوليه آن مطابق مي
كند و يوسط اقتصاد دانان و مديران يوليد به منرور گزارشمري درون سازماني مورد استفاده قرار ماي
گيرد.اگر بخواهيم صورت ارزش افزوده را براي مقاصد گزارشامري بارون ساازماني يهياه كنايم، در
سطحي بالاير يعيين كننده اريباط خاص جهت يوزيع ارزش افزوده ايجاد شده بين گروههااي ذينفاع
خواهد بود.اين گروههاي ذينفع عباريند از نيروي كار، سهامداران، يامين كنندگان سرمايه و دولت.
در صورت ارزش افزوده اين مساله اصلي كه ثروت به وسايله ساه عامال اساساي زماين، كاار و
سرمايه ايجاد مي گردد و اين عوامل براي يوليد يك كالا مورد نياز مي باشاند ماورد يوجاه قارار ماي
گيرد.
، موسسه حسابداری مالی مالیاتی کرج، تدریس خصوصی حسابداری مالی مالیاتی کرج، مرکز آموزش حسابداری مالی مالیاتی کرج، مدرک حسابداری مالی مالیاتی کرج، بهترین آموزشگاه حسابداری مالی مالیاتی کرج، دوره های تخصصی حسابداری مالی مالیاتی کرج،

حسابداری مالیاتی در البرز
حسابداری مالیاتی در جهان‌شهر
حسابداری مالیاتی در مهرشهر
حسابداری مالیاتی در عظیمیه
حسابداری مالیاتی در مرکز شهر
حسابداری مالیاتی در مصباح
براي آنكه مفهوم ارزش افزوده و نحوه محاسبه آن نشان داده شاود باا ذكار مثاالي ايان موراو
يشريح مي شود.
يك نرام اقتصادي بسيار ساده را يصور نمائيد كه در آن فقط 1000 كيلوگرم گندم به ارزش هار
كيلو 50 ريال يوليد مي شود.ارزش يوليدات اين نرام اقتصادي 50000 ريال است.حال اگار يصاور
كنيم كه همين مقدار گندم مراحل يوليدي ديمري را نيز طي مي كند، لازم است ارزش يولياد مراحال
بعدي نيز به نوعي به حساب آيند.مثلاً فرض كنيد اين مقدار گندم در آسياب يبديل به آرد شده اسات
آموزشگاه های حسابداری مالی مالیاتی کرج، کلاس های حسابداری مالی مالیاتی کرج، بهترین کلاس حسابداری مالی مالیاتی کرج، هزینه کلاس حسابداری مالی مالیاتی کرج ،
و هر كيلو آرد به مبلغ 80 ريال به فروش رسيده و سپس در يك نانوايي يبديل به 100000 ريال ناان
مي شود و نان به عنوان كالاي نهايي مورد استفاده قرار گيرد..سوالي كه مطرح مي شود اين اسات كاه
ارزش يوليدات اين جامعه مفروض چه قدر است، اگر باه خاواهيم ارزش محصاولات را در مراحال
مختل )گندم، آرد، نان( با يكديمر جمع كنيم، رقم 230000 ريال مي شود.ارزش آرد در بر گيرناده
50000 ريال ارزش گندم بوده و 100000 ريال ارزش نان يوليدي نيز شامل ارزش آرد و در نتيجاه
گندم است.بنابراين در چنين جمع بندي به خاط دوباره شماري )و يا چند بااره شاماري( ارزش كال
محصول جامعه بيش از ميزان واقعي به حساب مي آيد.
لیست آموزشگاههای حسابداری مالی مالیاتی کرج، لیست دوره آموزشگاههای حسابداری مالی مالیاتی کرج، دوره های حسابداری مالی مالیاتی کرج، معتبرترین آموزشگاههای حسابداری مالی مالیاتی کرج
علت دوباره شماري اين است كه فعاليتهاي اقتصادي به صورت زنجيره اي انجاام ماي گيارد.مثلاً
سنگ آهن در يك مرحله يوليدي يبديل به چدن شده، چدن در مرحله يوليدي ديمر به فولاد و فولاد
به فولادهاي مخصوص يبديل مي شود.فولاد مخصوص در مرحله ديمر يبديل به مثلاً شاساي ماشاين
شده و شاسي با ساير قطعات در مرحله يوليد نهايي ه ايومبيل يبديل مي گردد.حاال اگار هار مرحلاه
يوليدي يوسط يك كارخانه يا يك واحد جداگانه انجام پذيرد، ارزش يوليد معدن معادل ارزش مقدار
سنگ آهني است كه استخراج كرده است و ارزش يوليد چدن يوسط ذوب آهن شاامل ارزش سانگ
آهن نيز هست، و به همين يرييب فولاد در بر گيرنده ارزش چدن ودر نتيجه سنگ نيز خواهاد باود.و
سرانجام ايومبيل در بر گيرنده ارزش كالاهاي واسطه اي و نيم ساخته قبلي خود مي شاود.بدين گوناه
مي بينيم كه جمع كردن ارزش يوليد مراحل مختل يوليدي سبب مي شود كه ارزش سنگ آهن را به
دفعات به حساب آوريم.براي جلوگيري از اين مشكل در سنجش يوليد يك نرام اقتصاادي از مفهاوم
))ارزش افزوده(( استفاده مي نماييم.
حسابداری مالیاتی در چهارراه طالقانی
حسابداری مالیاتی در باغستان
حسابداری مالیاتی در جهانشهر
حسابداری مالیاتی در چهارصددستگاه
حسابداری مالیاتی در دهقان‌ویلا
حسابداری مالیاتی در دولت‌آباد
حسابداری مالیاتی در شهرک وحدت
حسابداری مالیاتی در منظریه
حسابداری مالیاتی در وردآورد
حسابداری مالیاتی در گوهردشت
حسابداری مالیاتی در رجایی‌شهر
حسابداری مالیاتی در گرمدره
حسابداری مالیاتی در گلشهر