ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 چهارشنبه 27 تیر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

حسابداری مالیاتی کرج

1396 یکشنبه 14 خرداد حسابداری مالیاتی کرج

حسابداری مالیاتی کرج

آموزش تخصصی حسابداری مالیاتی در کرج

پس از جنگ جهاني دوم، بنا به دلايل متعدد بسياري از كشور ها در صدد اصلاح ساختار مالياايي
خود برآمدند.در اين ميان ماليات بر ارزش افزوده در دو دهه گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح
3
شده و به لحاظ ويژگيهاي انعطاف پذيري كه دارد مورد يوجه كشورهاي مختلا باه هنماام اصالاح
ساختار ماليايي واقع شده است.اهم دلايلي كه انميزههاي اين اصلاح به شمار مي روند را مي يوان در
چهار گروه زير طبقه بندي نمود:
آموزشگاه حسابداری مالیاتی کرج، اموزشگاه حسابداری مالیاتی کرج، تلفن آموزشگاه حسابداری مالیاتی کرج، آدرس آموزشگاه حسابداری مالیاتی کرج

رفع نارساييهاي ماليايي سنتي؛
حسابداری مالیاتی در محمد شهر
حسابداری مالیاتی در مهرویلا
حسابداری مالیاتی در اشتهارد
حسابداری مالیاتی در ۴۵ متری گلشهر
حسابداری مالیاتی در بلوار ارم
حسابداری مالیاتی در بلوار دریا
حسابداری مالیاتی در سه راه گوهردشت
حسابداری مالیاتی در اهری
حسابداری مالیاتی در سه راه مارلیک
حسابداری مالیاتی در ملارد
حسابداری مالیاتی در آزادگان
حسابداری مالیاتی در آبیک
حسابداری مالیاتی در چهارراه کارخانه قند
2 . ايجاد منبع درآمد براي پاسخمويي به هزينههاي روز افزون دولت؛
3 . ايجاد سيستمهاي ماليايي متناوب با عملكرد پيمانهاي منطقه اي؛
4 . ايجاد يحول در ساختار ماليايي به دليل هماهنگ نبودن آن با روند يوسعه اقتصادي.
عليرغم اينكه به خاطر ناشناخته بودن ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت به پاذيرش
آن ابراز نمراني كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات به طور قابل
يوجهي افزايش يافته است.
، دوره حسابداری مالیاتی کرج، کلاس حسابداری مالیاتی کرج، حسابداری مالیاتی کرج، موسسه حسابداری مالیاتی کرج، تدریس خصوصی حسابداری مالیاتی کرج، مرکز آموزش حسابداری مالیاتی کرج، مدرک حسابداری مالیاتی کرج، بهترین آموزشگاه حسابداری مالیاتی کرج

به طور كلي در بررسيهاي گوناگون در خصوص يئوري ماليات بر ارزش افازوده، صااب نراران
اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه مختل بررسي كرده اند.اين سه جنبه عباريند از:
ال – مسائل ساختاري، اقتصادي، اجتماعي ماليات بر ارزش افزوده.مشاكلات ماريبط باا آنهاا و
راههاي مقابله با اين مشكلات؛
ب – اثرات مختل ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي اقتصادي از ديدگاه خرد و كلان؛
ج – طرق اجراي مختل ماليات بر ارزش افازوده در كشاورهاي مختلا و اساتفاده از يجاارب
حاصل به منرور بهبود ساختار اين روش ماليايي.
تاريخچه
4
براي نخستين بار، ماليات بر ارزش افزوده يوسط ))فو – زيمنس(( به منرور فائق آمدن بر مساائل
مادي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت آلمان معرفي شد.به رغم اظهار علاقاه و يمايال كشاورهاي
ديمر )مثل آرژانتين و فرانسه( در مورد آگاهي از چماونمي سااختار مالياات بار ارزش افازوده، ايان
ماليات به طور رسمي يا 1354 در هيچ كشوري به كار گرفته نشد.در اين سال كشور فرانساه مالياات
بر ارزش افزوده را به عنوان ماليايي براي كالاهاي مصرفي در مرحله يولياد اعماال كارد و در 1986
اين كشور يوانست ماليات بر ارزش افزوده را به صاورت مالياايي جاامع باه مرحلاه خارده فروشاي
گسترش دهد.
، دوره های تخصصی حسابداری مالیاتی کرج، آموزشگاه های حسابداری مالیاتی کرج، کلاس های حسابداری مالیاتی کرج، بهترین کلاس حسابداری مالیاتی کرج، هزینه کلاس حسابداری مالیاتی کرج
در دهه 1960 بسياري از كشورهاي اروپايي از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شادند و ايان
ماليات يدريجاً در سيستم ماليايي بسياري از كشورهاي اروپايي باه كاار گرفتاه شاد.در اواساط دهاه
1960 )سال 1966 ( جامعه اروپا به منرور هماهنگ سازي سيستم ماليايي و بهباود جرياان كالاهاا و
خدمات يمام كشورهاي عضو را مكل به پذيرش ساختار مالياات بار ارزش افازوده كارد و نياز در
پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي لازم به منرور عضويت در جامعه اروپاا مطارح
نمود.
در دهه 1960 و 1970 بسياري از اعضاي جامعاه مشاترك كشاورهاي اروپاايي ايان مالياات را
پذيرفتنااد.)دانمارك 1967 آلمااان غربااي - 1968 لوكزامبااور - 1970 بلژيااك - 1971 ايرلنااد -
1972 ايتاليا - 1973 و بالاخره انملستان 1973 (.در همين زمان و نيز در دهاههاي بعاد كشاورهاي
ديمري )از جمله برزيل، اروگوئه، مكزيك، آرژانتين، شيلي، ساحل عاج، امريكا، ژاپن، استراليا، سوئد،
الجزاير، مغرب و يونس( به خيل كشورهاي استفاده كننده ازماليات بر ارزش افزوده كالاهاي كارخاناه
حسابداری مالیاتی در هشتگرد
حسابداری مالیاتی در حصارک
حسابداری مالیاتی در بعثت
حسابداری مالیاتی در قلمستان
حسابداری مالیاتی در کوی کارمندان
حسابداری مالیاتی در ملک آباد
حسابداری مالیاتی در شهرک یاس
حسابداری مالیاتی در کیان شهر
اي، ماليات بر كل فروش ماليات بر درآمد شركتها و … ..كردند
، لیست آموزشگاههای حسابداری مالیاتی کرج، لیست دوره آموزشگاههای حسابداری مالیاتی کرج، دوره های حسابداری مالیاتی کرج، معتبرترین آموزشگاههای حسابداری مالیاتی کرج
از سوي ديمر، انتقال از سيستم برنامه ريزي متمركز به سيستم متكي باه مكاانيزم باازار نياز لازوم
يغيير سيستم ماليايي را در كشورهاي اروپاي مركزي و شارقي ايجااب كارده اسات.در حاال حارار
كشورهاي مجارستان و آلمان دمكراييك )قيل از ادغام دو آلمان( ماليات بر ارزش افزوده را به منراور
اصلاح ساختار ماليايي خود به كار بستند.علاوه بر اين كشورهاي بلغارساتان، لهساتان و يوگوسالاوي
نيز نسبت به كاربرد اين روش ماليايي از خود يمايلات مثبت نشان داده اند.
به هر حال با گذشت زمان و نمايان شدن نقاط قوت ماليات بر ارزش افزوده، درجه محبوبيت اين
ماليات بيشتر گشته است.به طوري كه در حال حارر بيش از 50 كشور از ايان مالياات اساتفاده ماي
كنند و بيش از ده كشور ديمر نيز به طور جدي در مورد پذيرا شدن آن از خود يلاشهاي مثبتي نشاان
دادهاند.