ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 شنبه 24 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

آدرس آموزشگاه های ICDL در مصباح

1397 چهارشنبه 22 فروردین آدرس آموزشگاه های ICDL در مصباح
آدرس تمامی آموزشگاه های ICDL در مصباح بصورت دقیق در این سایت قابل دسترس بوده
آموزش ICDL در مصباح بسیار حرفه ای بوده و تمام قسمت های نرم افزار ICDL بصورت کاربردی آموزش داده می شود
این آموزش ها بصورت عمومی و خصوصی برای داوطلبین ارائه گردیده است