ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 پنجشنبه 6 تیر
 مطالب آموزشی

ضوابط و شرایط ورود به شاخه تحصیلی کاردانش

1395 پنجشنبه 8 مهر
الف) داشتن کارنامه قبولی پایه اول دوره متوسطه . 
ب) احراز شاخه تحصیلی کاردانش برابردستورالعمل هدایت تحصیلی .
ج)رعایت شیوه نامه ثبت نامه سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران .
مزایای تحصیل در یکی از رشته های مهارتی شاخه تحصیلی کاردانش
دانش آموزانی که که کلیه واحد های درسی رشته مهارتی خود را در یکی از هنرستان کاردانش با موفقیت به پایان برسانند از مزایای زیر بر خوردار خواهند شد.
- دریافت مدرک رسمی پایان تحصیلات کامل آموزش متوسطه در رشته مهارتی مربوط از وزارت آموزش و پرورش .
- دریافت گواهینامه مهارت شغلی از دستگاه متولی ذیربط .
- احرازآمادگی لازم جهت ورود به بازارکار .
- احراز روحیه کار آفرینی .
- احراز شرایط استفاده از وامهای خود اشتغالی .
- آمادگی نسبی برای ادامه تحصیل در رشته های خاص علمی – کاربردی.