ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 سه شنبه 30 مهر
 مطالب آموزشی

ویژگی های تحصیلی کاردانش

1395 پنجشنبه 8 مهر
کی از مولفه های نوین در نظام جدید آموزش متوسطه شاخه تحصیلی کاردانش است که یکی از دستاوردهای این نظام آموزشی به شمار می آید به طوری که با گذشت بیش از یک دهه از اجرای آن عملکرد بیرونی و آثار و نتایج بیشمار آن روز به روز و یکی پس از دیگری نمایان می شود . از جمله این آثار و ویژگی ها می توان به موارد مشروحه ذیل اشاره نمود :
1- سازماندهی ، طراحی و سمت گیری آموزش های مهارتی برای ورود فارغ التحصیلان به بازار کار و اشتغال مولد ، متناسب با مقتضیات جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی .
2- استفاده از امکانات دستگاههای دولتی و موسسات خدماتی و تولیدی بخش غیر دولتی برای برنامه ریزی و اجرای رشته های تحصیلی و حرفه آموزی هنرجویان (آموزش های خارج از آموزش و پرورش ).
3-پرورش روحیه کار آفرینی به جای پرورش روحیه کار جویی در فارغ التحصیلان آموزشهای مهارتی .
4- گسترش سریع و فراگیر شدن آموزش های مهارتی به دلیل ظرفیت بالای سازگاری روش های اجرایی و محتوای رشته های مهارتی با نیاز های ملی و منطقه ای .

اهداف کلی
1- تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر و استاد کاری و سرپرستی برای بخشهای صنعت ،کشاورزی و خدمات .
2- احراز آمادگی نسبی هنر جویان برای ادامه تحصیلی در رشته های خاص علمی – کاربردی .

ساختار
شاخه تحصیلی کاردانش از سه زمینه صنعت ، خدمات و کشاورزی تشکیل گردیده است . هر زمینه دارای یک یا چند گروه و هر گروه دارای یک یا چند رشته اصلی می باشد و هر کدام از رشته ها دارای یک یا چند رشته مهارتی هستند و در تمامی رشته های مهارتی این شاخه تحصیلی 53 واحد به دروس عمومی و انتخابی و 43 واحد به دروس مهارتی، تکمیل مهارت و اختیاری اختصاص یافته است . ضمن اینکه واحد های آموزشی مربوط به این شاخه تحصیلی را هنرستان کاردانش می نامند.
الف)دروس عمومی : درس هایی است که آموختن آنها برای ارتقاء بینش علمی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی دانش آموز ان دوره متوسطه ضرورت دارد.
ب)دروس انتخابی : درس هایی است که با توجه به تفاوت های فردی به منظور پرورش علایق و استعداد ها و یا رفع نیازهای آموزشی دانش آموز توسط وی از بین مجموعه ای از دروس فعالیت محور برابر شیوه نامه مربوط در پایه اول آموزش متوسطه انتخاب می شود . 
ج) استاندارد مهارتی : آن دسته از درسهای اختصاصی شاخه تحصیلی کاردانش است که از طریق آنها مهارت های مورد نیاز برای اشتغال به یک کار مفید به صورت نظری و عملی بر اساس استاندارد مربوط آموزش داده می شود . این دروس حداقل 20 و حد اکثر 43 واحد می باشند . چنانچه دروس مهارتی یک رشته کمتر از 43 واحد باشد دروس مذکور با تعداد لازم از واحد های درسی زیر تکمیل می شود.
د) دروس تکمیل مهارت :درس هایی است که به منظور افزایش سطح اطلاعات ومهارت های مورد نیاز برای ورود به بازار کار به هنر جویان ارائه می شود . این دروس عبارتند از :
- کارورزی حد اکثر 4 واحد.
- کار آفرینی 2 واحد.
- ایمنی کار و بهداشت 2 واحد.
- قانون کار 1 واحد.
ه ) دروس اختیاری : درس هایی که به تعداد واحد های مورد نیاز هر یک از رشته های شاخه کاردانش متناسب با فعالیت و هدف های هر رشته و حسب شرایط و مقتضیات به هنر جویان کاردانش ارائه می شود . این دروس مهارت های هم خانواده ، دروس تخصصی و دروس عمومی سایر شاخه های تحصیلی دیگر هستند که حد اکثر 14 واحد می باشند .