ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 پنجشنبه 6 تیر
 مطالب آموزشی

ابزار Polyline

1395 پنجشنبه 8 مهر
ابزار Polyline
برای ترسيم خطوط به هم پيوسته به کار می رود.
طریقه فعال نمودن:
1 �با نوشتن PL یا Pline در خط فرمان.
2 �انتخاب دستور Polyline از منوی آبشاری Draw
3 �انتخاب این دستور از منوی تصویری
بعد از فعال شدن این دستور باید کارهای زیر را انجام دهيم:
point start Specify) :نقطه شروع را انتخاب کنيد)
(کنيد انتخاب را بعدی نقطه]: (Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width
حال هر کدام از گزینههای داخل کروشه را توضيح می دهم:
Arc : برای ترسيم قطاعی از یک دایره به کار می رود.
Halfwidth : با نوشتن یک عدد به عنوان نصف ضخامت خط ، خط ترسيمی به صورت ضخيم و دو برابر اندازه داده
شده ترسيم می گردد.
Length : با انتخاب این گزینه و نوشتن یک عدد، یک خط به اندازه عدد داده شده ترسيم می نماید.
Undo : عمليات ترسيم را یک مرحله به عقب برمی گرداند.
Width : با نوشتن یک عدد به عنوان ضخامت خط ، خط ترسيمی به صورت ضخيم ترسيم می شود.
نکته1 :برای اینکه ضخامت خط ترسيمی دوباره به حالت اول بازگردد باشد یکی از گزینه های Halfwidth یا Width
را انتخاب و عدد صفر را وارد کنيم. بعد از انجام این کار خطوط ترسيمی به صورت نازک ترسيم می شوند.
نکته2 :این دستور نيز مانند دستورLine است و مختصاتهای گفته شده در آن بخش، برای این دستور نيز کاربرد
دارد.