ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 22 مهر
 مطالب آموزشی

قرار ملاقات - موسسه زبان بزرگسالان کرج

1395 شنبه 29 آبان

موسسه زبان بزرگسالان کرج

موسسه زبان بزرگسالان کرج و البرز ویژه رده سنی بالای 18 سال

Mary, would you like to get something to eat with me?
ماری، مایلی (تمایل داری) چیزی بگیری و با من بخوری؟
OK. When?
خوبه، کی؟
At 10 O'clock.
ساعت 10
10 in the morning?
10 صبح؟
No, at night.
نه، شب
Sorry, that's too late. I usually go to bed around 10:00PM.
متاسفم.خیلی دیره، من معمولا حدود ساعت 10 میخوابم
OK, how about 1:30 PM?
باشه.. 1:30 چطوره؟
No, that's too early. I'll still be at work then.
نه. خیلی زوده. من آنوقت هنوز سرکار خواهم بود
How about 5:00PM?
5 عصر چطوره؟
That's fine.
خیلی خوبه
OK, see you then.
باشه.آنوقت می بینمت
Alright. Bye.
بسیار خوب.خدافظ

مکالمه درس پانزدهم (شماره 2)
Jennifer, would you like to have dinner with me?
جنیفر، آیا مایلی  با من شام بخوری؟
Yes. Sure. When do you want to go?
بله. حتما. چه زمانی میخواهی بروی؟
Is today OK?
امروز خوبه؟
Sorry, I can't go today.
متاسفم. من امروز نمیتوانم بیام.
How about tomorrow night?
فردا شب چطوره؟
Ok. What time?
خوبه. چه وقت؟
Is 9:00PM all right?
9 شب خوبه؟
I think that's too late.
من فکر می کنم خیلی دیره.
Is 6:00PM OK?
6 عصر خوبه؟
Yes, that's good. Where would you like to go?
بله. خیلی خوبه. کجا مایلی بروی؟
The Italian restaurant on 5th street.
رستوران ایتالیایی در خیابان پنجم
Oh, I don't like that Restaurant. I don't want to go there.
من اون رستوران رو دوست ندارم. من نمیخواهم بروم اونجا
How about the Korean restaurant next to it?
رستوران کره ای کنارش چطوره؟
OK, I like that place.
خوبه. من اونجا رو دوست دارم.

اصطلاح درس پانزدهم
hen pecked
زن ذلیل

عبارات درس پانزدهم
come what may!
هرچه مي خواهيد بشود، هر چه بادا باد
come what will!
هر چه باداباد!
Oh, what a nasty weather
اه ،چه هواى کثيفى است
what a pity
چقدر حيف شد
جزوه آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی به صورت تصویری، یادگیری زبان انگلیسی در خواب، آموزش زمان های انگلیسی، آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان آنلاین، منابع آموزش زبان انگلیسی، آموزش مجازي زبان انگليسي، راههای تقویت زبان انگلیسی

بهترین موسسه زبان انگلیسی در استان البرز
بهترین موسسه زبان انگلیسی در جهان‌شهر
بهترین موسسه زبان انگلیسی در مهرشهر
بهترین موسسه زبان انگلیسی در عظیمیه
بهترین موسسه زبان انگلیسی در مرکز شهر
بهترین موسسه زبان انگلیسی در مصباح
بهترین موسسه زبان انگلیسی در چهارراه طالقانی
بهترین موسسه زبان انگلیسی در باغستان
بهترین موسسه زبان انگلیسی در جهانشهر
بهترین موسسه زبان انگلیسی در چهارصددستگاه
بهترین موسسه زبان انگلیسی در دهقان‌ویلا