ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 28 تیر
 مطالب آموزشی

ابزار Line

1395 پنجشنبه 8 مهر ابزار Line
ابزار لاین (Line (برای ترسيم پاره خط استفاده ميشود. جهت استفاده از این ابزار می توان آن را از جعبه ابزاز نرم
افزار انتخاب کرد.همچنين فشردن کليد L نيز ، این ابزار را فعال خواهد کرد.راه دیگر فعال نمودن این ابزار نوشتن
کلمه Line یا حرف L در خط فرمان و زدن کليد Enter است
برای ترسيم خطوط به اندازه های دلخواه استفاده می شود.
طریقه فعال نمودن:
1 (با نوشتن حرف L یا Line این دستور فعال می شود.
2 (انتخاب فرمان Line از منوی آبشاری Draw
3 (انتخاب این دستور از منوی تصویری
با فعال شدن این دستور باید کارهای زیر را انجام دهيم.
point first Specify :نقطه اول را انتخاب کنيد
undo [or point next Specify :[نقطه بعدی را انتخاب کنيد
با نوشتن حرف U به نقطه قبل برمی گردیم.
وقتی خطوطی را ترسيم کردیم با نوشتن حرف C آخرین نقطه ترسيمی به اولين نقطه ترسيمی وصل می شود و
به اصطلاح شکل ما بسته می شود و از دستور خارج می شویم.
نکته 1 :بعد از اجرای هر دستور باید کليد Enter را بزنيد.
نکته 2 :در برنامه اتوکد کليد Space مانند کليد Enter عمل می کند.