ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 22 مهر
 مطالب آموزشی

سفر به جزایر - موسسه ی زبان انگلیسی کرج

1395 شنبه 29 آبان

موسسه ی زبان انگلیسی کرج

موسسه ی زبان انگلیسی کرج و البرز در رده های سنی مختلف

A: I went to Hawaii on vacation.

من در تعطیلات به جزایر هاوایی رفتم.

B: Did you like it?

آیا آنجا رو دوست داشتید؟

A: I loved it. I want to live there.

من آن را دوست داشتم. من می خواهم آنجا زندگی کنم.

B: What did you like?

شما چه چیزی را دوست داشتید؟

A: The island is so green, and the water is so blue.

جزیره خیلی سبز است و آب خیلی آبی است

B: Did you go swimming?

آیا برای شنا رفتید؟

A: I went to the beach every day.

من هر روز به ساحل رفتم.

B: How was the weather?

آب و هوا چطور بود؟

A: It was hot and sunny every day.

هر روز گرم و آفتابی بود؟

B: What did you do at night?

شما در شب چه کارهایی انجام می دادید؟

A: At night I went out to eat. The food was delicious.

در شب می رفتم تا غذا بخورم.غذاها خیلی خوشمزه بود

B: People who live in Hawaii are lucky.

مردمی که در هاوایی زندگی می کنند خوشبخت هستند.

 

مکالمه درس یازدهم (شماره 2)

A: Did you write a letter to grandma?

آیا برای مادربزرگت نامه نوشتی؟

B: Yes, I did.

بله نوشتم.

A: Did you tell her about school?

آیا در مورد مدرسه ات به او گفتی؟

B: I told her that school is fun.

من به او گفتم که آن مدرسه لذت بخش (جالب) است.

A: Did you put the letter in an envelope?

آیا نامه را در پاکت گذاشتی؟

B: Yes, and I sealed the envelope.

بله، و من پاکت را مهرو موم کردم

A: Did you put a stamp on the envelope?

آیا تمبر روی پاکت زدی؟

B: I couldn’t find any stamps.

من هیچ تمبری نتوانستم پیدا کنم.

A: They’re in the kitchen drawer.

آنها داخل کشوی آشپزخانه است.

B: Okay. I just put a stamp on the envelope.

باشه.من الان یک تمبر روی پاکت میزنم.

A: Give me the envelope, and I’ll mail it for you.

پاکت را به من بده، و من آن را پست خواهم کرد.

B: When is grandma going to learn about e-mail?

چه موقع مادربزرگ قصد دارد پست الکترونیکی را یاد بگیرد؟

 

اصطلاح درس یازدهم

heads or tails

شیر یا خط

 

عبارات درس یازدهم

اگر کسی از ما اجازه بگیرد از وسایل ما استفاده کند برای دادن اجازه از عبارت های Be my guest یا Go ahead

هر دو به معنی (بفرمائید) است استفاده می کنیم.

A: Can i use your Laptop?

B: sure. Be my guest/Go ahead

درخواست کردن برای تکرار حرفی

 

Say again

دوباره بگو

Excuse me?

ببخشید؟

Pardon me?

عذر میخوام؟

I beg your pardon

معذرت میخوام

What did you say?

چی گفتید؟

Please repeat thet

لطفا اونو تکرار کنید

Could you say that again,please?

میشه لطفا اونو دوباره بگین؟

بهترین خودآموز زبان انگلیسی، سايت اموزش زبان، زبان آنلاین، بهترین سیستم آموزش زبان انگلیسی، راههای یادگیری سریع زبان انگلیسی، شروع آموزش زبان انگلیسی، بهترین روش آموزش زبان، کتاب آموزش زبان، آموزش آنلاین انگلیسی رایگان

بهترین موسسه زبان در استان البرز کرج
بهترین موسسه زبان در جهان‌شهر کرج
بهترین موسسه زبان در مهرشهر کرج
بهترین موسسه زبان در عظیمیه کرج
بهترین موسسه زبان در مرکز شهر کرج
بهترین موسسه زبان در مصباح کرج
بهترین موسسه زبان در چهارراه طالقانی کرج
بهترین موسسه زبان در باغستان کرج
بهترین موسسه زبان در جهانشهر کرج
بهترین موسسه زبان در چهارصددستگاه کرج
بهترین موسسه زبان در دهقان‌ویلا کرج