ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 24 آذر
 مطالب آموزشی

خانواده ات را چگونه توصیف می کنی؟ مکالمه انگلیسی در کرج

1395 دوشنبه 24 آبان

آموزش مکالمه انگلیسی در کرج

کلاسهای تخصصی آموزش مکالمه انگلیسی در کرج و البرز

1: What's your family like?

خانواده ات را چگونه توصیف می کنی؟

2: I have a very big family. A mom, a dad, a grandma, two grandpas, an older brother, two younger sisters, one dog,

and one goldfish.

من یک خانواده خیلی بزرگ دارم.مادرم، پدرم،مادر بزرگم،دوتا بابا بزرگ، بردار بزرگترم، دو تا خواهر کوچکتر، یک سگ و یک ماهی طلایی

1: Wow, that is big! Do you live in a house or an apartment?

عجب!! خیلی بزرگ است! آیا شما در خانه یا آپارتمان زندگی می کنید؟

2: We live in a house. Our grandparents live far away. What about your family? Do you have any brothers or sisters?

ما در خانه زندگی می کنیم.خانواده (پدری یا مادری) ما دور تر از ما زندگی می کنند

خانواده شما چطور؟ آیا شما هیچ خواهر یا برادر دارید؟

I have got a small family. It's just my mom, my younger sister, my cat, and me. We live in an apartment in the center of town

من یک خانواده کوچک دارم. فقط مادرم، خواهر کوچکترم، گربه ام و خودم. ما در یک آپارتمان در مرکز شهر زندگی می کنیم.

2: What does your mom do?

مادرت چکار می کند؟(چکاره است؟)

1: She's a lawyer. She is thirty years old and she works very hard for us.

او وکیل است.او 30 ساله است و خیلی سخت برای ما کار می کند

2: It sounds like you have a nice family.

همچین (انگار) به نظر می رسد شما خانواده خوبی دارید

1: You too, maybe I can meet them sometime!

همچنین شما. شاید من توانستم بعضی اوقات آنها را ملاقات کنم

2: Sure, I want to meet your cat too!

حتما.همچنین من می خواهم گربه شما را ملاقات کنم!

1: Okay!

باشه!

اصطلاح درس چهارم

Befor you can say jack robinson

فوری – فوراً – سه شماره

A: Damn! We have a flat. We might miss our flight.

لعنت به این شانس! پنچر کردیم. ممکن است به پرواز نرسیم.

B: don't worry. I'll (will) change the flat tire befor you can say jack robinson

نگران نباش. من سه شماره لاستیک پنچر رو عوض می کنم

 


عبارات درس چهارم

معنی like در جملات مختلف

what is it like

چه جور چيزى است

shaped like an apple

بشکل سيب

more like; most like

شبيه ترين

parrot like

طوطی وار

just as you like

هر جور ميل شما باشد

آموزش زبان از طریق اینترنت، دیکشنری انگلیسی، یادگیری آنلاین زبان انگلیسی، بهترین سایت یادگیری زبان انگلیسی، سایت آموزش زبان انگلیسی برای کودکان، نحوه آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی صوتی، سطوح زبان انگلیسی، خودآموز زبان انگلیسی رایگان

کلاسهای زبان در استان البرز کرج
کلاسهای زبان در جهان‌شهر کرج
کلاسهای زبان در مهرشهر کرج
کلاسهای زبان در عظیمیه کرج
کلاسهای زبان در مرکز شهر کرج
کلاسهای زبان در مصباح کرج
کلاسهای زبان در چهارراه طالقانی کرج
کلاسهای زبان در باغستان کرج
کلاسهای زبان در جهانشهر کرج
کلاسهای زبان در چهارصددستگاه کرج
کلاسهای زبان در دهقان‌ویلا کرج