ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 سه شنبه 30 مهر
 مطالب آموزشی

شما کجا زندگی میکنی؟ مکالمه زبان کرج

1395 دوشنبه 24 آبان

آموزشگاه مکالمه زبان کرج

برگزاری کلاسهای آموزش مکالمه زبان در کرج و البرز

A: Where do you live?

شما کجا زندگی میکنی؟


B: I live in Pasadena.

من در Pasadena زندگی می کنم؟


A: Where is Pasadena?

Pasadena کجا است؟


B: It’s in California.

در کالیفرنیا است.


A: Is it in northern California?

در کالیفرنیای شمالی است؟


B: No. It’s in southern California.

نه. در کالیفرنیای جنوبی است.


A: Is Pasadena a big city?

Pasadena شهر بزرگی است؟


B: It’s pretty big.

خیلی بزرگ است.


A: How big is “pretty big?

چقدر بزرگ است "خیلی بزرگ"؟


B: It has about 140,000 people.

در حدود 140,000 جمعیت دارد.


A: How big is Los Angeles?

لس آنجلس چقدر بزرگ است؟


B: It has about 3 million people.

در حدود 3میلیون جمعیت دارد.مکالمه درس سوم (شماره 2)


A: Do you have a car?

آیا شما ماشین دارید؟

B: Yes, I do.

بله من دارم؟

A: What kind of car do you have?

چه نوع ماشینی شما دارید؟

B: I have a Honda.

من یک هندا دارم.

A: Is it new?

آیا نو است؟

B: It was new in 2003.

در سال 2003 نو بود.

A: So, it’s pretty old now.

پس، حالا خیلی قدیمی است.

B: Yes, it is. But it still looks good.

بله، است.اما هنوز خوب به نظر می آید

A: Do you take good care of it?

آیا شما خوب از آن مراقبت می کنید؟

B: Oh, yes. I wash it once a week.

بله،من یکبار در هفته آن را می شورم.

A: Do you change the oil?

آیا شما روغنش رو عوض می کنید؟

B: My mechanic changes the oil twice a year

مکانیکم روغنش رو دوبار در سال عوض می کند


اصطلاح درس سوم


Dressed to kill

لباسات منو کشته..(خیلی شیک کردی)


You're dressed to kill. Where are you going?

خیلی شیک کردی. کجا میخواهی بروی؟عبارات درس سوم

What do you mean?

منظورتان چیست؟

What do you say?

چه می گویید؟

What did you say?

چه گفتید؟

What did you ask?

چه سوالی کردید؟

What do you want?

چه می خواهید

روشهای یادگیری سریع زبان انگلیسی، آموزش زبان آنلاین رایگان، کتاب یادگیری زبان انگلیسی، بهترین راه آموزش زبان انگلیسی، فیلم آموزش زبان ، آموزش مجازی زبان انگلیسی رایگان، نحوه يادگيري زبان انگليسي، راه های یادگیری زبان انگلیسی

کلاسهای زبان در ۴۵ متری گلشهر
کلاسهای زبان در بلوار ارم
کلاسهای زبان در بلوار دریا
کلاسهای زبان در سه راه گوهردشت
کلاسهای زبان در اهری
کلاسهای زبان در سه راه مارلیک
کلاسهای زبان در ملارد
کلاسهای زبان در آزادگان
کلاسهای زبان در آبیک
کلاسهای زبان در چهارراه کارخانه قند
کلاسهای زبان در هشتگرد