ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 22 مهر
 مطالب آموزشی

آموزش مکانیکال اتوکد قسمت دوم

1395 پنجشنبه 8 مهر طراحی فنر
مشخص کردن زاویه دید(View Isometric Sw(
تغيير صفحه کاری ( plan sketch New(
کشيدن خط محور فنر( Axis Work(
تغيير صفحه کاری ( plan sketch New(
کشيدن راه مارپيچ فنر ( path Helix 3D( …
مشخص کردن صفحه کاری برای کشيدن مقطع فنر( plan work(
کشيدن سطح مقطع فنر و پروفایل کردن آن
Sweep کردن سطح مقطع فنر
مشخص کردن زاویه دید(View Isometric Sw: (
ابتدا ما زاویه دید خود را ایزومتریک می کنيم ( این عمل برای بهتر شدن زاویه دید ما است )
تغيير صفحه کاری ( plan sketch New(
بر روی صفحه سياه کليک راست کرده و plan sketch New را انتخاب می کنيم .
و بعد از آن کلمه Z را در صفحه کليد زده و دکمه اینتر را می زنيم .
کشيدن خط محور فنر( Axis Work(
انتخاب نقطه اول و دوم خط محور → Axis Work → features work & Sketched→
كليك راست بروي صفحه سياه
تغيير صفحه کاری ( plan sketch New(
در اینجا ما باید صفحه کاری خود را دوباره تغيير دهيم ولی این بار بجای زدن حرف Z
حرف X را ميزنيم .
کشيدن راه مارپيچ فنر ( path Helix 3D( …
در اینجا شما با یک فرمان جدید که مهم تریت فرمان در کشيدن فنر است آشنا ميشوید .
این فرمان برای کشيدن طول گسترش فنر است که با کشيدن سطح مقطع فنر و sweep
کردن آن کشيدن فنر به پایان می رسد .
برای کشيدن آن ابتدا باید کليک راست کرده و بعد از وارد شدن به قسمت solving sketch
منو path Helix 3D …انتخاب می کنيم سپس خط محوری که توسط فرمان axis Work
کشيده بودیم انتخاب می کنيم سپس کادر Helix ظاهر شده وشما می توانيد زاویه / طول/
گام / قطر فنر را داده و Ok کنيد .
مشخص کردن صفحه کاری برای کشيدن مقطع فنر( plan work(