ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 22 مهر
 فایل های آموزشی

مهارت پنجم پايگاه داده (كار با Access)

1395 شنبه 20 شهریور

ثبت نام مهارت های هفتگانه رایانه با 30 درصد تخفیف در آموزشگاههای کرج


آموزشگاه مهارت هفتگانه در گرمدره کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه درگلشهر کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در محمد شهر کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در مهرویلا کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در اشتهارد کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در ۴۵ متری گلشهر کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در بلوار ارم کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در بلوار دریا کرج