ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 سه شنبه 30 مهر
 فایل های آموزشی

مهارت چهارم صفحات گسترده (كار با Excel)

1395 شنبه 20 شهریور

ثبت نام مهارت های هفتگانه کامپیوتر با 30 درصد تخفیف در آموزشگاههای کرج


آموزشگاه مهارت هفتگانه در سه راه گوهردشت کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در اهری کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در سه راه مارلیک کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در ملارد کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در آزادگان کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در آبیک کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در چهارراه کارخانه قند کرج