ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 22 مهر
 فایل های آموزشی

مهارت هفتم اينترنت

1395 شنبه 20 شهریور

ثبت نام مهارت های هفتگانه icdl کامپیوتر با 30 درصد تخفیف در آموزشگاههای کرج

آموزشگاه مهارت هفتگانه در مصباح کرج کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در چهارراه طالقانی کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در باغستان کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در جهانشهر کرج
آموزشگاه مهارت هفتگانه در چهارصددستگاه کرج