ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 شنبه 18 مرداد
 معرفی دوره رایانه کار گرافیک Freehand در کرج

دیپلمهای فنی حرفه ای کامپیوتر و رایانه در کرج
این دوره شامل: انواع گرافیک
اصول تنظیم محیط فری هند
توانایی ترسیم و کار با موضوعات
رنگ کردن و کار با Strokes و Fills
جلوه های ویژه و تایپ در فری هند
توانایی کار با لایه ها
گرافیک های وب و متحرک سازی

اخذ دیپلم رایانه کرج، اخذ دیپلم غیر حضوری رایانه کرج، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای کرج، اخذ دیپلم از راه دور رایانه کرج، اخذ دیپلم مجدد رایانه کرج، اخذ دیپلم رسمی رایانه کرج، اخذ دیپلم فنی رایانه کرجدیپلم کامپیوتر در گرمدره کرج
دیپلم کامپیوتر درگلشهر کرج
دیپلم کامپیوتر در محمد شهر کرج
دیپلم کامپیوتر در مهرویلا کرج
دیپلم کامپیوتر در اشتهارد کرج
دیپلم کامپیوتر در ۴۵ متری گلشهر کرج

    دوره های مرتبط