ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 شنبه 18 مرداد
 معرفی دوره هتلداری-تخصصی در کرج

آموزش مدیریت تخصصی هتل در کرج

دوره مدیریت تخصصی هتل جهت آموزش اصول و مبانی تخصصی هتلداری بوده و مورد تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی می باشد. در پایان دوره ، گواهی مدیریت تخصصی هتلداری صادر می شود،

در ذیل شرایط و ضوابط شرکت در دوره مذکور توضیح داده می شود.

محتوای دوره مدیریت تخصصی هتل (هتلداری):

ردیف

عناوین دروس

1

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در هتل

2

مدیریت استراتژیک در صنعت هتلداری

3

فن آوری های جدید در هتلداری

4

مدیریت و نظارت بر تاسیسات فنی و مهندسی هتل

5

روابط عمومی هتل

6

بازاریابی و فروش در هتل

7

کنترل هزینه ها و تنظیم بودجه سالیانه هتل

8

فن آوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در صنعت هتلداری

9

زبان انگلیسی تخصصی هتلداری

10

آشنایی با قوانین ، مقررات و ضوابط هتلداری و گردشگری

11

بازدید از هتل های بین المللی

    دوره های مرتبط