ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 چهارشنبه 18 تیر
 معرفی دوره PEROFESIONAL MS PROJECT 2 CONTROL COST در کرج

PEROFESIONAL MICROSOFT PROJECT 2- CONTROL COST در کرج | MSP پيشرفته در کرج

PEROFESIONAL MICROSOFT PROJECT 2- CONTROL COST
عنوان دوره:  كارگاه كاربردي MSP – پيشرفته      مدت دوره: 30 ساعت 
معرفي دوره: كنترل هزينه يكي از دغدغه هاي اكثر مديران كنترل پروژه مي‌باشد كه به علت اهميت فراوان و سري بودن مسائل مالي در يك پروژه كمتر كسي موفق به ورود به اين فاز كنترل پروژه مي‌گردد.
سرفصل (عناوين) دوره:
هزينه (هزينه مستقيم –  هزينه غير مستقيم و انواع آن – و هزينه كل يك پروژه) – ضريب زاويه هزينه و روش بدست آوردن آن – مباحث EARNED VALUE
موازنه هزينه و زمان (و انواع مدلهاي ممكن در بررسي هزينه و زمان) و ضريب عملكرد زمان بندي (SPI) و ضريب عملكرد هزينه (CPI) 
روشهاي تعديل هزينه و پيدا كردن نقاط هزينه بهينه (C*) و زمان بهينه (T*) و نمودار جريان نقدينگي و نمودار هزينه كل – تعيين هزينه مستقيم پروژه 
بودجه كار انجام شده (BCWP) – بودجه كار برنامه ريزي شده (BCWS) و هزينه واقعي كار انجام شده (ACWP)
تعين سود ده بودن يا زيان ده بودن پروژه و بدست اوردن انحراف هزينه (CV) و انحراف زمان بندي (SV)
پيش بيني S-CURVE هزينه و پيش بيني پيشرفت فيزيكي و برنامه‌اي براساس هزينه (%PC)
تعين واريانس خاتمه پروژه (VAC) و تعيين ضريب عملكرد پاياني پروژه (TCPI) – منحني هاي پيشرفته BELL-CURVE & BANANA CURVE
نتايج يادگيري: (فراگير پس از پايان دوره مي‌تواند)
فراگير پس از پايان اين دوره تجربه اي معادل 3 سال تجربه كار عملي پيدا خواهد كرد و مي‌تواند در دفتر فني يك  پروژه عمراني يا صنعتي شروع به كار نموده و 40% كارهاي معمول در يك پروژه را براحتي و به تنهائي انجام دهد.
مخاطبين: مديران، كارشناسان و پرسنل مرتبط در بخشهاي دفتر فني 
كنترل پروژه –مهندسين صنايع و عمران و مكانيك     پيش نياز:  دوره مباني و مفاهيم كنترل پروژه  و MSP مقدماتي 
PROFESIONAL EXCEL & ICDL
توضيحات: توانا بودن يك تيم كنترل پروژه در 2 حوزه كنترل زمان پروژه و هزينه پروژه امروزه به يكي از آرزوهاي مديران تبديل شده است و شايد بهمين دليل باشد كه بسياري از مديران پس از تجربه يك دوره ضرر مالي بزرگ به فكر استخدام يك نفر كه توانائي كنترل اين دو حوزه مهم مديريتي را داشته باشد مي‌افتند. 

    دوره های مرتبط