ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 چهارشنبه 18 تیر
 معرفی دوره MS PROJECT 1 CONTROL TIME در کرج

MICROSOFT PROJECT 1- CONTROL TIME در کرج | MSP مقدماتي در کرج
MSP مقدماتي 

MICROSOFT PROJECT 1- CONTROL TIME
عنوان دوره: كارگاه كاربردي MSP – مقدماتي     مدت دوره: 40 ساعت 
معرفي دوره: MSP يكي از اولين نرم افزارهاي كاربردي كنترل پروژه مي‌باشد كه امروزه در تقريباً 80% شركتهاي كنترل پروژه مرود استفاده قرار مي‌گيرد و به علت USER FREAND بودن آن معمولاً مورد پسند و استفاده تمامي‌مديران و مهندسين كنترل پروژه مي‌باشد.
سرفصل (عناوين) دوره:
1.    وارد كردن فعاليتها و زمان فعاليتها و تعيين روابط پيش نيازي INSERT ACTIVITY – DURATION & RELATIONS – PREDECESSORS
2.    تنظيمات نماي گانت چارت و گانت بار GANTT CHART & GANTT BAR ARRANGEMENT
3.    تعريف و تخصيص تقويم پروژه و تبديل تقويم ميلادي به شمسي CHENGE WORKING TIME ASSIGNMENT & DEFINITION
4.    فيلتر گيري و گروه بندي اطلاعات و چاپ و تنظيمات آن FILTERING & GROUPING DATA & PRINT ARRANGMENT
5.    تعريف منابع – تخصيص منابع – فيلترينگ و گروه بندي منابع – تسطيح منابع – كدينگ منابع DEF. ASS.FIL.GRP. & LEVELING & CODING RESOURCES
6.    پيش بيني پيشرفت زماني – پيش بيني پيشرفت فيزيكي – پيش بيني منابع مورد نياز پروژه % COMPLETE TIME & PHISICAL & RES FORECAST
7.    پيشرفت فيزيكي برنامه اي و واقعي پروژه با استفاده از UP DATE PROJECT – W.F و رسم نمودارهاي S-CURVE آنها %ACTUAL COMPLETE
8.    تهيه گزارش روزانه – هفتگي و ماهيانه – و انواع گزارشات DAILY & WEEKLY & MOUNTLY REPORTS
نتايج يادگيري: (فراگير پس از پايان دوره مي‌تواند)
توانائي‌هائي برابر با 1 سال كار تجربي پيدا نمايد و در دفتر فني يك پروژه عمراني يا صنعتي شروع به كار نموده و 20% كارهاي معمول در يك پروژه را براحتي و به تنهائي انجام دهد.
مخاطبين: مديران، كارشناسان و پرسنل مرتبط در بخشهاي دفتر فني 
كنترل پروژه –مهندسين صنايع و عمران و مكانيك     پيش نياز: 
دوره مباني و مفاهيم كنترل پروژه 
ICDL
توضيحات: معمولاً پروژه‌ها آنقدر پيچيده و بزرگ هستند كه كنترل آنها بدون استفاده از كامپيوتر و نرم افزار نيز ممكن مي‌نمايد و لذا فراگيري اين دوره بعنوان شروع كار در حوزه كنترل پروژه پيشنهاد مي‌گردد. 

    دوره های مرتبط