ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 شنبه 18 مرداد
 معرفی دوره مدیریت طرح عمرانی در کرج

مديريت طرح عمراني در کرج
ارگاه مديريت طرح هاي عمراني 
عنوان دوره: كارگاه مديريت طرح‌هاي عمراني     مدت دوره: 30 ساعت 
معرفي دوره: مديريت طرح هاي عمراني دوره مديريت انواع قراردادها و ذينفعان پروژه و مديريت ماشين آلات عمراني مي‌باشد
سرفصل (عناوين) دوره:
    مراحل شكل گيري طرح هاي عمراني برنامه عمراني – طرح عمراني – پروژه – بخشنامه – موافقتنامه – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي – صورت وضعيت 
    تعهدات و اختيارات كارفرما – انواع مناقصه – وظايف پيمانكار – انواع پيمانكار – طبقه بندي طرح هاي عمراني –  مراحل انجام كار توسط پيمانكار و… 
    وظايف واحد دفتر فني و واحد كنترل پروژه در دفتر مركزي مناقطه – انواع قراردادهاي اجرائي: مراحل قرارداد – مزايا و معايب انواع قراردادها و…
    نيروي انساني – ماشين آلات ساختماني – برناه ريزي ماشين آلات ساختماني و رابطه بين آنها – تقسيم بندي ماشين آلات ساختماني و…
    وظايف مديريت و بخشهاي متشكل كارگاهي – وظايف كميته برنامه ريزي و هماهنگي – وظايف مشاورين حقوقي – وظايف دفتر كارگاه – انواع حوادث
نتايج يادگيري: (فراگير پس از پايان دوره مي‌تواند)
مديريتي بر انواع قراردادهاي يك پروژه نمايد و مهمترين قسمت پروژه يعني برآورد زمان فعاليتها را با استفاده از مديريت ماشين آلات ساختماني و روابط بين آنها را محاسبه نمايد. توانائي‌هاي فراگير پس از پايان دوره به اندازه 5 سال تجربي خواهد بود و پس از پايان اين دوره توانائي انجام بيش از 60% از مهمترين كارهاي يك پروژه را دارد.
مخاطبين: مهندسين كنترل پروژه – صنايع- عمران – مكانيك و معماري     پيش نياز: مباني و مفاهيم كنترل پروژه  - 2&1 MSP    
كارگاه متره و برآورد – اتوكد – نقشه خواني – اكسل پيشرفته
توضيحات: وجود يك مهندس كنترل پروژه با همچين توانائي در يك پروژه نوعي مزيت محسوب مي‌شود چرا كه عملاً آچار فرانسه پروژه به حساب آمده و توانائي هدايت و رهبري تيم پروژه از ابتدا تا انتها را خواهيد داشت. تضمين شغلي با درآمد بسيار بالا و ممتد از ويژگي هاي فراگير خواهد بود. وجود همچين مهندسي براي هر مدير پروژه‌اي يك آرزو محسوب مي‌شود. 

    دوره های مرتبط