ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 چهارشنبه 18 تیر
 معرفی دوره PMBOK در کرج

مديريت پروژه و استاندارد سازي پروژه براساس استاندارد | PMBOK در کرج
PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE
عنوان دوره: PMBOK    مدت دوره: 20 ساعت 
معرفي دوره: PMBOK دوره مديريت پروژه و استاندارد سازي پروژه براساس استاندارد  PMBOK  مي‌باشد كه برطبق قوانين انجمن مديريت پروژه امريكا PMI به برنامه ريزي پروژه در 5 فرايند برنامه ريزي و در 9 حوزه مديريتي و طي 42 وظيفه مي‌پردازد.
سرفصل (عناوين) دوره: 
الف) 5 فرايند برنامه ريزي 
    فرآيندهاي آغازين INITING PROCESS GROUP…………………….
    فرآيندهاي برنامه‌ريزي PLANNING PROCESS ROUP......…………..
    فرآيندهاي اجرائي EXECUTING PROCESS GROUP...…………….
    فرآيندهاي كنترلي CONTROLLING PROCESS ROUP…..…………
    فرآيندهاي اختتامي‌CLOSING PROCESS GROUP……...…………..
    چرخه عمر پروژه – DOCUMENTATION – PROJECT CHARTER فرآيند براساس چرخه PDCA – نمودار فرآيند‌ها  
تكنيكهاي مديريت پروژه 
        ب) 9 حوزه مديريتي در پروژه 
1- مديريت يكپارچگي پروژه PROJECT INTEGRATION MANAGEME………..……………..
2- مديريت محدوده پروژه PROJECT SCOPE MANAGEMENT………….……………………
3- مديريت زمان پروژه PROJECT TIME MANAGEMENT………..…………………………..
4- مديريت هزينه پروژهPROJECT COST MANAGEMENT……….…..………………………
5- مديريت كيفيت پروژه PROJECT QUALITY MANAGEMENT…………………………….
6 – مديريت منابع انساني پروژهPROJECT HUMAN RESOURCE MANAGEMENT….………..
7- مديريت ارتباطات پروژهPROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT.……….………
8- مديريت ريسك پروژه PROJECT RISK MANAGEMENT………………………………….
9 – مديريت تداركات پروژه PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT…….……………
بعلاوه 42 وظيفه‌اي كه در اين 9 حوزه مديريتي انجام مي‌گيرد.
نتايج يادگيري: (فراگير پس از پايان دوره مي‌تواند)    هر پروژه‌اي را طبق استاندارد بين المللي PMBOK برنامه ريزي – اجرا و كنترل نمايد و در شركتهاي معتبر مشغول برنامه ريزي و كنترل پروژه شود.
مخاطبين: مديران، كارشناسان و پرسنل مرتبط در بخشهاي دفتر فني كنترل پروژه – كارگاه كنترل پروژه – دانشجويان فني و مهندسي عموما و دانشجويان صنايع و عمران و مكانيك خصوصا    پيش نياز:
دوره مباني و مفاهيم كنترل پروژه    - ICDL,2  

    دوره های مرتبط